μογγιλάλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • having an impediment in speaking
  • speaking in a hoarse or hollow voice
μογιλάλον
μογιλάλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • speaking with difficulty, having a speech impediment
  • mute, dumb, incapable of speech
  • tongue-tied
 • Forms:
  • μογιλάλον Adj: Acc Sing Masc
  • μογιλάλων Adj: Gen Plur MFN
μογιλάλων
μόγις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: hardly, barely, scarcely, with difficulty, with toil and pain
μόδιον
μόδιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • container, basket
  • bushel, peck, a modius, i.e., specific measure for things dry (the quantity or the utensil), a capacity of about 8.75 litres
μοί, μοι
 • Parse: Personal Pronoun: 1st Dat Sing
 • Root: ἐγώ
μοῖρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fate
μοιχαλίδα
μοιχαλίδας
μοιχαλίδες
μοιχαλίδι
μοιχαλίδος
μοιχαλίν
μοιχαλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an adulteress
 • Forms:
μοιχᾶσθαι
μοιχᾶσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: μοιχάω
μοιχᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μοιχάω
μοιχάω
 • Meaning: to commit adultery
 • Forms:
  • ἐμοιχᾶτο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐμοιχῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • μοιχᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μοιχᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • μοιχᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μοιχωμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • μοιχωμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • μοιχῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
μοιχεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of adultery
 • Forms:
μοιχεῖαι
μοιχείᾳ
μοιχείαν
μοιχείας
μοιχεύει
μοιχεύειν
μοιχεύεις
μοιχευθῆναι
μοιχευομένη
μοιχευομένην
μοιχεύοντας
μοιχεύοντες
μοιχεύουσι, μοιχεύουσιν
μοιχεύσεις
μοιχεύσῃς
μοιχεύσηται
μοιχεύσουσι, μοιχεύσουσιν
μοιχεύσωσι, μοιχεύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: μοιχεύω
μοιχεύω
 • Meaning: to commit adultery
 • Forms:
Present Verbs
 • μοιχεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μοιχεύειν Verb: Pres Act Infin
 • μοιχεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • μοιχεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μοιχεύωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Present Participles
 • μοιχεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • μοιχεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • μοιχεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • μοιχευομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • μοιχευομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
Imperfect
Future
 • μοιχεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • μοιχεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • μοιχεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐμοιχεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμοίχευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐμοίχευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μοιχευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • μοιχεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • μοιχεύσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
μοιχεύων
μοιχεύωσι, μοιχεύωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: μοιχεύω
μοιχοί
μοιχόν
μοιχός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adulterer
  • a male paramour
  • figuratively : Apostate
 • Forms:
μοιχοῦ
μοιχούς
μοιχωμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: μοιχάω
μοιχωμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: μοιχάω
μοιχῶν
μοιχῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: μοιχάω
μόλῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: βλώσκω
μόλιβδος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lead (the metal pb)
μολίβδου
μόλιβον
μολιβόομαι
 • Meaning: to fasten with lead
μόλιβος, μόλυβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lead (the element Pb, Latin: plumbum)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμόλιβος
μόλυβος
μόλιβοι
μόλυβοι
GENμολίβου
μολύβου
μολίβων
μολύβων
DATμολίβῳ
μολύβῳ
μολίβοις
μολύβοις
ACCμόλιβον
μόλυβον
μολίβους
μολύβους
μολίβου
μολίβῳ
μόλις
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • scarcely, hardly
  • seldom, just barely, only just
  • with difficulty
  • not readily, only rarely
  • with much work
μολόχη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mallow (plant)
 • Forms:
μόλυβδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lead (the element Pb, Latin: plumbum)
μόλυβον
μολῦναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: μολύνω
μολύνει
μολύνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μολύνω
μολυνθῇς
μολυνθήσεται
μολυνθήσονται
μολύνουσι, μολύνουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to defile
 • Root: μολύνω
μολύνσεως
μόλυνσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: defilement, pollution
μολύνω
 • Meaning:
  • to defile, make impure, pollute
  • to soil, sully, besmirch, stain, smear (with dirt)
  • to dirty (make physically dirty)

   ἐνιψάμην τοὺς πόδας μου, πῶς μολυνῶ αὐτούς
   I have washed my feet, how could I dirty them? (Cant 5:3)

  • to ravish, rape, violate (a woman sexually)
  • to disgrace
 • Forms:
  • ἐμόλυνα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμόλυναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμολύνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμολύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • μεμολυμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • μεμολυμμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • μεμολυσμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • μεμολυσμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μολῦναι Verb: Aor Act Infin
  • μολύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μολύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μολυνθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • μολυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μολυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • μολυνῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • μολύνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
μολυνῶ
μολυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: defilement, filthiness, pollution, a stain, immorality
 • Forms:
μολυσμοῦ
μολυσμῷ
μομφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blame, fault, complaint
 • Forms:
μομφήν
μόνα
μονάζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: μονάζω
μονάζον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: μονάζω
μονάζοντες
μονάζω
 • Meaning: to be alone, live in solitude, separate oneself
 • Forms:
  • μονάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • μονάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • μονάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • μονάζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
μόναι
μοναί
 • Parse: Adj: Nom Plur Fem
 • Root: μονή
μόναρχε
μοναρχέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be sovereign
μοναρχήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: μοναρχέω
μοναρχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: monarchy, government by a single ruler
 • Forms:
μοναρχίᾳ
μόναρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: king, a sole ruler, "monarch"
μόνας
μονάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: μονή
μοναστήριον
μοναστήριος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • monastic
 • Forms:
  • μοναστήριον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
μόνη
μόνῃ
μονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • staying, tarrying, live, stay
  • act of remaining alive
  • dwelling, dwelling place, room, abode
  • abode, mansion, residence
 • Forms:
μόνην
μονήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: μονή
μόνης
μόνιμον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μόνιμος
μόνιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • staying in one's place, fixed, stable, steadfast, steady
  • lasting, stable
 • Substantival Meaning:
  • τὸ μόνιμον = security
  • fixed abode
 • Forms:
  • μόνιμον Adj: Acc Sing Masc
  • μονίμων Adj: Gen Plur MFN
μονίμων
μονιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: solitary, (of beasts: wild, savage)
μονόβιβλα
μονόβιβλος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • single book, single volume
 • Forms:
  • μονόβιβλα Noun: Nom Plur
  • μονοβίβλῳ Noun: Dat Sing Masc
μονοβίβλῳ
μονογενεῖς
μονογενές
μονογενῆ
μονογενή, μονογενῆ
μονογενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unique, only one of its kind
  • only begotten, only child, only-born, i.e., sole, unique child
 • Forms:
μονογενοῦς
μονόζωνοι
μονοζώνοις
μονόζωνον
μονόζωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • girt up alone, going by oneself
  • lightly armed, light-armed, going with just a belt
 • Forms:
μονοζώνους
μονοήμερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • lasting for only one day, ephemeral
  • (a guest) staying for just one day
 • Forms:
  • μονοημέρου Adj: Gen Sing Masc/Neut
μονοημέρου
μόνοι
μόνοις
μονόκερως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a one-horned (animal), unicorn, rhinoceros
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμονόκερωςμονόκερωτες
GENμονοκέρωτοςμονοκερώτων
DATμονοκέρωτιμονοκέρωσι(ν)
ACCμονόκερωταμονόκερωτας
μονοκέρωτος
μονοκερώτων
μονόλιθον
μονόλιθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: (made of) a single stone
 • Forms:
  • μονόλιθον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • μονόλιθον Adj: Acc Sing Masc/Fem
μονομαχέω
 • Meaning:
  • to battle single-handedly
  • to fight unaided
  • to fight in single combat
 • Forms:
  • ἐμονομάχησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μονομαχήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
μονομαχήσομεν
μονομαχίοις
μονομάχιον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • gladiatorial contest
 • Forms:
  • μονομαχίων Noun: Gen Plur Neut
  • μονομαχίοις
   • Noun: Dat Plur Neut
μονομαχίων
μονομάχοις
μονόμαχος, μονομάχος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • fighting in single combat
 • Substantival Meaning:
  • gladiator
 • Forms:
  • μονομάχοις Adj: Dat Plur MFN
μόνον
 • Parse #1:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μόνος
 • ——
 • Parse #2: Adverb
 • Meaning: alone, only (often used with the imperative)
μόνορχις, μονόρχις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: with one testicle, having one testicle
μόνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see μονώτατος
 • Meaning:
  • only, alone
  • single, unmarried

   ἐὰν αὐτὸς μόνος εἰσέλθῃ, καὶ μόνος ἐξελεύσεται
   If he should come in single, he shall also go out single (Ex 21:3)

  • apart (from others)

   κατὰ μόνας
   separately

  • alone, deserted, helpless
  • isolated, by itself
  • mere
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμόνοςμόνημόνον
GENμόνουμόνηςμόνου
DATμόνῳμόνῃμόνῳ
ACCμόνονμόνηνμόνον
VOCμόνεμόνημόνε
Plural
 MascFemNeut
NOMμόνοιμόναιμόνα
GENμόνωνμόνωνμόνων
DATμόνοιςμόναιςμόνοις
ACCμόνουςμόναςμόνα
VOCμόνοιμόναιμόνα
μόνος δή
 • Parse: Adjective
 • Meaning: all alone
μονότροπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: living alone, solitary
 • Forms:
μονοτρόπους
μόνου
μονούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: μονόω
μόνους
μονοφαγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of eating alone, solitary gormandizing, a form of gluttony
 • Forms:
μονοφάγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: solitary gormandizer, lone eater, glutton
μονόφθαλμον
μονόφθαλμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with one eye; one-eyed
 • Forms:
  • μονόφθαλμον Adj: Acc Sing Masc
μονόω
 • Meaning: to be desolate, isolate, make solitary, be left alone, bereave, make alone, make single
 • Forms:
  • μονωθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
  • μονούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • μεμονωμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • μεμονωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
μόνῳ
μονωθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Root: μονόω
μόνων
μόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: solitarily, lonely, singly
μονώσει
μόνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: loneliness, separation from, solitude, solitariness, state of being alone
μονωτάτη
μονώτατοι
μονώτατον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Nom Sing Neut
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μονώτατος
μονώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of μόνος
 • Meaning: most alone
μορμολύκειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bogey, hobgoblin
μόρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: black mulberry
 • Forms:
  • μόρων Noun: Gen Plur Neut
μόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lot, fate, doom
  • violent death
μόρου
μορφάζεσθαι
μορφάζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to gesticulate, gesture
 • Forms:
  • μορφάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
μορφάς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 2nd Sing
 • Meaning:
  • to form, shape, fashion, mould
 • Root: μορφάω
 • ———
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning:
  • form, shape
 • Root: μορφή
μορφάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to form, shape, fashion, mould
μορφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • form, shape
  • nature, intrinsic quality
  • outward appearance
  • favourable estimation of someone about someone else
 • Note: Compare with σχῆμα. Both mean "form." For example, a man's μορφή is what he is intrinsically (as opposed to anything else); but his σχῆμα changes with age from being a baby, a child, a youth, an adult, etc. See Philippians 2:6-7 where Paul says that Jesus Christ was ἐν μορφῇ θεοῦ but was in the σχήματι of a man.
 • Forms:
μορφῇ
μορφήν
μορφῆς
μορφόω
 • Meaning: to form, shape, fashion
 • Forms:
  • μορφωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
μορφωθῇ
μορφῶν
μόρφωσι, μόρφωσιν
μόρφωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • embodiment, formulation
  • outward form, appearance
  • formation
μόρῳ
μόρων
μοσφαθαιμ
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Meaning: sheepfolds, saddlebag
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Judg. 5:16
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

μοσχάρια
μοσχάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: young calf, little calf
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμοσχάριονμοσχάρια
GENμοσχαρίουμοσχαρίων
DATμοσχαρίῳμοσχαρίοις
ACCμοσχάριονμοσχάρια
μόσχευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • seedling
  • a sucker taken off and planted
  • offset
 • Forms:
μοσχευμάτων
μόσχοι
μόσχοις
μόσχον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μόσχος
μοσχοποιέω
 • Meaning: to make a calf, fabricate the image of a bullock
 • Forms:
  • ἐμοσχοποίησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
μόσχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: calf, young bull, bull calf
μόσχου
μόσχους
μόσχῳ
μόσχων
μοτόω
 • Meaning: to plug a wound with lint, bandage (a wound)
 • Forms:
  • μοτώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
μοτώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: μοτόω
μοῦ, μου, μού
 • Parse: Personal Pronoun: 1st Gen Sing
 • Root: ἐγώ
μουσικά
μουσική
μουσικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • musical, pertaining to music
 • Substantival Meaning:
  • music
  • a musical instrument
  • musician, a minstrel
 • Forms:
  • μουσικῶς
   • Adj: Acc Plur Masc
   • Adverb
  • μουσική Adj: Nom Sing Fem
  • μουσικά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • μουσικῶν Adj: Gen Plur MFN
μουσικῶν
μουσικῶς
μουσικώτερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: more musical
 • Root: μουσικός
μοχθεῖ
μοχθεῖς
μοχθεῖτε
μοχθέω
 • Meaning:
  • to toil, labour, work hard
  • to be weary
  • to suffer
 • Forms:
  • μοχθούντων
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • μοχθοῦντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • ἐμόχθησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμόχθησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐμόχθησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μοχθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μοχθεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • μοχθεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • μοχθῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • μοχθήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μοχθῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
μοχθῇ
μοχθηρά
μοχθηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bad condition, badness, wickedness, depravity
μοχθηρίας
μοχθηροῖς
μοχθηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • suffering hardship, in sore distress, miserable, wretched
  • causing mental distress, distressful, distressing
 • Substantival Meaning:
  • bad state, worse state
  • distress
 • Forms:
  • μοχθηροῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • μοχθηρά Adj: Nom/Acc Plur Neut
μοχθήσῃ
μόχθοι
μόχθοις
μόχθον
μόχθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • physical hardship involving hard work
  • labour, exertion, hardship, trouble, painfulness, travail, toil, sadness
  • result of hard work
μόχθου
μοχθοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:μοχθέω
μοχθούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:μοχθέω
μόχθους
μόχθῳ
μοχθῶ
μόχθων
μοχλεύω
 • Meaning: to lift with a lever, pry, prize
μοχλοί
μοχλοῖς
μοχλόν
μοχλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lever, crowbar, bar, bolt, hand-spike
  • bolt (a long piece of wood or metal used to support two columns or secure a door or gate)
 • Forms:
μοχλούς
μοχλῷ
μοχλῶν