σή
 • Parse: Possessive pronoun: Nom Sing Fem
 • Root: σός
σῇ
 • Parse: Possessive pronoun: Dat Sing Fem
 • Root: σός
σήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to sift
σηκόν
σηκός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a pen, enclosure, fold (for small animals)
  • sacred enclosure, shrine, temple
σῆμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sign, mark, token
σημαία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a standard, flag, banner, ensign
 • Forms:
σημαίαν
σημαίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: σημαία
σήμαινε
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Imper Act 2nd Sing
 • Root:σημαινω
σημαίνει
σημαίνειν
σημαίνεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to show, indicate, point out
 • Root: σημαίνω
σημαίνεται
σημαινέτωσαν
σημαινόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:σημαινω
σημαινομένους
σημαινομένων
σημαινούσης
σημαίνω
 • Active Meaning:
  • to show to
  • to make known to, report, tell
  • to give a sign to (someone), indicate, signal, signify, specify
  • to bid (someone) to do
  • to point to by way of instruction
  • to name, mention
  • to command (someone) to do
  • to sound (the trumpet), sound an alarm
 • Passive Meaning:
  • to be signified
  • to be noted
  • to be shown
 • Forms:
Present
 • σημαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • σημαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • σημαινέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • σημαινομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • σημαινομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • σημαινούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • σημαίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐσήμαινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐσήμαινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐσήμαινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • σημανεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • σημανεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • σημανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐσήμαναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐσήμανας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐσήμανε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσήμανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσημάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐσήμηνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • σημᾶναι Verb: Aor Act Infin
 • σημάνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • σημάνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • σημανθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • σήμανον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • σημάνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • σεσήμανται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
σημαίνων
σημαίνωσι, σημαίνωσιν
σημᾶναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σημαίνω
σημάναντας
 • Parse: Part: 1Aor Act Acc Plur Masc
 • Meaning: to indicate, tell
 • Root: σημαίνω
σημάνατε
σημανεῖς
σημανεῖτε
σημάνῃ
σημανθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to show, indicate, point out
 • Root: σημαίνω
σημανθήτω
σήμανον
σημανῶ
σημάνωσι, σημάνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: σημαίνω
σημασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a signal, the giving of a signal, the issuing of a command
  • a mark, pox mark, indication (showing visible symptom of a disease)
 • Forms:
σημασίᾳ
σημασίαν
σημασίας
σημασιῶν
σημέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: standard, flag, banner
 • Forms:
  • σημέας Noun: Acc Plur Fem
σημέας
σημεῖα
σημείοις
σημεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • miracle, sign, token, wonder
  • something that signals
  • an identifying mark
  • signal, standard, flag
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσημεῖονσημεῖα
GENσημείουσημείων
DATσημείῳσημείοις
ACCσημεῖονσημεῖα
σημείου
σημειοῦσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to mark, interpret
 • Root: σημειόω
σημειοῦσθε
σημειόω
 • Active Meaning:
  • to note down, write
  • to send as a signal
  • to mark, take note, take special notice of (someone)
  • to distinguish, note
 • Passive Meaning:
  • to be manifested
 • Forms:
  • ἐσημειώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐσημειώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • σημειοῦσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
σημείῳ
σημείων
σημειώσει
σημείωσι, σημείωσιν
σημείωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • visible sign, signal, token, indication, notice
  • appearance
σημειωτέον
σημειωτέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: noteworthy, noted, to be noted
 • Forms:
  • σημειωτέον Adj: Acc Sing Masc
σήμερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • today, this day
  • σήμερον ἡμέρας = (today day) = this very day

   ἐν ταῖς σήμερον ἡμέραις
   in these very days (Josh 22:29)

   ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας
   to the present day (Gen 35:4, 20)

σημηναμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to indicate, tell
 • Root: σημαίνω
σημικίνθιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: apron, kerchief
σήν
 • Parse: Possessive pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: σός
σηπεδόνας
σηπεδών
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • decay, putrefaction, rottenness
σήπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • maggot, moth
  • decay, putrefaction
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσήπησῆπαι
GENσήπηςσηπῶν
DATσήπῃσήπαις
ACCσήπηνσήπας
VOCσήπησῆπαι
σηπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cuttle-fish
 • Forms:
σηπίαν
σηπόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: σήπω
σηπομένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: σήπω
σηπόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σήπω
σήπω
 • Active Meaning:
  • to consume
  • to make rotten
  • to make putrid
  • to make to fester
 • Passive Meaning:
  • to rot, decay
  • to be consumed
  • to be blighted
 • Forms:
Present
 • σηπόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • σηπόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • σηπομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • σηπόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
Imperfect
Future
 • σαπήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐσάπησαν Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
 • σαπῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • σῆψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • σέσηπε Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
 • σέσηπεν Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
 • σεσηπότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • σεσηπός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
σηρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: silk, silken
 • Forms:
  • σηρικοῦ Adj: Gen Sing Neut
σηρικοῦ
σῆς
 • Parse: Possessive pronoun: Gen Sing Fem
 • Root: σός
σής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: moth, corrupter
 • Forms:
σῇσι, σῇσιν
 • Parse: Possessive pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: σός
σῆτες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: σής
σητόβρωτα
σητόβρωτον
σητόβρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: moth-eaten, fit to be eaten by moths
 • Forms:
  • σητόβρωτα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • σητόβρωτον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • σητόβρωτον Adj: Acc Sing Masc
σητός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: σής
σῆψιν
σῆψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fermentation, putrefaction, decay
 • Forms:
σῆψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σήπω