ἀποβάθρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gangway, ladder for disembarking from a ship
ἀποβαίνῃ
ἀποβαίνω
 • Meaning:
  • to go away, depart
  • to happen to, befall
  • to acquire the character of, become
  • to achieve its aim
  • to disembark (from a ship), dismount (from a horse)
  • to issue from, result from
  • to turn out (i.e., turn out well or poorly)
  • to prove to be (something)
 • Forms:
  • ἀποβαίνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἀπέβη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέβην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing; Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέβησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀποβάντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀποβῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀποβήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀποβήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀποβησόμενον Part: Fut Mid Nom/Acc Sing Neut
ἀποβαλεῖ
ἀποβαλεῖν
ἀποβαλεῖς
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποβάλλω
ἀποβαλεῖτε
ἀποβάλῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποβάλλω
ἀποβάλητε
ἀποβάλλει
ἀποβάλλειν
ἀποβάλλεσθαι
ἀποβάλλεται
ἀποβάλλετε
ἀποβάλλω
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to throw away, take off
  • to reject, abandon
  • to lose (something)
  • to remove (from oneself), depose
  • to shed (leaves)
 • Forms:
Present
 • ἀποβάλλετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • ἀποβάλλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀποβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποβάλλειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀποβάλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
 • ἀπέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀπέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀποβάλῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποβαλεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποβαλεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀποβάλω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀποβληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀποβάλωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀποβάλωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀποβάλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀποβάλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποβάλῃ Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • ἀποβαλεῖς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπεβλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπέβαλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποβάλητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀπέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀποβάλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀποβαλών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • ἀποβεβληκότα Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀποβεβληκότα Part: Perf Act Acc Sing Masc
 • ἀποβεβλημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ἀποβεβλημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἀποβεβλημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀποβεβληκυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
ἀποβαλοῦμεν
ἀποβάλω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀποβάλλω
ἀποβάλωμεν
ἀποβαλών
ἀποβάλωσι, ἀποβάλωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀποβάλλω
ἀποβάντες
ἀποβάπτω
 • Meaning:
  • to draw (water)
  • to drain
  • to dip quite
 • Forms:
  • ἀποβάψαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
ἀποβάψαντας
ἀποβεβληκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀποβάλλω
ἀποβεβληκότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to throw off
 • Root: ἀποβάλλω
ἀποβεβληκυῖα
ἀποβεβλημένοι
ἀποβεβλημένους
ἀποβεβλημένων
ἀποβῇς
ἀποβήσεται
ἀποβήσομαι
ἀποβησόμενον
ἀποβιάζομαι
 • Meaning:
  • to rob
  • to treat with violence
  • to force away
 • Forms:
  • ἀποβιάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
ἀποβιάζου
ἀποβλέπει
ἀποβλέπετε
ἀποβλέποντες
ἀποβλεπόντων
ἀποβλέπουσι, ἀποβλέπουσιν
ἀποβλέπω
 • Meaning:
  • to look at, watch
  • to focus (eyes), concentrate
  • to pay attention
  • to turn attention away from, disregard
  • to divert attention elsewhere and move away
  • to look away from everything else, regard intently, have respect
 • Forms:
  • ἀποβλέπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποβλέπετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀποβλέπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀποβλέποντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀποβλεπόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἀπέβλεπε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέβλεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποβλέπων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to look away from
 • Root: ἀποβλέπω
ἀποβλέψας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to look away from
 • Root: ἀποβλέπω
ἀποβλέψασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to look away from
 • Root: ἀποβλέπω
ἀποβληθῆναι
ἀπόβλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: refuse, garbage, trash, anything cast away (as not needed)
 • Forms:
ἀποβλήματα
ἀπόβλητον
ἀπόβλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: rejected, cast off, refused
 • Forms:
ἀποβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: casting away, rejection, loss
 • Forms: