πλοῖα
πλοιάρια
πλοιάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: boat, little (small) ship, skiff
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπλοιάριονπλοιάρια
GENπλοιαρίουπλοιαρίων
DATπλοιαρίῳπλοιαρίοις
ACCπλοιάριονπλοιάρια
πλοιαρίῳ
πλοίοις
πλοῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: boat, ship, vessel, sailing vessel, shipping
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπλοῖονπλοῖα
GENπλοίουπλοίων
DATπλοίῳπλοίοις
ACCπλοῖονπλοῖα
πλοίου
πλοίῳ
πλοίων
πλόκαμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lock of hair, braid of hair
πλοκάμους
πλοκή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • something twisted, woven
  • a braid
  • act of braiding
  • a network, framework
  • a web
 • Forms:
πλοκήν
πλοκῆς
πλόκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • curl of hair, lock of hair
  • braided hair, curled hair
  • necklace, chain
  • embroidery
  • twined
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Cant. 7:6
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπλόκιονπλόκια
GENπλοκίουπλοκίων
DATπλοκίῳπλοκίοις
ACCπλόκιονπλόκια
πλοός
πλοῦν
πλοῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: act of sailing, voyage, navigation, course
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπλοῦς--
GENπλοός, πλοῦπλόων
DATπλόῳ--
ACCπλοῦν--
πλουσία
πλούσιαι
πλουσίας
πλούσιοι
πλουσίοις
πλούσιον
πλούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see πλουσιώτερος
 • Meaning:
  • rich, wealthy
  • having a lot of possessions
  • Figurative: abounding with, generous
 • Forms:
πλουσίου
πλουσίους
πλουσίῳ
πλουσίων
πλουσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: abundantly, richly, copiously
πλουσιώτερον
πλουσιώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of πλούσιος
 • Meaning: richer, wealthier
πλουσιωτέρῳ
πλούταρχον
πλούταρχος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fount, source of riches
 • Forms:
  • πλούταρχον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing MFN
  • πλουτάρχου Adj: Gen Sing MFN
πλουτάρχου
πλουτεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: πλουτέω
πλουτεῖν
πλουτέω
 • Meaning:
  • to be rich
  • Aorist: to become rich
  • Perfect: to have become rich
  • to have riches
 • Forms:
Present
 • πλουτοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πλουτεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πλουτεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • πλουτεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • πλουτεῖν Verb: Pres Act Infin
 • πλουτοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • πλούτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπλούτεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
Future
 • πλουτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • πλουτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐπλούτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπλουτήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπλούτησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • πλουτήσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • πλουτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πλουτήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • πλουτήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • πλουτῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • πλουτήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
Perfect
 • πεπλούτηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • πεπλουτήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
πλουτῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πλουτέω
πλουτήσαντες
πλουτήσει
πλουτήσεις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: πλουτέω
πλουτήσῃ
πλουτήσῃς
πλουτήσητε
πλουτιεῖν
πλουτίζει
πλουτίζεται
πλουτιζόμενοι
πλουτίζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: πλουτίζω
πλουτίζονται
πλουτίζοντες
πλουτίζουσι, πλουτίζουσιν
πλουτίζω
 • Active Meaning:
  • to make rich, enrich, make wealthy
 • Passive Meaning:
  • to grow rich
 • Forms:
Present
 • πλουτίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • πλουτίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πλουτίζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • πλουτίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • πλουτιεῖν Verb: Pres Act Infin
 • πλουτίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πλουτιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • πλουτίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πλουτίζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πλουτίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • πλουτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πλουτισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐπλούτισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπλούτισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπλούτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπλουτίσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • πλουτίσαι Verb: Aor Act Infin
 • πλουτισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
πλουτίσαι
πλουτίσει
πλουτισθῇ
πλουτισθήσεται
πλοῦτον
πλοῦτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Neut
 • Meaning:
  • riches, material wealth
  • wealth (as fullness), i.e., (literally) money, possessions
  • abundance, richness, (esp.), valuable bestowal
πλούτου
πλουτοῦντας
πλουτοῦντες
πλούτῳ
πλούτων