ἄπεχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχει
ἀπέχεις
ἀπέχεσθαι
ἀπέχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχετε
ἀπέχῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχθάνῃ
ἀπεχθάνομαι
 • Meaning: to be hated, incur hatred
 • Forms:
  • ἀπεχθόμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
ἀπέχθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hatred
 • Forms:
ἀπεχθείας
ἀπεχθεῖς
ἀπεχθῆ
ἀπεχθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • hateful, hostile, hated, detested
  • inclined toward intense hate
  • prone to arouse hatred
 • Forms:
ἀπεχθόμενος
ἀπεχθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: hatefully, hostilely
ἀπέχομαι
ἀπεχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχομεν
ἀπεχόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Meaning: to keep off, keep away from
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχούσαις
ἀπέχουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to keep off, keep away from
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχουσαν
ἀπέχουσι, ἀπέχουσιν
ἀπέχυννε, ἀπέχυννεν
ἀπέχω
 • Active Meaning:
  • Intransitive:
   • to be far off, distant, refrain from, be estranged, abstain from, stay away from, keep away from, stand aloof from
   • to be in short supply, be unavailable
  • Transitive:
   • to have in full, have paid been in full
   • to have received as one's due
   • to have altogether
  • Impersonal:
   • it is enough
 • Middle Meaning:
  • to keep a distance
  • to neglect doing what should be done
  • to spare
 • Forms:
Present
 • ἀπέχηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἀπεχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀπέχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀπέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀπέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀπέχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἄπεχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπέχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀπέχῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἀπέχῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἀπέχομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀπεχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀπεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἀπέχον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀπέχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπέχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀπέχοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἀπέχοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀπέχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἀπεχούσαις Part: Pres Act Dat Plur Fem
 • ἀπέχουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ἀπέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἀφέξηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἀφέξωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
Imperfect
 • ἀπεῖχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἀφέξει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀφέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀφέξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀφέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀφέξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀφεξόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἀφέξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀποσχόμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἀπόσχῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπόσχου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
Perfect
 • ἀπέσχηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀπεσχήμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
ἀπέχων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχωρίσθη