ἄγρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Active
   • hunting
    • the act of catching
  • Passive
   • catch
    • a haul (of fish)
    • draught (of fish)
 • Forms:
ἄγρᾳ
ἀγράμματοι
ἀγράμματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unlettered
  • illiterate
  • unlearned
  • uneducated
 • Forms:
ἄγραν
ἀγραυλέω
 • Meaning:
  • to camp outside
   • abide in the field
   • live out of doors
 • Forms:
  • ἀγραυλοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἀγραυλοῦντες
ἄγραφα
ἄγραφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unwritten
 • Forms:
ἀγράφου
ἀγράφῳ
ἀγράφως
ἀγρεύει
ἀγρευθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to take by hunting
 • Root: ἀγρεύω
ἀγρευθῇς
ἀγρεύομαι
ἀγρεύοντες
ἀγρεύουσι, ἀγρεύουσιν
ἀγρεύσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to take by hunting
 • Root: ἀγρεύω
ἀγρεύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to take by hunting
 • Root: ἀγρεύω
ἀγρεύσωσι, ἀγρεύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀγρεύω
ἀγρεύω
 • Meaning:
  • to hunt
   • take by hunting
   • entrap
   • capture
   • catch
 • Forms:
  • ἀγρεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀγρευθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀγρεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀγρεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀγρεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀγρεύσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀγρεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἄγρια
ἀγρίᾳ
ἀγρία
ἄγριαι
ἀγρίαν
ἀγριανθήσεται
ἀγριαίνω
 • Active Meaning:
  • to anger, make angry
  • to provoke, irritate
  • to chafe
 • Passive Meaning:
  • to be wild, savage
  • to be angry
  • to be inflamed
 • Forms:
  • ἀγριανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀγρίαις
ἀγρίας
ἀγρίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a small farm
  • a country house
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀγρίδιονἀγρίδια
GENἀγριδίουἀγριδίων
DATἀγριδίῳἀγριδίοις
ACCἀγρίδιονἀγρίδια
ἀγριέλαιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wild olive tree
  • an oleaster
 • Forms:
ἀγριελαίου
ἄγριοι
ἀγρίοις
ἀγριομυρίκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tamarisk
 • Concord:

  LXX: Jer 17:6 LXX

 • Forms:
ἄγριον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἄγριος
ἄγριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ἀγριώτερος
 • Note: For superlative, see ἀγριώτατος
 • Meaning:
  • Of plants: wild (i.e., uncultivated)
  • Of people:
   • living in the wild
   • malignant
   • wild in appearance
  • Of desire:
   • fierce and harsh
   • savage (i.e., untamed)
 • Forms:
ἀγριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wildness
  • savageness
  • fierceness
 • Forms:
ἀγριότητα
ἀγριότητι
ἀγριότητος
ἀγριόω
 • Meaning:
  • to make wild and savage
  • to grow wild
 • Forms:
  • ἀγριωθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
  • ἀγριωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
ἀγρίῳ
ἀγριωθέντας
ἀγριωθέντες
ἀγρίων
ἀγρίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • fiercely
  • savagely
  • cruelly
  • irritatedly
ἀγριώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἄγριος
 • Meaning: most wild, wildest, most savage
ἀγριωτάτους
ἀγριωτέραν
ἀγριώτερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀγριώτερος (wilder)
ἀγριώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἄγριος
 • Meaning: wilder, more fierce, more savage
ἀγρόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: rural
ἀγροί
ἀγροικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rusticity, awkwardness
ἀγροικίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: rusticity, awkwardness
 • Root: ἀγροικία
ἄγροικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative see ἀγροικότερος
 • Meaning:
  • of or in the country
  • dwelling in the fields
  • rugged
  • rough
  • rustic
  • wild
  • uncivilized
 • Forms:
ἀγροικότερον
ἀγροικότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wilder, more rugged, more uncivilized
 • Note: Comparative of ἄγροικος
ἀγροίκους
 • Parse: Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: dwelling in the fields
 • Root: ἄγροικος
ἀγροῖς
ἀγρόν
ἀγρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • land
   • field
   • farm, farmland
   • agricultural land
   • piece of ground
  • countryside, country (in contrast with city or town)
  • unsettled land beyond town or village
  • hamlet
ἀγρόται
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Meaning: countryman, rustic
 • Root: ἀγρότης
ἀγρότεροι
ἀγρότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wild
ἀγρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: countryman, rustic
ἀγροῦ
ἀγρούς
ἀγρυπνεῖ
ἀγρυπνεῖτε
ἀγρυπνέω
 • Meaning:
  • to be awake
   • lie awake
   • be sleepless
   • be wakeful
   • insomniac
  • to keep awake
   • be alert
   • be on guard
   • remain watchful and attentive
 • Forms:
Present
 • ἀγρυπνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀγρυπνοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀγρυπνεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀγρυπνοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀγρυπνοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀγρυπνοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀγρυπνῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἠγρύπνεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἠγρύπνησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠγρύπνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀγρυπνήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἀγρυπνήσας
ἀγρυπνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • insomnia
   • wakefulness
   • sleeplessness
   • inability to sleep
  • watchfulness
   • vigilance
   • alertness
  • concentration of mind
 • Forms:
ἀγρυπνίᾳ
ἀγρυπνίαις
ἀγρυπνίαν
ἀγρυπνίας
ἀγρυπνοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀγρυπνέω
ἀγρυπνοῦντες
ἀγρυπνοῦσι, ἀγρυπνοῦσιν
ἀγρυπνῶν
ἀγρῷ
ἀγρῶν
ἄγρωστιν
ἄγρωστις, ἄγρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • grass
   • field-grass
   • weed
   • dog's-tooth grass
   • crab grass (Cynodon dactylon)
 • Forms: