γενεά
 • Parse: Noun: Nom/Voc Sing Fem
 • Meaning:
  • family, clan, race, descendants
  • generation, contemporaries, i.e., all those born around the same time
  • age, i.e., a period of time
  • a period of time when a group of people (born about the same time) live
  • peers, contemporaries, a whole body of people born about the same time
  • all the blood relations
  • birthplace
  • single step in descent
  • product, something produced
 • Forms:
γενεᾷ
γενεαί
γενεαῖς
γενεαλογέω
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to trace (someone's) pedigree
  • to trace descent, count by descent, trace one's genealogy
  • to reckon by generations, i.e., trace in genealogy
 • Forms:
  • γενεαλογούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐγενεαλογήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • γενεαλογουμένου Part: Pres MP Gen Sing Masc/Neut
γενεαλογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: genealogy
 • Forms:
γενεαλογίαις
γενεαλογίας
γενεαλογούμενος
γενεαλογουμένου
γενεάν
γενεάς
γενεᾶς
γενεῆς
γενέθλη
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • race, family
γενέθλιον
γενέθλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • relation to birth
  • +ἡμέρα = birthday
 • Forms:
γένει
γένεια
γένειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: chin, beard
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγένειονγένεια
GENγενείουγενείων
DATγενείῳγενείοις
ACCγένειονγένεια
γενείων
γενέσει
γενέσεις
γενέσεσιν
γενέσεως
γενέσθαι
γένεσθε
γενέσθω
γενέσθωσαν
γενέσια
γενεσιάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: creator, author
γένεσι, γένεσιν
γενεσίοις
γενέσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: birthday celebration, birthday ceremonies
 • Forms:
γενεσιουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • creator
  • author of existence
γένεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • beginning, origin, descent, nativity, birth
  • existence
  • genealogy, family, generation, offspring, listing of descendants (in chronological order)
  • nature, natural
  • kind, species, type
γενεσίων
γενετή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: birth, time of birth
 • Forms:
γενετῆς
γενέτης
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • begetter, ancestor
γενέτιν
γενέτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • one who brings into existence
  • mother
 • Forms:
γενεῶν
γένη
γένῃ
γενηθείς
γενηθεῖσα
γενηθεῖσαν
γενηθείσῃ
γενηθείσης
γενηθέντας
γενηθέντες
γενηθέντος
γενηθέντων
γενηθῇ
γενηθῆναι
γενηθῇς
γενήθητε
γενήθητι
γενηθήτω
γενηθήτωσαν
γενηθῶμεν
γενηθῶσι, γενηθῶσιν
γένημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • product, produce, fruit, yield (of vegetables)
  • harvest
  • offspring, child
 • Note: Alternate spelling: γέννημα
 • Forms:
γενήμασι, γενήμασιν
γενήματα
γενήματι
γενήματος
γενημάτων
γενην
γενήσεσθε
γενήσεται
γένησθε
γενήσομαι
γενησομένη
γενησόμενον
γενησόμενος
γενησομένου
γενησομένους
γενησομένων
γενήσονται
γένηται
γενητά
γενητὴν
γενητός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • originated, originable
 • Forms:
  • γενητοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • γενητὴν Adj: Acc Sing Fem
  • γενητῶν Adj: Gen Plur MFN
γενητοῦ
γενητῶν
γενικῆς
γενικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pertaining to birth
  • belonging to or connected with the family or race
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγενικόςγενικήγενικόν
GENγενικοῦγενικῆςγενικοῦ
DATγενικῷγενικῇγενικῷ
ACCγενικόνγενικήνγενικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγενικοίγενικαίγενικά
GENγενικῶνγενικῶνγενικῶν
DATγενικοῖςγενικαῖςγενικοῖς
ACCγενικούςγενικάςγενικά
γεννᾷ
γενναία
γενναῖα
γενναίᾳ
γενναιάζω
 • Meaning: to be brave
 • Forms:
  • γενναίᾳ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • γενναίᾳ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
γενναῖοι
γενναῖον
γενναῖος
γενναιότατοι
γενναιότατον
γενναιότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of γενναῖος
 • Meaning: most noble, most excellent
γενναιοτέρα
γενναιοτέραν
γενναιότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of γενναῖος
 • Meaning: more noble, more excellent
γενναιοτέρων
γενναιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: nobility of mind, nobility of character, bravery
 • Forms:
γενναιότητι
γενναιότητα
γενναιότητος
γενναίους
γενναίῳ
γενναίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • nobly, bravely
  • in most effective manner
γένναν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root:γεννάω
γεννᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γεννάω
γεννάω
 • Active Meaning:
  • to generate
  • to bring forth, produce (fruit), produce (children)
  • Of men to father, beget, become the father of (someone) (literally or figuratively)
  • Of women to bear, bring forth, give birth
 • Passive Meaning:
  • to be born
 • Forms Meaning:
Present
 • γεννώσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • γεννώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • γεννᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • γεννᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γεννώμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • γεννωμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • γεννώμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • γεννωμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • γεννῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • γεννῶσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • γεννῶσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • γεννῶσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • γεννῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • γεννηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • γεννηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • γεννήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • γεννήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • γεννήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • γεννήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • γεννήσας Part: Aor act Nom/Voc Sing Masc
 • γεννήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • γεννηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • γεννηθεῖσιν Part: Aor Pass Dat Plur Masc
 • γεννηθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • γεννηθέντα Part: Aor Pass Nom Acc Sing Masc
 • γεννηθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • γεννηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • γεννηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • γεννηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • γεννῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • γεννήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • γεννήσῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
 • γεννήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐγεννήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐγεννήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγεννήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐγεννήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐγεννήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐγεννήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγέννησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐγέννησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐγέννησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐγέννησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐγέννησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐγεννῶσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • γεννήσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • γεννήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • γεννήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • γεννήσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • γεννηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • γεννηθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • γεννηθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
Perfect
 • γεγεννημέναι Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • γεγεννημέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • γεγενημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • γεγέννηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • γεγεννηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • γεγέννημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • γεγεννημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • γεγεννημένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • γεγεννημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • γεγεννημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • γεγεννημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • γεγεννημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • γεγεννημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • γεγεννημέθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • γεγέννησαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • γεγέννηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
γεννηθείς
γεννηθεῖσι, γεννηθεῖσιν
 • Parse: Part: Aor Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γεννάω
γεννηθέν
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: γεννάω
γεννηθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γεννάω
γεννηθέντες
γεννηθέντος
γεννηθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: γεννάω
γεννηθῇ
γεννηθῆναι
γεννηθήσεσθαι
γεννηθήσεσθε
γεννηθήσεται
γεννηθῆτε
γεννηθῶσι, γεννηθῶσιν
γέννημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • child, offspring
  • that which is produced, product, produce
  • fruit, brood, etc
 • Note: Alternate spelling: γένημα
 • Forms:
γεννήμασι, γεννήμασιν
γεννήματα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • Noun: Voc Plur Neut
 • Root: γέννημα
γεννήματι
γεννήματος
γεννημάτων
γεννῆσαι
γεννήσαντα
γεννήσαντες
γεννήσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: γεννάω
γεννήσας
 • Parse:
  • Part: Aor act Nom/Voc Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: γεννάω
γεννήσασι, γεννήσασιν
 • Parse: Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γεννάω
γεννήσει
γεννήσεις
γεννήσεως
γεννήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: γεννάω
γεννήσῃς
γέννησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • procreation
  • progeny
  • birth; nativity, offspring
γεννήσομεν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root:γεννάω
γεννήτορα
γεννητόρων
γεννήσω
γεννήσωσι, γεννήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: γεννάω
γεννητοῖς
γεννητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: begotten, born
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγεννητόςγεννητήγεννητόν
GENγεννητοῦγεννητήςγεννητοῦ
DATγεννητῷγεννητῇγεννητῷ
ACCγεννητόνγεννητήνγεννητόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγεννητοίγεννηταίγεννητά
GENγεννητῶνγεννητῶνγεννητῶν
DATγεννητοῖςγεννηταῖςγεννητοῖς
ACCγεννητούςγεννητάςγεννητά
γεννήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: begetter, parent
 • Forms:
  • γεννήτορος Noun: Gen Sing Masc
γεννώμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γεννάω
γεννωμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γεννάω
γεννώμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: γεννάω
γεννώμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: γεννάω
γεννωμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: γεννάω
γεννῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: γεννάω
γεννῶσα
γεννῶσαν
γεννώσας
γεννῶσι, γεννῶσιν
γενοίμεθα
γενοίμην
γένοιντο, γένοιντ’
γένοιο
γένοιτ'
γένοιτο
γενόμενα
γενόμεναι
γενομένας
γενομένη
γενομένῃ
γενομένην
γενομένης
γενόμενοι
γενομένοις
γενόμενον
 • Parse:
  • Part: 2Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
  • Part: 2Aor Mid Acc Sing Masc
 • Root: γίνομαι
γενόμενος
γενομένου
γενομένους
γενομένῳ
γενομένων
γένος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • division into which entities are classified
   • race, stock
   • class, kind, type, species
  • division into which entities are classified
   • descendants of a common ancestor
   • family, relatives
   • nation, people
  • offspring
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγένοςγένη
GENγένουςγενέων, γενῶν
DATγένειγένεσι(ν)
ACCγένοςγένη
VOCγένοςγένη
γενοῦ
γένους
γένυν
γένυος
γένυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: jaw
 • Forms:
  • γένυν Noun: Acc Sing Fem
  • γένυος Noun: Gen Sing Fem
γένωμαι
γενώμεθα
γενῶν
γένωνται