γεραιά
γεραιᾶς
γεραιόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: γεραιός
γεραιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • old, aged, venerable
 • Substantival Meaning:
  • old man
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγεραιόςγεραιάγεραιόν
GENγεραιοῦγεραιᾶςγεραιοῦ
DATγεραιῷγεραιᾷγεραιῷ
ACCγεραιόνγεραιάνγεραιόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγεραιοίγεραιαίγεραιά
GENγεραιῶν
DATγεραιοῖςγεραιαῖςγεραιοῖς
ACCγεραιούςγεραιάςγεραιά
γεραιοῦ
γέραιρα
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • age
 • Forms:
  • γεραιρᾷ Noun: Dat Sing Fem
γεραιρᾷ
γεραίρειν
γεραίρομεν
γεραιρομένους
γεραίροντες
γεραίρουσα
γεραίρουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γεραίρω
γεραίρω
 • Active Meaning:
  • to honour, reward (with a gift)
 • Middle Meaning:
  • to celebrate
 • Forms:
  • γεραίρειν Verb: Pres Act Infin
  • γεραιρομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
γεραίρωμεν
γεραιτάτων
γεραιῶν
γέρανοι
γέρανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: crane
γεράνου
γεράνῳ
γεράνων
γέρας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • honour
  • prize, reward
  • perquisite, special right or privilege (for priests)
 • Forms:
γέρον
γέροντα
γέροντας
γέροντες
γέροντι
γερόντων
γερουσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • senate
  • the eldership, i.e., (collectively) the Jewish Sanhedrin
  • assembly of elders, council of elders
 • Forms:
γερουσίᾳ
γερουσίαν
γερουσίας
γέρων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • old man, old (person), aged (person)
  • senator, senate member
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγέρωνγέροντες
GENγέροντοςγερόντων
DATγέροντιγέρουσι
ACCγέρονταγεροντας
VOCγερονγέροντες