διαφαίνεσθαι
διαφαίνω
 • Meaning: to shine apart, shine through, glow
 • Forms:
  • διαφαίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διεφαίνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
διαφανεῖς
διαφανέστατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most translucent; most transparent
διαφανῆ
διαφανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: transparent, translucent
 • Forms:
διαφαύσῃ
διαφαύσκω
 • Meaning:
  • to dawn, become dawn
  • to show light through
  • to light, shine
 • Forms:
  • διαφαύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διέφαυσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
διαφέρει
διαφέρειν
διαφέρετε
διαφερόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: διαφέρω
διαφερομένων
διαφέροντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: διαφέρω
διαφέρονταί
διαφέροντας
διαφέροντος
διαφερόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to carry over
 • Root: διαφέρω
διαφερόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: differently from
διαφερούσας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: διαφέρω
διαφέρω
 • Active Meaning:
  • To Transport
   • to transport, carry through, carry over, carry across
   • to move (from one place to another)
   • to drive, carry about, drift (of a ship)
   • to spread (a teaching), publish (Acts 13:49)
  • To Excel
   • to excel in, be better than, superior to
   • to worth more than (to differ to one's advantage)
   • to be more valuable than
  • To Differ
   • to differ from, be different
   • to quarrel, be at variance
   • to be different; it makes a difference (to me); neg. it makes no difference to me
 • Passive Meaning:
  • to be spread abroad
  • to be at variance with, quarrel, fall out with
  • to be separated
 • Forms:
Present
 • διαφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διαφέρειν Verb: Pres Act Infin
 • διαφέρετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • διαφερόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • διαφερομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • διαφέροντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • διαφέρουσαι
  • Part: Pres Act Dat Sing Fem
  • Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • διαφέροντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • διαφέρονταί Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • διαφέροντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • διαφέρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • διεφέροντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • διεφέρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διέφερον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • διέφερον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • διοίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • διενέγκασαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • διενέγκας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • διενέγκῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • διενεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διήνεγκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διηνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • διενηνοχώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • διενηνεγμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
διαφέρουσαι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Sing Fem
  • Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: διαφέρω
διαφέρων
διαφεύγει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: διαφεύγω
διαφεύγω
 • Meaning: to escape, flee through, get away from
 • Forms:
Present
 • διαφεύγει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
Imperfect
Future
 • διαφεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • διαφεύξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • διαφύγοιεν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • διαφυγεῖν Verb: Aor Act Infin
 • διαφύγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • διαφύγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • διαφύγοι Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
 • διαφυγόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • διέφυγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • διαπεφευγότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • διαπεφεύγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • διαπεφευγότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • διαπεφευγώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
διαφεύξεται
διαφεύξῃ
διαφημίζειν
διαφημίζω
 • Meaning: to disseminate, spread (news, fame) widely, blaze abroad, commonly report, spread abroad
 • Forms:
  • διαφημίζειν Verb: Pres Act Infin
  • διεφήμισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεφημίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
διαφθαρεῖεν
διαφθαρεισῶν
διαφθαρέντες
διαφθαρῇ
διαφθαρῆναι
διαφθαρήσεται
διαφθαρησομένοις
διαφθαρήσονται
διαφθεῖραι
διαφθείραντες
διαφθείρατε
διαφθείρει
διαφθείρειν
διαφθείρεσθαι
διαφθείρεται
διαφθείρῃ
διαφθείρῃς
διαφθειρόμενοι
διαφθειρόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: διαφθείρω
διαφθειρόμενος
διαφθειρομένους
διαφθειρομένων
διάφθειρον
διαφθεῖρον
διαφθείροντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: διαφθείρω
διαφθείροντας
διαφθείροντες
διαφθείροντι
διαφθείροντος
διαφθειρόντων
διαφθείρω
 • Active Meaning:
  • Physically:
   • to ruin, destroy utterly, ravage
   • to kill, do away with
   • to spoil, rot (of meat, vegetation, garment)
   • to rust (of iron)
   • to decay, perish
  • Morally & Religiously:
   • to corrupt
   • to ruin morally
   • to break (a covenant), renege on (a promise)
   • to degenerate morally
 • Passive Meaning:
  • to be spoiled, be desiccated
  • to be consumed
  • to perish, decay
  • to be corrupted
 • Forms:
Present
 • διαφθειρομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • διαφθειρόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διαφθείρωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • διαφθείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διαφθείρειν Verb: Pres Act Infin
 • διαφθείρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διαφθείρῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • διαφθείρῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • διαφθεῖρον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • διαφθείροντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • διαφθείροντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • διαφθείροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • διαφθείροντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • διαφθείροντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • διαφθειρόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • διαφθείρωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • διαφθειρόμενος Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • διαφθείρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • διαφθειρομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • διαφθειρόμενον
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
Imperfect
 • διεφθείρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διέφθειρε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • διέφθειρον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • διέφθειρον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • διεφθείροντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • διαφθαρήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • διαφθαρήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διαφθερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διαφθερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • διαφθαρησομένοις Part: Fut Pass Dat Plur Masc
Aorist
 • διαφθείραντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • διαφθαρεῖεν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • διαφθαρεισῶν Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • διαφθαρέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • διαφθείρωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • διαφθαρῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • διαφθαρῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διαφθεῖραι Verb: Aor Act Infin
 • διαφθείρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διάφθειρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διεφθάρη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διεφθάρησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διεφθάρητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • διέφθειραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • διέφθειρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διεφθείρατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
Perfect
 • διεφθαρμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • διεφθαρμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διεφθαρμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • διεφθαρμέναις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Fem
 • διεφθαρμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • διεφθαρμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διεφθαρμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • διεφθαρμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • διεφθαρμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • διέφθαρται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διέφθαρτο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
διαφθείρωμεν
διαφθείρων
διαφθείρωσι
διαφθερεῖ
διαφθερῶ
διαφθονέω
 • Meaning: to envy
 • Forms:
  • διαφθονουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • διαφθονουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • διαφθονηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • διεφθόνουν
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
διαφθονηθείς
διαφθονουμένοις
διαφθονουμένων
διαφθορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • corruption, decay, destruction
  • instrument of ruin
  • abode of the dead
 • Forms:
διαφθορᾷ
διαφθοραῖς
διαφθοράν
διαφθορᾶς
διαφθορῶν
διαφλέγω
 • Meaning: to burn through, burn up
 • Forms:
  • διαφλέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
διαφλέξει
διαφοιτᾷ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: διαφοιτάω
διαφοιτάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to wander, roam
 • Forms:
  • διαφοιτᾷ
   • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
διαφορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: difference, distinction, diversity, variety
 • Forms:
διάφορα
διαφοράν
διαφοράς
διαφορᾶς
διαφορέω
 • Meaning:
  • to tear to pieces
  • to spread abroad, scatter all around
 • Forms:
  • διεφόρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διαφοροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
διαφόρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something torn to pieces, prey
  • something that has been scattered all around
  • thing thrown to and fro
  • the game of ball, ball game
διαφόροις
διάφορον
διάφορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see διαφορώτερος
 • Adjectival Meaning:
  • different, various, varying, differing, diverse, different in kind
  • outstanding, excellent, surpassing, distinguished
 • Substantival Meaning:
  • deeds of partiality
  • ready money, cash
 • Forms:
διαφόρου
διαφοροῦντες
διαφόρῳ
διαφόρων
διαφόρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: differently
διαφορωτέρας
διαφορώτερον
διαφορώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of διάφορος
 • Meaning: more different, more outstanding
διάφραγμα
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning:
  • partition-wall, barrier
  • diaphragm, body midsection
 • Forms:
  • διαφράγμασι Noun: Dat Plur Neut
διαφράγμασι
διαφυγεῖν
διαφυγή
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • refuge, means of escape
διαφύγῃ
διαφύγῃς
διαφύγοι
διαφύγοιεν
διαφυγόντας
διαφυγόντες
διαφυγών
 • Parse #1:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to escape
 • Root: διαφεύγω
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: refuge, means of escape
 • Root: διαφυγή
διαφυλάξαι
διαφυλάξας
διαφυλάξει
διαφυλάξῃ
διαφυλάξῃς
διαφύλαξον
διαφυλάσσει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to watch closely
 • Root: διαφυλάσσω
διαφυλάσσειν
διαφυλάσσοντας
διαφυλάσσω
 • Meaning:
  • to watch closely, guard carefully, protect, keep, spare
  • to preserve from loss or disappearance
  • to value highly and engage oneself eagerly in
 • Forms:
Present
 • διαφυλάττονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • διαφυλάσσειν Verb: Pres Act Infin
 • διαφυλάσσοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • διαφυλάσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • διαφυλάττειν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
 • διεφύλαττε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • διεφύλαττον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • διεφύλαττον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • διαφυλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διαφυλαχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • διαφυλαχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διεφυλάχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διαφυλάξαι Verb: Aor Act Infin
 • διαφυλάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • διαφυλάξῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • διαφυλάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • διαφύλαξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διεφύλαξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • διεφύλαξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διεφυλάχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • διαπεφυλαγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
διαφυλάσσων
διαφυλάττειν
διαφυλάττονται
διαφυλαχθῆναι
διαφυλαχθήσεται
διαφωνέω
 • Meaning:
  • to be missing, fail to answer roll-calls
  • to fail, be found wanting
  • to out of syncronization
  • to be lost, perish
  • to fail to materialize (a promise, prophecy)
  • to be dissonant
  • to sound out, speak
  • to find oneself in a hopeless situation
 • Forms:
  • διαφωνοῦντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • διαφωνεῖν Verb: Pres Act Infin
  • διαπεφωνήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • διαπεφώνηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • διαφωνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διεφώνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεφώνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαφωνήσει
διαφωνία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • discord, disagreement, inconsistency
 • Forms:
  • διαφωνίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
διαφωνίας
διαφωνεῖν
διαφωνοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: διαφωνέω
διαφῶσαι
διαφώσκω
 • Meaning:
  • to dawn
  • to show light through
 • Forms:
  • διαφῶσαι Verb: Aor Act Infin
διαφωτίζω
 • Meaning:
  • to dawn
  • to rise (e.g., the sun rose this morning)
  • to grow light
  • to enlighten, clear completely
 • Forms:
  • διαφωτίσαι Verb: Aor Act Infin
 • Root: διαφωτίζω
διαφωτίσαι