σέ
 • Parse: Personal Pronoun: Acc 2nd Sing
 • Note: non-enclitic form found after a preposition
 • Meaning: you, thee, thou
σεαυτῇ
σεαυτήν
σεαυτῆς
σεαυτόν
σεαυτοῦ
 • Parse: Reflexive Pronoun, Gen 2nd Sing Masc/Neut
 • Meaning: yourself, thyself
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
GENσεαυτοῦ
σαυτοῦ
σεαυτῆς
σαυτῆς
σεαυτοῦ
σαυτοῦ
DATσεαυτῷ
σαυτῷ
σεαυτῇ
σαυτῇ
σεαυτῷ
σαυτῷ
ACCσεαυτόν
σαυτόν
σεαυτήν
σαυτήν
σεαυτόν
σαυτόν
σεαυτῷ
σεβάζομαι
 • Meaning: to worship, venerate, adore, show reverence
 • Forms:
  • ἐσεβάσθησαν Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Plur
σέβας
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • reverential awe
σέβασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: object of worship, idol, sanctuary
 • Forms:
σεβάσματα
σεβασμάτων
σεβάσμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: honourable, venerable, august
 • Forms:
σεβασμίῳ
σεβασμόν
σεβασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: of majesty
σεβαστῆς
σεβαστόν
σεβαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • reverenced, august
 • Substantival Meaning:
  • Augustus
 • Forms:
  • σεβαστῆς Adj: Gen Sing Fem
  • σεβαστόν Adj: Acc Sing Masc
  • σεβαστοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
σεβαστοῦ
σέβειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: σέβω
σέβεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: σέβω
σέβεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: σέβω
σέβεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σέβω
σέβῃ
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Meaning: to feel awe
 • Root: σέβομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Meaning: to worship, honour
 • Root: σέβω
 • ——
 • Parse #3:
  • Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to be afraid of
 • Root: σεβάζομαι
σέβημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: act of worship
σέβησθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • Root: σέβω
σέβομαι
σεβομένας
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: σέβω
σεβομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: σέβω
σεβόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σέβω
σεβομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: σέβω
σεβομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: σέβω
σεβομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: σέβω
σέβοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Meaning: to worship, honour
 • Root: σέβω
σέβονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σέβω
σέβοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: σέβω
σέβω
 • Active Meaning:
  • to worship, honour, revere
 • Middle Meaning:
  • to worship (a deity)
  • to show reverence, respect
  • God-fearer, worshipper of God
 • Note: The term “God-fearer” or “worshipper of God” is applied to pagans (i.e., non-Jews) who accepted the ethical monotheism of Judaism and attended the synagogue, but who did not obligate themselves to keep the whole Jewish law; in particular, the males did not submit to circumcision.

  In contrast, however, a προσήλυτος (proselyte) was a non-Jew who became a follower and who did receive circumcision.
 • Forms:
Present
 • σέβοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • σέβειν Verb: Pres Act Infin
 • σέβεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • σέβησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • σέβομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • σεβόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • σέβωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • σέβεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • σέβεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • σεβομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • σεβομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • σεβομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • σεβομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • σεβομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • σέβονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐσέβετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐσέβοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
Aorist
Perfect
σέβωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: σέβω
σέθεν
 • Parse:
  • Pronoun: Gen 2nd Sing
 • Meaning:
  • you(s)
 • Root:σύ
σεῖ᾽
 • Parse:
  • Pronoun: Gen 2nd Sing
 • Meaning:
  • you
 • Root:σύ
σείεις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres/Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: σείω
σείεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σείω
σείομαι
σειομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: σείω
σειομένην
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • Part: Fut Mid Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • to shake
 • Root:σείω
σειόμενοι
 • Parse:
  • Part: Pres Nom Mid/Pass Plur Masc
  • Part: Fut Nom Mid Plur Masc
 • Meaning:
  • to shake
 • Root:σείω
σειόμενος
 • Parse:
  • Part: Pres Nom Mid/Pass Sing Masc
  • Part: Fut Nom Mid Sing Masc
 • Meaning:
  • to shake
 • Root:σείω
σειομένων
 • Parse: Part: Pres/Fut Mid(/Pass) Gen Sing MFN
 • Root: σείω
σείοντος
 • Parse: Part: Pres/Fut Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: σείω
σειρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • chain, a cord, rope, string, band
  • Of hair: braid, plait, pigtail, tress
 • Forms:
σειραῖς
σειράς
σειρήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: siren, desert demon (MText. for ostrich, desert owl, jackal -- Job 30:29; Isa. 13:21; 34:13; 43:20; Jer. 27:39; Mic. 1:8)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσειρήνσειρῆνες
GENσειρῆνοςσειρήνων
DATσειρῆνισειρῆσι
ACCσειρῆνασειρῆνας
σειρῆνες
σειρήνιοι
σειρήνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: siren
 • Forms:
  • σειρήνιοι Adj: Nom Plur Fem
σειρήνων
σειροῖς
σειρομάσταις
σειρομάστας
σειρομάστην
σειρομάστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lance, barbed lance, lancet
  • pit-searcher, i.e., a probe with which tax-gatherers searched corn-pits and magazines, used in war to see if there were pits in the ground
 • Note: Also spelled σιρομάστης
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσειρομάστηςσειρομάσται
GENσειρομάστουσειρομαστῶν
DATσειρομάστῃσειρομάσταις
ACCσειρομάστηνσειρομάστας
σειρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pit, cave
σείσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Part: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: σείω
σεισθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σείω
σεισθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σείω
σείσθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: σείω
σεισθῶσι, σεισθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: σείω
σεῖσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: shaking to and fro
 • Forms:
σείσματι
σεισμοί
σεισμόν
σεισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • vibration, buzzing, whirring, shaking
  • earthquake
  • rattling (of chariot wheels), rumbling
  • shock, gale, tempest
σεισμοῦ
σεισμῷ
σείσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: σείω
σείω
 • Meaning:
  • to shake, rock, move, quake
  • to stir up, agitate, set in motion
  • to move to and fro, wag back and forth
 • Forms:
Present
 • σείεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • σείομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • σειομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • σείων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • σεισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • σεισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • σείσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐσείσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐσείσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • σείσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • σεισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
Perfect
σείων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: σείω
σέλας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Neut
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • flame, light, brightness
σελήνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: moon
 • Forms:
σελήνῃ
σελήνην
σελήνης
σεληνιάζεται
σεληνιάζομαι
 • Meaning: to be moon-struck, be crazy, be a lunatic, be an epileptic
 • Forms:
  • σεληνιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • σεληνιαζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
σεληνιαζομένους
σελίδας
σελίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a column of writing (of a papyrus scroll)
  • a plank, board
 • Forms:
σεμιδάλεως
σεμίδαλιν
σεμίδαλις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fine flour
 • Forms:
σεμνά
σεμναί
σεμνάς
σεμνή
σεμνῇ
σεμνήν
σεμνῆς
σεμνοί
σεμνολογέω
 • Meaning:
  • to speak gravelly
  • to speak solemnly about
  • to speak in honour of
 • Forms:
  • σεμνολογήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
σεμνολογήσας
σεμνόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σεμνός
σεμνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see σεμνότατος
 • Meaning:
  • solemn, serious, sacred, grave, revered
  • reverent, reverend, venerable, sacred
  • worthy of respect, held in honour, august, honourable
  • dignified, worthy of reverence
  • worthy of dedication
  • honest
  • majestic
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσεμνόςσεμνήσεμνόν
GENσεμνοῦσεμνῆςσεμνοῦ
DATσεμνῷσεμνῇσεμνῷ
ACCσεμνόνσεμνήνσεμνόν
Plural
 MascFemNeut
NOMσεμνοίσεμναίσεμνά
GENσεμνῶνσεμνῶνσεμνῶν
DATσεμνοῖςσεμναῖςσεμνοῖς
ACCσεμνούςσεμνάςσεμνά
σεμνοτάτης
σεμνότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of σεμνός
 • Meaning: most solemn, most serious, most honest
σεμνοτάτου
σεμνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Of men:
   • solemnity, dignity, reverence
   • seriousness, respectfulness, majesty, augustness
   • honesty, probity
  • Of God: holiness
 • Forms:
σεμνότητα
σεμνότητι
σεμνότητος
σεμνοῦ
σεμνούς
σεμνύνω
 • Meaning: to exalt, magnify
σεμνύνονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to exalt, magnify
 • Root: σεμνύνω
σεμνῷ
σεμνῶν
σεμνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: reverently, honourably, worthily
Σεπτέμβριος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • September
Σεπτεμβρίων
σεπτός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • august
 • Forms:
σεραφίμ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: seraphs
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Isa 6:2,6
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

σεραφίν
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: seraphs
σερσερώθ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: chains, braids
 • Note: LXX transliterates the Hebrew at the beginning of the verse but translates it as χαλαστῶν at the end of the verse
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Chron 3:16
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

σεσαλευμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σαλεύω
σεσάλευται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σαλεύω
σεσαρωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σαρόω
σεσήμαγκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to indicate, point out
 • Root: σημαίνω
σεσήμανται
σεσήμασμαι
σέσηπε
 • Parse: Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: σήπω
σέσηπεν
 • Parse: Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: σήπω
σεσηπός
 • Parse: Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σήπω
σεσηπότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: σήπω
σεσιγημένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Neut
 • Root: σιγάω
σεσιωπήκαμεν
σεσοφισμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: σοφίζω
σέσωκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: σῴζω
σέσωκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
σέσωκε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σέσωκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σέσωμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: σῴζω
σεσωρευμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: σωρεύω
σέσωσμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: σῴζω
σεσῳσμένη
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • Root: σώζω
σεσωσμένοι, σεσῳσμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σώζω
σεσωσμένον, σεσῳσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σώζω
σεσῳσμένος, σεσωσμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: σώζω
σεσῳσμένους, σεσωσμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: σώζω
σέσωσται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σέσωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σευτλίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: beet
 • Forms: