ἐγήγερμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγηγερμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγήγερται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἔγημα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
ἔγημαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
ἔγημεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
ἐγήρασα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: γηράω
ἐγήρασε, ἐγήρασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γηράω
ἐγηροβόσκησε, ἐγηροβόσκησεν