θραέλ, θραελ
 • Parse: Transliterated Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: I saw
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ezek 41:8
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

θράσει
θρασεῖα
θρασείᾳ
θρασεῖς
θράσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: boldness, courage, arrogance, audacity, rashness, shamelessness
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMθράσοςθράση
GENθράσουςθράσων, θρασέων
DATθράσειθράσεσι(ν)
ACCθράσοςθράση
θράσους
θρασύ
θρασυκάρδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: stout-hearted, brave hearted, very bold heart
 • Forms:
θρασύν
θρασύνεσθαι
θρασυνθείς
θρασυνθέντες
θρασύνω
 • Meaning:
  • to make bold, embolden, encourage
  • Negative: to be arrogant, haughty, presumptuous
 • Forms:
  • θρασύνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • θρασυνθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • θρασυνθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
θρασύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bold, daring, fearless, confident, audacious, arrogant, insolent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθρασύςθρασεῖαθρασύ
GENθρασέοςθρασείαςθρασέος
DATθρασεῖθρασείᾳθρασεῖ
ACCθρασύνθρασεῖανθρασύ
Plural
 MascFemNeut
NOMθρασεῖςθρασεῖαιθρασέα
GENθρασέωνθρασειωνθρασέων
DATθρασέσιθρασείαιςθρασέσι
ACCθρασεῖςθρασείαςθρασέα
θρασύτατος
 • Parse:
  • Irreg. Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • boldest
 • Root:θρασύς
 • Forms:
  • θρασυτάτων Superl Adj: Gen Plur MFN
θρασυτάτων
θρασύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: boldness, arrogance, insolence, impudence, over-boldness
 • Forms:
θραύειν
θραύεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: θραύω
θραύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θραύω
θραυματίζω
 • Meaning: to break
θραῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: θραύω
θραύσει
θραύσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: θραύω
θραύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: θραύω
θραυσθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: θραύω
θραυσθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θραύω
θραῦσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • slaughter, destruction by plague
  • comminution
  • falling off of hair in patches
θραῦσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • scab (of leprosy)
  • military loss and damage sustained
  • something broken, a fragment, rupture, wreck, piece
 • Forms:
θραύσματος
θραυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: breaking, shattering
θραῦσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θραύω
θραύω
 • Active Meaning:
  • to crush, bruise
  • to weaken, oppress
  • to treat very harshly
  • to shatter, break, strike
 • Passive Meaning:
  • to break in pieces
  • to feel devastated and daunted
  • to be overwhelmed
 • Forms:
Present
 • θραύειν Verb: Pres Act Infin
 • θραύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • θραύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • θραύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • θραυσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἔθραυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔθραυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔθραυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐθραύσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • θραύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • θραυσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • θραῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • θραῦσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • τεθραυσμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τεθραυσμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
θρέμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stock, cattle (of sheep or goat)
 • Forms:
θρέμματα
θρεπτή
θρεπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • brought up
  • a slave bred in the house
  • παῖς θρεπτή = foster child
 • Forms:
  • θρεπτή Adj: Nom Sing Fem
θρέψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: τρέφω
θρέψαντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: τρέφω
θρέψας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: τρέφω
θρέψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέφω
θρέψω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: τρέφω
θρήνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: θρηνέω
θρηνεῖν
θρηνεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: θρηνέω
θρηνείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: θρηνέω
θρηνέω
 • Meaning:
  • to mourn, bewail, lament, wail
  • to express grief vocally
  • to sing a dirge
 • Forms:
Present
 • θρηνοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • θρηνεῖν Verb: Pres Act Infin
 • θρηνεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • θρηνεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • θρηνείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • θρηνουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • θρηνούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • θρηνοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • θρηνοῦσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • θρηνούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
Imperfect
 • ἐθρήνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐθρήνει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐθρηνοῦσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐθρήνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • θρηνηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • θρηνήσει Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • θρηνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • θρηνήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • θρηνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐθρηνήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐθρήνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • θρηνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • θρήνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
θρηνηθήσεται
θρήνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a lament, dirge
θρηνήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: θρηνέω
θρηνήσει
θρηνήσεις
θρηνήσετε
θρήνησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θρηνέω
θρηνήσουσι, θρηνήσουσιν
θρήνοις
θρῆνον
θρῆνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dirge, wailing, lamentation
 • Note: opposite of ὑμέναιος
θρήνου
θρηνουμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: θρηνέω
θρηνοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θρηνέω
θρηνούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: θρηνέω
θρηνοῦσα
θρηνοῦσαι
θρηνούσας
θρήνῳ
θρήνων, θρηνῶν
θρησκεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cult, religion, worship, worshipping
  • worship expressed through cultic rites
  • religion
 • Forms:
θρησκείᾳ
θρησκείαν
θρησκείας
θρῃσκεύειν
θρησκεύετε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: θρησκεύω
θρησκευομένου
θρῃσκεύοντας
θρησκεύοντες
θρησκευόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: θρησκεύω
θρησκεύω
 • Meaning: to worship, hold religious observances, observe religiously
 • Forms:
  • θρῃσκεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • θρῃσκεύειν Verb: Pres Act Infin
  • θρησκεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • θρησκεύετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
  • θρησκεύετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • ἐθρησκεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθρήσκευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐθρήσκευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • θρησκευομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • θρησκευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • θρησκευόντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
θρησκός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: religious, pious
θρῆσκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: religious, pious
 • Forms:
θριαμβεύοντι
θριαμβεύοντος
θριαμβεύσας
θριαμβεύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root:θριαμβεύω
θριαμβεύω
 • Meaning:
  • to lead in triumphal procession
  • to cause to triumph
 • Forms:
  • θριαμβεύσῃ
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • θριαμβεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • θριαμβεύοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • θριαμβεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
θρίαμβον
θρίαμβος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: triumph
 • Forms:
  • θριάμβῳ Noun: Dat Sing Masc
  • θρίαμβον Noun: Acc Sing Masc
θριάμβῳ
θρίξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hair, fur
  • hair-like, thin, longish object
 • Forms:
θριξί, θριξίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: θρίξ
θροεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: θροέω
θροεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: θροέω
θροέω
 • Active Meaning:
  • to stir, move
  • to agitate intensely
  • to clamour, frighten, trouble
 • Passive Meaning:
  • to be inwardly aroused (See Cant 5:4)
  • to be disturbed, agitated, upset, perplexed
  • to be frightened
 • Forms:
  • ἐθροήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • θροεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • θροεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
θρόμβοι
θρόμβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a clot, great drop
θρονίζομαι
θρονίζω
 • Active Meaning:
  • to enthrone
 • Passive Meaning:
  • to ascend the throne
 • Forms:
  • ἐθρονίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • θρονίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
θρόνοι
θρόνοις
θρόνοισι
 • Parse:
  • Noun: Dat Plur Masc
 • Meaning: seat, chair, throne
 • Root:θρόνος
θρόνον
θρόνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • royal throne, seat, chair of distinction
  • dominion, sovereignty
θρόνου
θρόνους
θρόνῳ
θρόνων
θροῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • great noise, din
  • hubbub, bustle, random noise of a crowd
  • speech, language, tongue
θρυλέω
 • Active Meaning:
  • to repeat over and over
  • to gossip, common talk
  • to make a confused noise, chatter, babble
 • Passive Meaning:
  • to be common talk
 • Forms:
  • ἐθρύλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐθρύλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • θρυληθείην Verb: Aor Pass Opt 1st Sing
  • θρυλουμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
θρυληθείην
θρύλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: common talk, by-word, talk of the town, grapevine, scuttlebutt
θρυλληθείην
θρύλλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: common talk, by-word, talk of the town, grapevine, scuttlebutt
θρυλουμένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: θρυλέω
θρύπτεσθαι
θρύπτω
 • Meaning: to break in (small) pieces
 • Forms:
  • θρύπτεσθαι
  • Verb: Pres Mid/Pass Infin