ἔξαιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bloodless, drained of blood
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἔξαιμοςἔξαιμον
GENἐξαίμου
DATἐξαίμῳ
ACCἔξαιμον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἔξαιμοιἔξαιμα
GENἐξαίμων
DATἐξαίμοις
ACCἐξαίμουςἔξαιμα
ἐξαιρεθήσεται
ἐξαίρει
ἐξαίρειν
ἐξαιρεῖσθαι
ἐξαιρεῖσθε
ἐξαίρεσθαι
ἐξαίρετοι
ἐξαίρετον
ἐξαίρετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • excepted
  • distinguished, excellent
  • given as a special honour
  • taken out, delivered out of
  • chosen, picked out, choice
  • remarkable, special, singular
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐξαίρετοςἐξαίρετον
GENἐξαιρέτου
DATἐξαιρέτῳ
ACCἐξαίρετον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐξαίρετοιἐξαίρετα
GENἐξαιρέτων
DATἐξαιρέτοις
ACCἐξαιρέτουςἐξαίρετα
ἐξαιρέτῳ
ἐξαιρέτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: especially
ἐξαιρέω
 • Active Meaning:
  • to take (out)
  • to remove, take away
  • to move
  • to choose
  • to rescue
 • Middle Meaning:
  • to carry off
  • to take away
  • to set free, deliver, rescue
  • to retrieve, restore (something stolen)
  • to select, choose out (for oneself)
 • Passive Meaning:
  • to be delivered
  • to be taken out
  • to be chosen
 • Forms:
Present
 • ἐξαιρούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐξαιρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐξαιρεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐξαιρούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐξαιρουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
Imperfect
Future
 • ἐξελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐξαιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξελεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἐξελεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξελοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐξελοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξελοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐξειλόμεθα Verb: 2Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐξειλάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐξειλάμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐξείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξείλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξεῖλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξείλετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξειλόμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐξείλου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐξείλω Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔξελε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξελεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἐξελέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • ἐξέλεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐξελέσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • ἐξέληται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐξέλωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἐξέλωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
Perfect
 • ἐξῄρησαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
ἐξαίρῃ
ἐξαιρῇ
ἐξαίρομεν
ἐξαιρόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐξαίρω
ἐξαῖρον
ἐξαιρούμενοι
ἐξαιρούμενος
ἐξαιρουμένων
ἐξαίρουσαν
ἐξαιροῦσι, ἐξαιροῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐξαίρω
ἐξαίρω
 • Meaning:
  • to lift up, lift off the ground
  • to break up camp, strike camp
  • to extol, exalt, raise in dignity, magnify
  • to arouse, stir up
  • to raise
  • to pervert (Deut. 16:19)
  • to depart, take away, blot out, destroy
  • to remove, drive away, get rid of, efface, obliterate
  • to nullify, cancel, abrogate, invalidate
  • to make high-flower, make stilted
  • to start moving out (on a journey)
  • to keep away from, withhold
 • Forms:
Present
 • ἐξαιροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐξαιροῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἐξαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐξαίρειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐξαίρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐξαίρῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐξαιρῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐξαίρομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐξαιρόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐξαῖρον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἐξαίρουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ἐξαίρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐξαρεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Imperfect
 • ἐξῄροντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἐξαρεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐξαρεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐξαροῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐξαροῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐξαρθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐξαρθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξαρθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐξαρθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξαρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐξᾶραι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξάραι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐξάραντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐξῆρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξάρας Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐξάρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξάρῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐξάρητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔξαρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξαρθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐξαρθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐξαρθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐξάρωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐξάρωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξῆρα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξήραμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξῆραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξῆρον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξήρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξῄρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξήρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἐξηρμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐξῆρται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐξαίρων
ἐξαίσια
ἐξαίσιον
ἐξαίσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • extraordinary, remarkable, exceptionally, violent
  • beyond what is determined
  • lawless
 • Forms:
ἐξαισίῳ
ἐξαιτέομαι
ἐξαιτέω
 • Meaning:
  • to ask for (someone)
  • to demand from (someone)
  • to ask (someone)
 • Forms:
  • ἐξαιτέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐξῃτήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐξαίφνης
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • suddenly, unexpectedly
  • after a short lapse, immediately