ῥέα
 • Parse: Adverb: indeclined
 • Meaning: easily, lightly
ῥέγχεις
ῥέγχω
 • Meaning: to snore
 • Forms:
  • ἔρεγχε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ῥέγχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
ῥέδη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: chariot, 4-wheel chariot
 • Forms:
ῥεδῶν
ῥέει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
ῥέζω
 • Meaning: to do, act, perform
ῥέῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
ῥεῖθρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something flowing, river, stream
ῥείθρῳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Meaning: something flowing, river, stream
 • Root: ῥεῖθρον
ῥείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
ῥεμβασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • whirling, spinning, turning
  • wavering, anxious turn of mind, roving
  • insecure wavering
ῥέμβεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ῥέμβω
ῥέμβευσον
ῥεμβεύω
 • Meaning:
  • to go around, roam, rove, wander
  • to walk the streets like a prostitute who plays a song inviting customers
 • Forms:
  • ῥέμβευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ῥέμβω
 • Meaning:
  • to turn around and around
  • to run around, roam around, wander
 • Forms:
  • ῥέμβεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ῥέξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ῥέζω
ῥέον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
ῥέοντα
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
ῥέοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to flow, run, stream, gush
 • Root: ῥέω
ῥέουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
ῥέουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
ῥεούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
ῥέπειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to sink, fall
 • Root: ῥέπω
ῥέποντος
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning:
  • to sink, fall
 • Root:ῥέπω
ῥέπω
 • Meaning: to sink, fall
ῥέπων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to sink, fall
 • Root: ῥέπω
ῥερᾳδιουργήκασιν
ῥεραντίσμενοι
ῥεραντίσμενον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ῥαντίζω
ῥεριμμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ῥίπτω
ῥεῦμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something that flows, a flow, stream, current
 • Forms:
ῥεύματι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Meaning: something flowing, river, current
 • Root: ῥεῦμα
ῥεύματος
ῥευμάτων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Meaning: flow
 • Root: ῥεῦμα
ῥευσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
ῥεύσουσι, ῥεύσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
ῥέω
 • Meaning:
  • to flow forth, run, stream, gush
  • to become exhausted
  • to ooze, leak, exude
  • to command, make, say, speak (of)
  • to have liquid, produce liquid
 • Forms:
Present
 • ῥέει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ῥέῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ῥείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ῥέον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ῥέουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ῥέουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ῥεούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ῥέων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ῥεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ῥήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ῥυήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐρρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐρρέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐρρήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐρρήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐρρύησαν Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ῥευσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
Perfect
 • εἰρηκέναι Verb: Perf Act Infin
ῥέων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω