ὥρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • time when something regularly happens: season
  • time when something is about to happen: appointed time, good time, right time, high time
  • a point in time: that time, moment of time
  • seasonal time: season, time of harvest, time of planting
  • prime time of the year, springtime
  • brief period of time, a little while, a moment, an instant
  • one of the 12 division of daytime, time of day, evening, evening time
  • hour (i.e., 60 minutes)
 • Note: this word has rough breathing to distinguish from ὤρα
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὥραὧραι
GENὥρας
ὥρης
ὡρῶν
DATὥρᾳ
ὥρῃ
ὥραις
ACCὥραν
ὥρην
ὥρας
ὥρᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ὥρα
ὤρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: care, concern
 • Note: this word has smooth breathing to distinguish from ὥρα
 • Forms:
ὡράθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ὧραι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ὥρα
ὡραία
ὡραῖα
ὡραίᾳ
ὡραῖαι
ὡραίαν
ὡραίας
ὡραῖοι
ὡραῖον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὡραῖος
ὡραιόομαι
 • Meaning:
  • to be graceful
  • to be beautiful, be lovely, beautify
  • to beautify
 • Forms:
  • ὡραΐσθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
  • ὡραιώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ὡραιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ὡραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • timely, right time
  • in the bloom of youth
  • beautiful, handsome, graceful
 • Forms:
ὡραιότατον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc
  • Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: produced at the right season
 • Root: ὡραῖος
ὡραιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ripeness of fruits, bloom of youth, beauty, comeliness
 • Forms:
ὡραιότητα
ὡραιότητι
ὡραιότητος
ὡραίους
ὥραις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ὥρα
ὡραϊσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lovely, elegance, adornment
 • Forms:
ὡραΐσθην
ὡραιώθης
ὡραιώθησαν
ὥραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ὥρα
ὤραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ὤρα
ὥρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ὥρα
ὠργίσθη
ὠργίσθην
ὠργίσθης
ὠργίσθησαν
ὠργισμένου
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root:ὀργίζω
ὠρέγετο
 • Parse:
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root:ὀρέγω
ὤρεγον
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
 • Root:ὀρέγω
ὤρεξε
ὥρῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ὥρα
ὥρην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ὥρα
ὥρης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ὥρα
ὤρθρευσαν
ὤρθριζε, ὤρθριζεν
ὤρθριζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὀρθρίζω
ὠρθρίκει
ὤρθρισαν
ὤρθρισε, ὤρθρισεν
ὠρθώθη
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὀρθόω
ὠρθωμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ὀρθόω
ὤρθωσαν
ὤρθωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὀρθόω
ὥρικε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to mark out
 • Root: ὁρίζω
ὥριμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ripe, in season, mature, ready
 • Forms:
ὥρισαν
ὡρίσατο
ὥρισε, ὥρισεν
ὡρίσθη
ὡρισμένῃ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: ὁρίζω
ὡρισμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: ὁρίζω
ὡρισμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὁρίζω
ὡρισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὁρίζω
ὡρισμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ὁρίζω
ὡρίσω
ὥρκισα
ὡρκίσαμεν
ὥρκισας
ὥρκισε, ὥρκισεν
ὥρκωσε, ὥρκωσεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: FutPerf Act Infin
 • Root: ὁρκόω
ὡρμᾶτο
 • Parse:
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root:ὁρμάω
ὡρμήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to set in motion
 • Root: ὁρμάω
 • Meaning: to be moored at anchor
 • Root: ὁρμέω
ὡρμήθην
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root:ὁρμάω
ὡρμημένοι
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root:ὁρμάω
ὡρμημένοις
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root:ὁρμάω
ὡρμημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to set in motion; to be moored
 • Root: ὁρμάω
ὥρμηντο
 • Parse:
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root:ὁρμάω
ὥρμησα
ὥρμησαν
ὥρμησας
ὥρμησε, ὥρμησεν
ὡρμῆσθαι
ὥρμητο
 • Parse:
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root:ὁρμάω
ὤρνυτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὄρνυμι
ὧρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: year
ὤρουσαν
ὤρουσε, ὤρουσεν
ὦρσαν
ὦρτο
ὠρύγη
ὤρυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: roaring (of a lion)
 • Forms:
ὠρύματος
ὤρυξα
ὤρυξαν
ὠρύξατε
ὤρυξε, ὤρυξεν
ὠρύομαι
 • Meaning: to roar, shout, howl, growl
 • Forms:
  • ὠρυόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ὠρυόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ὠρυομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ὠρυόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ὠρύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ὠρύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ὠρύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ὠρυόμενοι
ὠρυόμενος
ὠρυομένων
ὠρυόμην
ὠρύονται
ὠρύοντο
ὠρύσεται
ὠρυώματος
ὠρχήσασθε
ὠρχήσατο
ὠρχοῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to dance
 • Root: ὀρχέομαι
ὡρῶ
 • Parse: Interjection
 • Meaning: now
ὡρῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ὥρα
ὠρώρει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to stir up
 • Root: ὄρνυμι