ὡς
 • Parse: Preposition/Conjunction
 • Meaning:
  • as, like (i.e., the manner in which something proceeds)
  • as if, seemingly, as though
  • thus
  • about
  • when
  • where
  • after (that)
  • (according)as (it had been, it were)
  • as soon as
  • every time that
  • for
  • how (greatly)
  • like (as, unto)
  • since
  • so (that)
  • namely, to wit (2Cor 5:19)
  • unto, whenever, while, with all speed

   ὡς ἄν
   every time that; when; at what time that

   ὡς ... οὕτως ..
   as ... so ..

   ὡς τί
   why?, for what purpose?

   οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἀσεβοῦς ὡς τὸ ... ζῆν αὐτόν
   I don't so much wish for the death of the ungodly as for him to live (Ezek 33:11)

   Approximately:
   καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ ὡς δέκα ἔτη
   they dwelt there about 10 years (Ruth 1:4)

   ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος
   How awesome is this place! (Gen 28:17)

 • Forms:
  • ὣς Adverb
ὥς
 • Parse: Adverb
 • Root: ὡς
ὧς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: so, thus
ὡσάν, ὡς ἄν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • as if, as it were, so to speak
  • as soon as
ὡσανεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as if, as it were
ὡσαννά
 • Parse: Transliterated word
 • Meaning: hosanna
ὦσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ὠθέω
ὡσαύτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • just like
  • as thus
  • in the same way
  • even so
  • likewise
  • after the same (in like) manner
ὡσεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • similar to, similarly, like
  • as if, as though
  • about, approximately
  • just as, like as
 • Forms:
  • ὡση Adverb
ὤσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ὠθέω
ὤσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ὠθέω
ὡση
ὠσθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: ὠθέω
ὦσι, ὦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Also see: ὠσί Noun: Dat Plur Neut
 • Root: εἰμί
ὠσί, ὠσίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Root: οὖς
ὠσμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ὠθέω
ὥσπερ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • just as, exactly like, even as, as it were
  • comparable, equal
  • approximately, about
ὡσπερεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as, just as if, as it were
ὥστ᾽
ὥστε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • introducing a dependent clause with intended result: for the purpose of, with a view to, with the aim of, in order that

   ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς
   for the purpose of shining on the land (Gen 1:15)

   προσπορεύεσθαι πρὸς τὰ ἔργα ὥστε συντελεῖν αὐτά
   to come forward to the work for the purpose of performing them (Ex 36:2)

  • resulting in

   οὐκ ἔσται ἔτι τὸ ὕδωρ εἰς κατακλυσμὸν ὥστε ἐξαλεῖψαι πᾶσαν σάρκα
   there won't be any more water for a flood resulting in obliterating all flesh (Gen 9:15)

  • introducing a dependent clause with actual result: so that, so as

   σεισμὸς μέγας ἐγένετο ..., ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι
   a great storm arose ... so that the ship was covered (Matt 8:24)

  • to the extent that, so much ... that, to an extent as this

   εὐρεῖς τοῖς διωστῆρσιν ὥστε αἴρειν αὐτὴν ἐν αὐτοῖς
   for the poles wide enough so that it can be carried with them

  • introducing an independent clause: for this reason, therefore, so
 • Forms:
  • ὥστ᾽ Conjunction
ὠσφράνθη
ὤσφρανμαι