ἁρπαγαί
ἁρπαγάς, ἅρπαγας
ἁρπαγέντα
ἅρπαγες
ἁρπαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the act of robbery, plunder, seizure, rape, pillage, extortion, ravening, spoiling
  • what is stolen, plunder, booty, loot
  • greediness, rapacity
 • Forms:
ἁρπαγῇ
ἁρπαγήν
ἁρπαγῆς
ἁρπαγησόμεθα
ἁρπαγίστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἅρπαξ
 • Meaning: most rapacious
ἅρπαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • booty, prey, spoil
  • stolen article
 • Forms:
ἁρπάγματα
ἁρπάγματι
ἁρπαγμόν
ἁρπαγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: plunder, robbery, prize, booty
ἅρπαγος
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc
 • Meaning: rapacious, robbing
 • Root: ἅρπαξ
ἁρπάζει
ἁρπάζειν
ἁρπάζοντες
ἁρπάζουσι, ἁρπάζουσιν
ἁρπάζω
 • Meaning:
  • to seize, snatch, catch, pluck, pull, take (by force)
  • to plunder, rob, steal, carry off, raven
  • to tear away, forcibly remove, drag away
  • to seize, grab hold
  • to captivate, allure
 • Forms:
Present
 • ἁρπάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἁρπάζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἁρπάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἁρπάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἁρπάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἥρπαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἥρπαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἁρπαγησόμεθα Verb: 2Fut Pass Ind 1st Plur
 • ἁρπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἁρπάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἁρπάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἁρπᾶται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἁρπῶμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ἁρπαγέντα Part: 2Aor Pass Acc Sing Masc
 • ἁρπάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἁρπάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἁρπάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἁρπάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἥρπασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἥρπασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἥρπασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἥρπασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἡρπάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἡρπάγη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἥρπακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἡρπασμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἡρπασμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἡρπασμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἁρπάζων
ἅρπαξ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see ἁρπαγίστατος
 • Adjectival Meaning:
  • rapacious, robbing, ravenous
 • Substantival Meaning:
  • robber, swindler, rogue, extortioner
  • a rapacious animal
 • Forms:
  • ἅρπαγος Adj: Gen Sing Masc
  • ἅρπαγες Adj: Nom Plur Masc
  • ἅρπαξιν Adj: Dat Plur Masc/Neut
ἅρπαξιν
ἁρπάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἁρπάζω
ἁρπάσαντες
ἁρπάσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Fut Act Gen Sing Fem
  • Part: Fut Act Acc Plur Fem
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to seize, rob
 • Root: ἁρπάζω
ἁρπάσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to seize, rob
 • Root: ἁρπάζω
ἁρπάσατε
ἁρπάσει
ἁρπάσεις
ἁρπάσετε
ἁρπάσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἁρπάζω
ἁρπάσω
ἁρπᾶται
ἁρπῶμαι