ἀνοδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a place with no roads, roadless area, pathless way
 • Forms:
ἀνοδίᾳ
ἀνοδίαις
ἀνοδίαν
ἀνοδίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀνοδία
ἄνοδον
ἄνοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ascent (of the soul)
  • impassable, without a road or way
 • Forms:
ἀνόητε
ἀνόητοι
ἀνοήτοις
ἀνόητον
ἀνόητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • uneducated, low intelligence, unintelligent, lacking understanding
  • unwise, not thought on, unheard of
  • foolish, senseless
 • Forms:
ἀνοητότερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἀνόητος
ἀνοήτου
ἀνοήτους
ἀνοήτῳ
­̅α̅ν̅ο̅ι
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Note: Abbreviation for ἄνθρωποι
 • Root: ἄνθρωπος
ἄνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • stupidity, lack of understanding, thoughtlessness
  • foolishness, folly
  • rage, insanity, madness
 • Forms:
ἀνοίᾳ
ἄνοιαν
ἀνοίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἄνοια
ἄνοιγε
ἀνοίγει
ἀνοίγειν
ἀνοίγεις
ἀνοιγῆναι
ἀνοιγήσεται
ἀνοιγήσονται
ἄνοιγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: opening, door
 • Forms:
ἀνοίγματι
ἀνοίγνυμι
 • Meaning: to open
 • Forms:
  • ἀνεῳγυιῶν Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἀνεῳγυῖα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ἀνεῳγμένα
   • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
   • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
ἀνοιγόμεναι
ἀνοίγονται
ἀνοίγω
 • Meaning:
  • to open (e.g., to open a window, open gates, open storehouse, open womb, open lips)
  • to break open
  • to spread out (hands)
  • to lift a siege
  • to make an opening in a surface and cause what is underneath to emerge
  • to disclose, bring into the open, reveal
 • Forms:
Present
 • ἀνοίγειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀνοίγω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἀνοίγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀνοίγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἄνοιγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνοίγονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνοιγόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἀνοίγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἠνοίγετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἤνοιγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἤνοιγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀνεῳχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνοιγήσεται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνοιγήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνοίξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀνοίξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀνοιχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνοιχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀνοίξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀνέῳξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέῳξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεῴχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνεωχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνεῴχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνοιγῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνοιγῶσιν Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀνοίξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀνοῖξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνοίξαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ἀνοίξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀνοίξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀνοίξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀνοίξασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἀνοίξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀνοίξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀνοίξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνοίξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἄνοιξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνοίξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀνοιχθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀνοιχθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἠνέῳξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠνεῴχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠνεῴχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠνοίγη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠνοίγησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἤνοιξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠνοίξαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
 • ἤνοιξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤνοιξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠνοίξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἤνοιξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤνοιξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠνοίχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠνοίχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἀνέῳγε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέῳγεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεῳγμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἀνεῳγμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • ἀνεῳγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀνεῳγμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἀνεῳγμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἀνεῳγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀνεῳγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀνεῳγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀνεῳγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀνεῳγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἀνεωγμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἀνεῳγότα Part: Perf Act Acc Sing Masc
 • ἀνεῳγότα Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀνεῳγότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • ἀνέῳκτο Verb: PluPerf Pass Ind 3rd Sing
 • ἠνεῳγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἠνεῳγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἠνεῳγμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἠνεῳγμένον
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • ἠνεῳγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἠνοιγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
ἀνοίγων
ἀνοιγῶσι, ἀνοιγῶσιν
ἀνοίκειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • not of the family
  • unfitting, unseasonable
 • Forms:
ἀνοικείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unfittingly, unseasonably, inappropriately
ἀνοικοδομεῖν
ἀνοικοδομεῖσθαι
ἀνοικοδομεῖτε
ἀνοικοδομέω
 • Active Meaning:
  • to build up, rebuild, build again, restore
  • to wall up, barricade, block up
 • Passive Meaning:
  • to be built up, be rebuilt
  • to prosper, achieve distinction, be exalted
 • Forms:
Present
 • ἀνοικοδομεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀνοικοδομεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀνοικοδομεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀνοικοδομοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἀνοικοδομηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνοικοδομήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνοικοδομήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀνοικοδομήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀνοικοδομήσωμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀνοικοδομήσουσι(ν) Verb: Fut/FutPerf Act Ind 3rd Sing
 • ἀνοικοδομήσουσι(ν) Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
Aorist
 • ἀνοικοδομήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀνοικοδομηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀνῳκοδόμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνῳκοδόμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνοικοδομήσουσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἀνοικοδομηθῇ
ἀνοικοδομηθήσεται
ἀνοικοδομήσει
ἀνοικοδομήσεις
ἀνοικοδομήσουσι, ἀνοικοδομήσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut/FutPerf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀνοικοδομέω
ἀνοικοδομήσω
ἀνοικοδομήσωμεν
ἀνοικοδομοῦνται
ἄνοικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: pitiless, ruthless
 • Forms:
ἀνοίκτου
ἀνοιμώζουσι, ἀνοιμώζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to wail aloud
 • Root: ἀνοιμώζω
ἀνοιμώζω
 • Meaning: to wail aloud
ἀνοῖξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀνοίγω
ἀνοίξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀνοίγω
ἀνοίξαντα
ἀνοίξαντες
ἀνοίξαντος
ἀνοίξας
ἀνοίξασα
ἀνοίξατε
ἀνοίξει
 • Parse:
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ἄνοιξις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀνοίγνυμι
ἀνοίξεις
ἀνοίξῃ
ἀνοίξῃς
ἄνοιξις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: opening, open
 • Forms:
ἀνοίξομεν
ἄνοιξον
ἀνοίξω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἀνοίγω
ἀνοίξωσι, ἀνοίξωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀνοίγω
ἀνοίσατε
ἀνοίσει
ἀνοίσεις
ἀνοίσετε
ἀνοίσουσι, ἀνοίσουσιν
ἀνοίσω
ἀνοιχθέν
ἀνοιχθήσεται
ἀνοιχθήσονται
ἀνοιχθῶσι, ἀνοιχθῶσιν
ἄνομα
ἀνομβρέω
 • Meaning:
  • to gush out (water)
  • to pour forth
 • Forms:
  • ἀνώμβρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνώμβρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνομβρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀνομβρήσει
ἄνομε
ἀνομεῖ
ἀνομέω
 • Active Meaning:
  • to act lawlessly
  • to break the law
  • to be lawless
  • to sin
 • Passive Meaning:
  • to be considered lawless
  • to be condemned
 • Forms:
Present
 • ἀνομεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνομοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀνομῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἀνομήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • ἀνομηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνομήσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ἀνομήσαντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀνομήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀνομήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠνόμησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠνομήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠνόμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠνόμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠνομήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠνόμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠνομοῦσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀνομηθῆναι
ἀνόμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • lawless action, transgression of the law, iniquity, wickedness
  • punishment for transgression of the law
 • Forms:
ἀνομήματα
ἀνομημάτων
ἀνομήσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀνομέω
ἀνομήσετε
ἀνομήσητε
ἀνομήσωσι, ἀνομήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀνομέω
ἀνομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • illegality, iniquity, transgression (of the law), unrighteousness, wickedness, lawlessness
  • unlawful act, law-breaking act
  • consequence of an unlawful act
 • Forms:
ἀνομίᾳ
ἀνομίαι
ἀνομίαις
ἀνομίαν
ἀνομίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀνομία
ἀνομιῶν
ἄνομοι
ἀνόμοιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Meaning: unlike, dissimilar
 • Root: ἀνόμοιος
ἀνόμοιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unlike, unequal, dissimilar
 • Forms:
ἀνόμοις
ἄνομον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἄνομος
ἄνομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see ἀνομώτερος
 • Meaning:
  • unlawful, in violation of the law
  • unjust (judge)
  • without law, lawless, evil
  • without knowledge or appreciation of the law
 • Forms:
ἀνόμου
ἀνομοῦντες
ἀνόμους
ἀνόμῳ
ἀνόμων
ἀνομῶν
ἀνόμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lawlessly, without law, wickedly, in breaking laws
ἀνομωτέρους
ἀνομώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἄνομος
 • Meaning: more lawless
ἀνονειδίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without reproaching
ἀνόνητοι
ἀνόνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unprofitable, useless, unproductive
 • Forms:
ἄνοπλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: weaponless, unarmed
 • Forms:
  • ἀνόπλους Adj: Acc Plur Masc/Fem
ἀνόπλους
ἀνορθοῖ
ἀνορθοῦται
ἀνορθόω
 • Meaning:
  • to set up again, restore, rebuild
  • to establish firmly
  • to make (something) stand erect
  • to straighten up, make straight
  • to set right, correct
 • Forms:
  • ἀνορθοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνορθοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνορθώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνορθώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀνορθῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνορθώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀνορθώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀνωρθώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνωρθώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἀνωρθώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνώρθωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνωρθωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἀνορθῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀνορθόω
ἀνορθώσας
ἀνορθώσατε
ἀνορθώσει
ἀνορθώσω
ἀνορύσσοντες
ἀνορύσσω
 • Meaning:
  • to dig up (something buried)
  • to paw (as a horse paws the ground)
 • Forms:
  • ἀνορύσσοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀνορύσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀνορύσσων
ἀνόσια
ἀνοσίαν
ἀνόσιε
ἀνόσιοι
ἀνοσίοις
ἀνόσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For superlative, see ἀνοσιώτατος
 • Meaning:
  • profane, wicked godless, opposed to piety
  • devoutless, irreligious
  • impure, unholy
  • negative of ὅσιος
 • Forms:
ἀνοσίου
ἀνοσίους
ἀνοσίων
ἀνοσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unholy, profanely, impiously
ἀνοσιώτατον
ἀνοσιώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἀνόσιος
 • Meaning: most godless, most wicked
ἄνους
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: silly, foolish, senseless, lacking understanding
­̅α̅ν̅ο̅υ̅ς
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Note: Abbreviation for ἀνθρώπους
 • Root: ἄνθρωπος
ἀνοχάς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀνοχή
ἀνοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • opportunity (for doing something)
  • self-restraint, tolerance, a holding back, stopping, delay, pause
  • relief, respite
  • forbearance, clemency
 • Note: ἀνοχάς Alt. form for Noun: Gen Sing Fem
 • Forms:
ἀνοχῇ
ἀνοχήν
ἀνοχῆς