ἐράβδιζε, ἐράβδιζεν
ἐράβδισε, ἐράβδισεν
ἐραβδίσθην
ἔραμαι
 • Meaning:
  • to love
  • to desire intensely
 • Forms:
  • ἐρασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
ἐρανίζω
 • Meaning:
  • to gather a collection
  • to lay under contribution
  • to beg, borrow
  • to assist by a contribution
ἐρανίσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to gather a collection
 • Root: ἐρανίζω
ἔρανον
ἔρανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: picnic, pot-luck supper
ἐράντισε, ἐράντισεν
ἐραντίσθη
ἐραντίσμενοι
ἐράπισαν
ἐρασθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to love
 • Root: ἔραμαι
ἐρασθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to love
 • Root: ἔραμαι
ἐρασθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Meaning: to love
 • Root: ἔραμαι
ἐρασθῆτε
ἐράσθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐράω
ἐρασταί
ἐρασταῖς
ἐραστάς
ἐραστήν
ἐραστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a lover, admirer
  • a woman's partner for a relationship of love
  • person deeply attached to and attracted by
 • Forms:
ἐραστόν
ἐραστός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Erastus; beloved, lovely
ἐραστῶν
ἐράτωσαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐρωτάω
ἐραυνᾷ
ἐραυνᾶτε
ἐραυνάω
 • Meaning: to search, investigate, examine
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: Barn 4:1

 • Forms:
  • ἐραυνῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
ἐραυνήσεις
ἐραύνησον
ἐραυνητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: searcher, examiner
ἐραυνῶν
ἐραυνῶντας
ἐραυνῶντες
ἐράω
 • Meaning: to love, love passionately
 • Forms:
  • ἐρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐράσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐρωμένῃ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
  • ἠράσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἔργα
ἐργᾷ
ἐργάβ
 • Parse: Hebrew Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: chest, coffer, saddlebag
 • Note: When transporting something in just one saddlebag on the side of a camel's saddle (or on a wagon), it would cause an imbalance. Therefore it was the practice to put another bag filled with rocks on the other side of the saddle. This balancing bag was called the ἐργάβ
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Sam 6:11,15; 20:19,41
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ἐργάζεσθαι
ἐργάζεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἐργάζομαι
ἐργαζέσθω
ἐργαζέσθωσαν
ἐργάζεται
ἐργάζῃ
ἐργάζοιτο
ἐργάζομαι
 • Meaning:
  • to be active, work
  • to perform (a certain deed)
  • to work on something (e.g., an ornament of wrought gold)
  • to expend energies and efforts on
  • to do, accomplish, carry out
  • to fashion, produce
  • to practice, perform, officiate at
  • to bring about, give rise to
  • to work on (something for a living), to cultivate (the land)
  • to work for, earn the food
  • to work on, serve
 • Forms:
Present
 • ἐργάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐργάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐργάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐργαζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐργαζέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐργάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐργάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐργαζομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐργαζομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἐργαζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐργαζομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐργαζόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐργαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐργαζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐργαζομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • ἐργαζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐργάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐργάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐργαζώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
Imperfect
 • εἰργάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εἰργάζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠργάζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠργάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἐργῶνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐργᾷ Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐργασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐργασάμενον Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐργασάμενον Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
 • εἰργασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐργάσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐργασάμενοι Part: Aor Mid/Pass Nom Plur Masc
 • εἰργασάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • εἰργάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • εἰργάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • εἰργάσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἔργασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐργασάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐργάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐργάσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐργάσασθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἐργάσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἐργάσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἐργάσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐργασώμεθα Verb: Aor Mid subj 1st Plur
 • ἠργασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἠργάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἠργάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
Perfect
 • εἰργασμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • εἰργασμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • εἰργασμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • εἰργασμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • εἰργασμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • εἴργασται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐργαζομένη
ἐργαζομένης
ἐργαζόμενοι
ἐργαζομένοις
ἐργαζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐργάζομαι
ἐργαζόμενος
ἐργαζομένους
ἐργαζομένῳ
ἐργαζομένων
ἐργάζονται
ἐργάζου
ἐργαζώμεθα
ἐργαλεῖα
ἐργαλεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a tool, instrument, device
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐργαλεῖονἐργαλεῖα
GENἐργαλείουἐργαλείων
DATἐργαλείῳἐργαλείοις
ACCἐργαλεῖονἐργαλεῖα
ἔργασαι
ἐργασάμενοι
ἐργασάμενον
ἐργασάμενος
ἐργάσασθαι
ἐργάσασθε
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • Root: ἐργάζομαι
ἐργάσῃ
ἐργάσησθε
ἐργάσηται
ἐργασθήσεται
ἐργασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • work, production, labour
  • practice, pursuit (of something)
  • working, function
  • trade, business, occupation, industry
  • profit, gain
  • technique, workman's skill
  • effort, exertion
  • pains
  • something manufactured, artifact
 • Forms:
ἐργασίᾳ
ἐργασίαι
ἐργασίαις
ἐργασίαν
ἐργασίας
ἐργασίμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: poor kind of myrrh
 • Note: Also see the adjective ἐργάσιμος meaning something that can be worked
 • Forms:
ἐργασίμῃ
ἐργάσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • workable
  • arable (e.g., arable land)
  • tillable
 • Substantival Meaning:
  • land that can be worked
  • an object that is the product of work
  • object made (of something) (e.g., garment made of wool)
  • + ἡμέρα a work day
 • Forms:
ἐργασίμῳ
ἐργαστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: workshop
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐργαστήριονἐργαστήρια
GENἐργαστηρίουἐργαστηρίων
DATἐργαστηρίῳἐργαστηρίοις
ACCἐργαστήριονἐργαστήρια
ἐργαστηρίων
ἐργασώμεθα
ἐργάσωνται
ἐργάται
ἐργᾶται
ἐργάτας
ἐργατεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • labour, work, handicraft
  • act of working and labouring
 • Forms:
ἐργατειῶν
ἐργατεύεσθαι
ἐργατεύομαι
 • Meaning: to work hard, labour
 • Forms:
  • ἐργατεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἐργάτην
ἐργάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • labourer, worker
  • figuratively, a teacher
  • a doer, a person who does something, e.g., evildoer
 • Forms:
ἐργάτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • female worker, a workwoman
  • a worker for hire; a workwoman
 • Forms:
ἐργάτου
ἐργατῶν
ἐργέω
 • Meaning: to work, do, perform
 • Forms:
  • ἤργει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἤργησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐργοδιῶκται
ἐργοδιώκταις
ἐργοδιώκτας
ἐργοδιωκτέω
 • Meaning: to be a taskmaster, be boss, oversee work
 • Forms:
  • ἐργοδιωκτοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἐργοδιώκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: taskmaster, boss, overseer, foreman
 • Forms:
ἐργοδιωκτοῦντες
ἐργοδιωκτῶν
ἔργοις
ἐργολαβεῖν
ἐργολαβέω
 • Meaning: to contract for doing work
ἐργολαβία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gain, profit making, act of making profit out of
  • act of profiteering
ἐργολαβίας
ἔργον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • deed, action (something that is done)
  • manifestation, practical proof
  • deed, accomplishment
  • use

   στέαρ ... ποιηθήσεται εἰς πᾶν ἔργον
   the fat ... may be put to any use (Lev 7:24)

  • something effected
  • habitual deed, occupation, profession
  • work, occupation, task
  • farm, property (esp. livestock)
  • cultic activity
  • product, artifact, (something produced by work)
  • thing, matter
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔργονἔργα
GENἔργουἔργων
DATἔργῳἔργοις
ACCἔργονἔργα
VOCἔργονἔργα
ἐργοπαρέκτῃ
ἐργοπαρέκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: employer, someone who assigns work, someone who hires workers
 • Forms:
ἔργου
ἔργῳ
ἔργων
ἐργῶνται
ἐρέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wool
ἐρεᾶ
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐρεοῦς
ἔρεγχε
ἐρέθιζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to arouse to anger
 • Root: ἐρεθίζω
ἐρεθίζει
ἐρεθίζειν
ἐρεθίζετε
ἐρεθίζω
 • Active Meaning:
  • to be quarrelsome
  • to be perverse
  • to provoke (to a fight), arouse
  • to excite
  • to render provocative
  • to irritate, embitter
 • Passive Meaning:
  • to be provoked
 • Forms:
  • ἐρεθίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐρεθίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐρεθίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐρεθισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • ἐρεθισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἐρεθισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἠρέθισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐρεθισθείς
ἐρεθισθήσεται
ἐρεθισμόν
ἐρεθισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: irritation, stimulating treatment, provocation, rebelliousness, perverseness
ἐρεθισμῷ
ἐρεθιστής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • rebellious person, perverse person
  • quarrelsome
 • Forms:
ἐρεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐρέω
ἐρείδει
ἐρείδεται
ἐρείδετε
ἐρειδέτω
ἐρειδόμενος
ἐρείδονται
ἐρείδω
 • Meaning:
  • to lean, support, establish
  • to render support, prop
  • to stick fast, plant firmly
  • to strive in argument
  • to join, adhere
  • to cause to move forward with vigour
 • Forms:
  • ἐρείδει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐρείδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρείδετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐρειδέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐρειδόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐρείδονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐρείσαι Verb: 1Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐρείσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • ἐρείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἤρεισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐρεικτά
ἐρεικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pounded
 • Note: Also spelled ἐρικτός
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐρεικτόςἐρεικτήἐρεικτόν
GENἐρεικτοῦἐρεικτῆς
ἐρεικτής
ἐρεικτοῦ
DATἐρεικτῷἐρεικτῇἐρεικτῷ
ACCἐρεικτόνἐρεικτήνἐρεικτόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐρεικτοίἐρεικταίἐρεικτά
GENἐρεικτῶνἐρεικτῶνἐρεικτῶν
DATἐρεικτοῖςἐρεικταῖςἐρεικτοῖς
ACCἐρεικτούςἐρεικτάςἐρεικτά
ἔρεις
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: ἔρις
ἐρεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐρέω
ἐρείσαι, ἐρεῖσαι
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: 1Aor Act Infin
  • Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐρείδω
ἐρείσασα
ἐρείσει
ἔρεισις
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: propping up, shoring up
ἔρεισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: reliable support, bulwark
ἐρεῖτε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐρέω
ἐρεοῖς
ἐρεοῦ
ἐρεοῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of wool, woolen
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐρεοῦςἐρεᾶἐρεοῦν
GENἐρεοῦἐρεᾶςἐρεοῦ
DATἐρεῷἐρεᾷἐρεῷ
ACCἐρεοῦνἐρεᾶνἐρεοῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐρεοῖἐρεαῖἐρεᾶ
GENἐρεῶν
DATἐρεοῖςἐρεαῖςἐρεοῖς
ACCἐρεοῦςἐρεᾶςἐρεᾶ
ἐρεύγεται
ἐρεύγομαι
 • Meaning:
  • to roar (of a lion); to bellow
  • to belch, burp, i.e., (figuratively) to speak out, utter, bellow, roar, proclaim
  • to disgorge; to eject from inside; to spit out; to vomit; to spew forth
 • Forms:
  • ἐρεύγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρευγόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐρεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐρεύξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἐρευγόμενος
ἔρευνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inquiry, search, investigation
ἐρευνᾷ
ἐρευνᾶτε
ἐρευνάω
 • Meaning:
  • to search, examine, investigate, explore
  • to conduct a search
 • Forms:
Present
 • ἐραυνᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐραυνᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐραυνῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐραυνῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐρευνᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐρευνᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐρευνῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐρευνῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
 • ἠρεύνων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠρεύνων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἠρεύνα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἐραυνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐρευνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐρευνήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐρευνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐρευνήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐραύνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐρευνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐρεύνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐρευνήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠρεύνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠρεύνησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠρεύνησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐρευνήσαντες
ἐρευνήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to seek
 • Root: ἐρευνάω
ἐρευνήσατε
ἐρευνήσεις
ἐρευνήσετε
ἐρεύνησον
ἐρευνήσουσι, ἐρευνήσουσιν
ἐρευνήσωσι, ἐρευνήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐρευνάω
ἐρευνητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: searcher, examiner, inquirer
ἐρευνῶν
ἐρευνῶντες
ἐρεύξεται
ἐρεύξομαι
ἐρέω
 • Meaning: to call, say, speak (of), tell
 • Forms:
Present
Imperfect
Future
 • ἐρεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐρεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐροῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐροῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐρεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
Perfect
 • εἲρ Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εἰρημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • εἴρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • εἴρηκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἴρηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • εἰρήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἰρήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἰρήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • εἴρηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εἴρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εἰρηκότος Part: Perf Act Gen Sing Neut
 • εἰρηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • εἰρημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • εἰρημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • εἴρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εἰρήκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
ἐρεῷ
ἔρημα
ἐρήμην
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • desolate, lonely, solitary
 • Root: ἐρῆμος
ἐρημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • desert, uninhabited region, wilderness, solitude, loneliness, desolation
  • state of being desolate
 • Forms:
ἐρημίᾳ
ἐρημίαις
ἐρημίαν
ἐρημίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἐρημία
ἐρημικοῖς
ἐρημικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of or for solitude, living in a desert
  • native to a desert
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐρημικόςἐρημικήἐρημικόν
GENἐρημικοῦἐρημικῆς
ἐρημικής
ἐρημικοῦ
DATἐρημικῷἐρημικῇἐρημικῷ
ACCἐρημικόνἐρημικήνἐρημικόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐρημικοίἐρημικαίἐρημικά
GENἐρημικῶνἐρημικῶνἐρημικῶν
DATἐρημικοῖςἐρημικαῖςἐρημικοῖς
ACCἐρημικούςἐρημικάςἐρημικά
ἐρημικῷ
ἐρημίτῃ
ἐρημίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: inhabitant of the desert, desert dweller
 • Forms:
ἔρημοι
ἐρήμοις
ἔρημον
ἔρημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • desolate, solitary
  • deserted, unpopulated
  • abandoned, empty
  • waste

   θήσω τὰς πόλεις ὑμῶν ἐρήμους
   I will lay your cities waste (Lev 26:31)

  • bereft of
 • Substantival Meaning:
  • unpopulated land
  • wilderness
  • desert
  • grassland
 • Forms:
ἐρήμου
ἐρημουμένη
ἐρημοῦντα
ἐρήμους
ἐρημοῦσα
ἐρημοῦσι, ἐρημοῦσιν
ἐρημοῦται
ἐρημόω
 • Meaning:
  • to make desolate, bring to desolation, come to naught
  • to lay waste, abandon, depopulate
  • to strip away contents; to empty, deplete
  • to ravage, devastate
  • to deprive
  • to remove moisture
 • Forms:
Present
 • ἐρημουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐρημοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἐρημοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐρημοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • ἐρημωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐρημωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐρημωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐρημώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐρημώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐρημώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐρημοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἐρημωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐρημωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐρημωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐρημωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐρημῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐρημώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἠρημώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠρημώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἠρήμωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠρήμωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠρήμωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠρημώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠρήμωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠρήμωται Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠρημωκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • ἠρημωμέναις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Fem
 • ἠρημωμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • ἠρημωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἠρημωμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἠρημωμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἠρημωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἠρημωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἠρημωμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Fem
ἐρήμῳ
ἐρημώδεις
ἐρημῶδες
ἐρημώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: desert like, barren
 • Forms:
  • ἐρημώδους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐρημῶδες Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἐρημώδεις Adj: Nom/Acc Plur Masc
ἐρημώδους
ἐρημωθείς
ἐρημωθῇ
ἐρημωθῆναι
ἐρημωθήσεται
ἐρημωθήσῃ
ἐρημωθήσονται
ἐρημωθῶσι, ἐρημωθῶσιν
ἐρήμων
ἐρημῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐρημόω
ἐρημώσαντες
ἐρημώσει
ἐρημώσεων
ἐρημώσεως
ἐρήμωσι, ἐρήμωσιν
ἐρήμωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • devastation, destruction, desolation, despoliation
  • state of lying waste
ἐρημώσουσι, ἐρημώσουσιν
ἐρημώσω
ἔρια
ἔριδας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: contention, strife
 • Root: ἔρις
ἔριδες
ἔριδι
ἔριδος
ἔριζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐρίζω
ἐρίζειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to strive, quarrel
 • Root: ἐρίζω
ἐρίζεις
ἐρίζοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to strive, quarrel
 • Root: ἐρίζω
ἐρίζουσαι
ἐρίζω
 • Meaning: to quarrel, strive, wrangle, contend, provoke, challenge
 • Forms:
  • ἐρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐρίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἔριζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐρίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐρίζουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
ἐριθεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • contention, strife, contentiousness
  • selfishness, selfish ambition
  • untowardness, disobedience
  • intrigue i.e., (by implication) faction
 • Forms:
ἐριθεῖαι
ἐριθείαι
ἐριθείαν
ἐριθείας
ἐριθεύομαι
 • Meaning:
  • to serve
  • to be gainfully employed
  • to work for wages, earn money
  • to take unto (oneself)
 • Forms:
  • ἠριθεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἔριθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • worker in wool, weaver
  • a day-labourer, hired servant, employee
  • mower, reaper
  • spinster (one who spins wool/flax, not referring to a single woman)
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Isa 38:12
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ἐρίθου
ἐρικτά
ἐρικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ground grain, pounded grain
 • Note: Also spelled ἐρεικτός
 • Forms:
  • ἐρικτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἔριν
ἔριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wool
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔριονἔρια
GENἐρίουἐρίων
DATἐρίῳἐρίοις
ACCἔριονἔρια
ἐρίου
ἐρίπτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥίπτω
ἔρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • contention, discord, debate, strife, variance
  • a quarrel, wrangling, arguing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔριςἔριδες, ἔρεις
GENἔριδοςἔριδων
DATἔριδιἔρισι(ν)
ACCἔριδα, ἔρινἔριδας
VOCἔριἔριδες
ἐρίσει
ἐρίσητε
ἔρισται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐρίζω
ἐριστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: contentious, quarrelsome
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐριστικόςἐριστικήἐριστικόν
GENἐριστικοῦἐριστικῆςἐριστικοῦ
DATἐριστικῷἐριστικῇἐριστικῷ
ACCἐριστικόνἐριστικήνἐριστικόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐριστικοίἐριστικαίἐριστικά
GENἐριστικῶνἐριστικῶνἐριστικῶν
DATἐριστικοῖςἐριστικαῖςἐριστικοῖς
ACCἐριστικούςἐριστικάςἐριστικά
ἐρισύβη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blight, mildew, grain rust, red blight
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρισύβηἐρισῖβαι
GENἐρισύβηςἐρισιβῶν
DATἐρισύβῃἐρισύβαις
ACCἐρισύβηνἐρισύβας
VOCἐρισύβηἐρισῖβαι
ἐρίφια
ἐρίφιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a kid (of goats)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐρίφιονἐρίφια
GENἐριφίουἐριφίων
DATἐριφίῳἐριφίοις
ACCἐρίφιονἐρίφια
ἐρίφοις
ἔριφον
ἔριφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a kid, young male goat
ἐρίφου
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Meaning: kid of goats
 • Root: ἔριφος
ἐρίφους
ἐρίφῳ
ἐρίφων
ἔριψε, ἔριψεν
ἐρίων
ἑρμάζω
 • Meaning: to steady, support
ἑρμῇ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning: to support, steady
 • Root: ἑρμάζω
ἑρμηνέα
ἑρμηνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • interpretation, explanation, exposition
  • act of translating (from one language to another)
 • Forms:
ἑρμηνείᾳ
ἑρμηνείαις
ἑρμηνείαν
ἑρμηνείας
ἑρμηνεῖς
ἐρμηνεύεται
ἑρμηνεύῃ
ἑρμηνευκέναι
ἐρμηνευόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἑρμηνεύω
ἐρμηνευόμενος
ἑρμηνεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: interpreter
 • Forms:
ἑρμηνεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to interpret
 • Root: ἑρμηνεύω
ἑρμηνευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: translator, interpreter
ἑρμηνεύω
 • Meaning:
  • to translate
  • to put into another language
  • to expound
  • to interpret, explain
 • Forms:
  • ἑρμηνεύῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐρμηνεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἑρμηνευκέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἐρμηνευόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐρμηνευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἡρμηνευμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • ἡρμήνευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἑρμηνέων
ἔρομαι
 • Meaning: to ask, inquire
ἐρομένης
 • Parse: Part: Aor Mid Gen Sing Fem
 • Meaning: to ask, inquire
 • Root: ἔρομαι
ἐροῦμεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ἐρέω
ἐρομένου
 • Parse: Part: Aor Mid Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to ask, inquire
 • Root: ἔρομαι
ἐρομένων
 • Parse: Part: Aor Mid Gen Plur MFN
 • Meaning: to ask, inquire
 • Root: ἔρομαι
ἐροῦσι, ἐροῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐρέω
ἕρπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἕρπω
ἑρπετά
ἑρπετοῖς
ἑρπετόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: creeping animal, reptile, serpent, small animal
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἑρπετόνἑρπετά
GENἑρπετοῦἑρπετῶν
DATἑρπετῷἑρπετοῖς
ACCἑρπετόνἑρπετά
VOCἑρπετόνἑρπετά
ἑρπετοῦ
ἑρπετῷ
ἑρπετῶν
ἕρποντα
ἕρποντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἕρπω
ἑρπόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἕρπω
ἑρπούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: ἕρπω
ἕρπουσι, ἕρπουσιν
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἕρπω
ἕρπω
 • Meaning:
  • to creep, crawl
  • to move slowly
 • Forms:
  • ἕρπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἕρποντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • ἕρποντι Part: Pres Act Dat Sing Neut
  • ἑρπόντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
  • ἑρπούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • ἕρπουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Neut
ἕρπων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἕρπω
ἐρράβδιζε, ἐῤῥάβδιζε, ἐρράβδιζεν, ἐῤῥάβδιζεν
ἐρράβδισεν, ἐῤῥάβδισεν
ἐρραβδίσθην, ἐῤῥαβδίσθην
ἐρράγη, ἐῤῥάγη
ἐρράγην
ἐρράγησαν, ἐῤῥάγησαν
ἔρραναν, ἔῤῥαναν
ἔρρανεν, ἔῤῥανεν
ἐρράντισε(ν), ἐῤῥάντισε(ν)
ἐρραντίσμενοι, ἐῤῥαντίσμενοι
ἐρραντίσθη, ἐῤῥαντίσθη
ἐρράπιζε, ἐῤῥάπιζε, ἐρράπιζεν, ἐῤῥάπιζεν
ἐρράπιζον, ἐῤῥάπιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥαπίζω
ἐρράπισαν, ἐῤῥάπισαν
ἐρράχθη, ἐῤῥάχθη
ἔρραψα, ἔῤῥαψα
ἔρραψαν, ἔῤῥαψαν
ἔρρεγχε, ἔρρεγχεν
ἐρρέθη, ἐῤῥέθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
ἐρρέθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: λέγω
ἐρρέθησαν, ἐῤῥέθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
ἔρρεξα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ῥέζω
ἔρρευσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to flow
 • Root: ῥέω
ἐρρηγώς, ἐῤῥηγώς
ἐρρήθη, ἐῤῥήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
ἐρρήθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: λέγω
ἐρρήθησαν, ἐῤῥήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
ἔρρηξα
ἔρρηξαν, ἔῤῥηξαν
ἔρρηξας, ἔῤῥηξας
ἔρρηξεν, ἔῤῥηξεν
ἐρριζώθησαν, ἐῤῥιζώθησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ῥιζόω
ἐρρίζωκεν, ἐῤῥίζωκεν
ἐρριζωμένη, ἐῤῥιζωμένη
ἐρριζωμένοι, ἐῤῥιζωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ῥιζόω
ἐρρίζωσα, ἐῤῥίζωσα
ἔρριμμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένα, ἐῤῥιμμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένη, ἐῤῥιμμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένην, ἐῤῥιμμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένοι, ἐῤῥιμμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένον, ἐῤῥιμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένῳ, ἐῤῥιμμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ῥίπτω
ἐρρίπισεν, ἐῤῥίπισεν
ἔρριπται, ἔῤῥιπται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ῥίπτω
ἔρριπτε, ἔῤῥιπτε, ἔρριπτεν, ἔῤῥιπτεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ῥίπτω
ἔρριπτο, ἔῤῥιπτο
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ῥίπτω
ἔρριπτον, ἔῤῥιπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥίπτω
ἔρριφα
ἐρρίφη, ἐῤῥίφη
ἐρρίφθην
ἐρρίφησαν, ἐῤῥίφησαν
ἔρριψα, ἔῤῥιψα
ἐρρίψαμεν, ἐῤῥίψαμεν
ἔρριψαν, ἔῤῥιψαν
ἔρριψας, ἔῤῥιψας
ἔρριψε(ν), ἔῤῥιψε(ν)
ἐρρύησαν, ἐῤῥύησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
ἐρρύθμισεν, ἐῤῥύθμισεν
ἐρρυσάμην, ἐῤῥυσάμην
ἐρρύσαντο, ἐῤῥύσαντο
ἐρρύσασθε, ἐῤῥύσασθε
ἐρρύσατο, ἐῤῥύσατο
ἐρρύσθη, ἐῤῥύσθη
ἐρρύσθημεν, ἐῤῥύσθημεν
ἐρρύσθην, ἐῤῥύσθην
ἐρρύσθησαν, ἐῤῥύσθησαν
ἐρρύσω, ἐῤῥύσω
ἐρρώγασιν, ἐῤῥώγασιν
ἔρρωμαι, ἔῤῥωμαι
ἐρρώμεθα, ἐῤῥώμεθα
ἐρρωμένων, ἐῤῥωμένων
ἐρρῶσθαι, ἐῤῥῶσθαι
ἔρρωσθε, ἔῤῥωσθε
ἔρρωσο, ἔῤῥωσο
ἐρυθαίνω
 • Meaning:
  • to dye red
  • to blush
 • Forms:
  • ἐρυθήνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐρύθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • scarlet, red-dyed (cloth)
  • a redness on the skin
ἐρυθήνας
ἐρυθρᾷ
ἐρυθρά
ἐρυθράν
ἐρυθρᾶς
ἐρυθριάω
 • Meaning:
  • to blush, be apt to blush
  • to colour up, flush (from anger or embarrassment)
  • to be inflamed
  • to be abashed
 • Forms:
  • ἐρυθριῶσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ἠρυθρίων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἠρυθρίων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐρυθριῶσα
ἐρυθροδανόω
 • Meaning: to dye with madder, dye red
 • Forms:
  • ἠρυθροδανωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
ἐρυθρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • red (colour)
  • the Red Sea
 • Note: Compare κόκκινος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐρυθρόςἐρυθράἐρυθρόν
GENἐρυθροῦἐρυθρᾶςἐρυθροῦ
DATἐρυθρῷἐρυθρᾷἐρυθρῷ
ACCἐρυθρόνἐρυθράνἐρυθρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐρυθροίἐρυθραίἐρυθρά
GENἐρυθρῶν
DATἐρυθροῖςἐρυθραῖςἐρυθροῖς
ACCἐρυθρούςἐρυθράςἐρυθρά
ἐρυμνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fenced, fortified, strong
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐρυμνόςἐρυμνήἐρυμνόν
GENἐρυμνοῦἐρυμνῆς
ἐρυμνής
ἐρυμνοῦ
DATἐρυμνῷἐρυμνῇἐρυμνῷ
ACCἐρυμνόνἐρυμνήνἐρυμνόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐρυμνοίἐρυμναίἐρυμνά
GENἐρυμνῶνἐρυμνῶνἐρυμνῶν
DATἐρυμνοῖςἐρυμναῖςἐρυμνοῖς
ACCἐρυμνούςἐρυμνάςἐρυμνά
ἐρυμνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • strength, security
  • state of being strongly fortified
 • Forms:
ἐρυμνότητι
ἐρυμνῷ
ἐρύσατο
ἐρυσίβη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blight, mildew, grain rust, red blight
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρυσίβηἐρυσῖβαι
GENἐρυσίβηςἐρυσιβῶν
DATἐρυσίβῃἐρυσίβαις
ACCἐρυσίβηνἐρυσίβας
VOCἐρυσίβηἐρυσῖβαι
ἐρυσίβῃ
ἔρχεσθαι
ἔρχεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχέσθω
ἐρχέσθωσαν
ἔρχεται
ἔρχῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ἔρχομαι
ἔρχησθε
ἔρχηται
ἔρχομαι
 • Note: The present is sometimes used with the force of the future
 • Meaning:
  • to come, arrive
  • to appear, make an appearance
  • to reach (in prayer)
  • to come to face (a certain condition)
  • to befall
  • to come to pass
  • to come after, follow
 • Forms:
Present
 • ἔρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἔρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἔρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐρχέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἔρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἔρχῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἔρχῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • ἔρχηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἐρχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἔρχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἔρχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἔρχου Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἔρχωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • ἐρχέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἔρχησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
Present Mid/Pass Participle
Imperfect
 • ἤρχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠρχόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἤρχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἤρχου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
 • ἐλεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἐλεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐλεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐλεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐλευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἐλεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἔλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐλθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐλθάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐλθέ Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐλθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἔλθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐλθέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐλθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἔλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἔλθῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἔλθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔλθοι Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἔλθοιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • ἔλθοις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • ἔλθοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • ἐλθόν Part: 2Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἐλθόντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • ἐλθόντα Part: 2Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἐλθόντας Part: 2Aor Act Acc Plur Masc
 • ἐλθόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐλθόντι Part: 2Aor Act Dat Sing Masc
 • ἐλθόντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • ἐλθόντων Part: 2Aor Act Gen Plur Masc
 • ἐλθοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • ἐλθοῦσαι Part: 2Aor Act Nom Plur Fem
 • ἐλθοῦσαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • ἐλθούσῃ Part: Aor Act Dat Sing Fem
 • ἐλθούσης Part: 2Aor Act Gen Sing Fem
 • ἔλθω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἔλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐλθών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἔλθωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἔλθωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἦλθα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἤλθαμεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἦλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤλθατε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἦλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἦλθες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἤλθετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἤλθομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἦλθον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἦλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἐληλυθότων Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • ἐληλυθότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • ἐλήλυθα Verb: 2Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐλήλυθας Verb: 2Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἐληλύθασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἐλήλυθε Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐληλύθει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • ἐληλύθεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • ἐλήλυθεν Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐληλυθέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐληλυθότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἐληλυθότες Part: 2Perf Act Nom Plur Masc
 • ἐληλυθότος Part: Perf Act Gen Sing Neut
 • ἐληλυθυῖαν Part: 2Perf Act Acc Sing Fem
 • ἐληλυθώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
ἐρχόμεθα
ἐρχόμενα
ἐρχόμεναι
ἐρχομέναις
ἐρχομένας
ἐρχομένη
ἐρχομένῃ
ἐρχομένην
ἐρχομένης
ἐρχόμενοι
ἐρχομένοις
ἐρχόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχόμενος
ἐρχομένου
ἐρχομένους
ἐρχομένῳ
ἐρχομένων
ἔρχονται
ἔρχου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἔρχομαι
ἔρχωμαι
ἐρῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐρέω
ἔρρωγα
ἐρωδιόν
ἐρωδιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: heron
ἐρωδιοῦ
ἐρωδιῷ
ἐρωμένας
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Meaning: to love
 • Root: ἐράω
ἐρωμένῃ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: ἐράω
ἐρῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐράω
ἔρχωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Meaning: to come, go
 • Root: ἔρχομαι
ἔρως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: love, sexual passion
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἔρωςἔρωτες
GENἔρωτοςἐρωτῶν, ἐρῶν
DATἔρωτιἐρῶσι
ACCἔρωἔρως, ἔρωτας
ἐρωτᾷ
ἐρώτα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: ἐρωτάω
ἔρωτα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: love
 • Root: ἔρως
ἐρωτᾶν
ἐρωτᾷς
ἐρωτάω
 • Meaning:
  • to ask (for something), beseech, desire, entreat, pray
  • to interrogate, question, inquire
 • Forms:
Present
 • ἐρώτα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐρώτα Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • ἐρωτᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • ἐρωτᾶν Verb: Pres Act Infin
 • ἐρωτᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐρωτῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἐρωτῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐρωτῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐρωτῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐρωτώντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἐρωτῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐρώτα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠρώτα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠρώτουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠρώτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἠρώτων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠρώτων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐρωτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐρωτήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐρωτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐρωτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐρωτήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐράτωσαν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐρωτῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐρωτήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐρωτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐρωτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐρωτήσω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐρωτήσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐρωτήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐρωτήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠρωτήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠρώτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠρωτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠρώτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠρώτησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠρώτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠρώτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠρωτημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐρωτηθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to ask
 • Root: ἐρωτάω
ἐρωτηθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to ask
 • Root: ἐρωτάω
ἐρώτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • inquiry, something asked for, a question
  • answer obtained by asking
ἐρωτῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐρωτάω
ἐρωτήσαντος
ἐρωτήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to ask
 • Root: ἐρωτάω
ἐρωτήσατε
ἐρωτήσεις
ἐρωτήσετε
ἐρωτήσεως
ἐρωτήσῃ
ἐρώτησιν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: interrogation, questioning
 • Root: ἐρώτησις
ἐρώτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: request
ἐρωτησον
ἐρωτήσουσι, ἐρωτήσουσιν
ἐρωτήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐρωτάω
ἐρωτήσωμεν
ἐρωτήσωσί
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐρωτάω
ἐρωτήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐρωτάω
ἔρωτι
ἔρωτος
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Meaning: love
 • Root: ἔρως
ἐρωτῶ
ἐρωτῶμεν
ἐρωτώμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to ask
 • Root: ἐρωτάω
ἐρωτῶν
ἐρωτῶντες
ἐρωτῶντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to ask
 • Root: ἐρωτάω
ἐρωτώντων
ἐρωτῶσι, ἐρωτῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐρωτάω