ἀδιαίρετον
ἀδιαίρετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • undivided
  • indivisible
 • Forms:
ἀδιακόποις
ἀδιάκοπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unbroken, uninterrupted
ἀδιάκριτοι
ἀδιάκριτον
ἀδιάκριτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • without partiality, impartial
  • unwavering, unshakable
  • mixed
  • inseparable
  • undistinguished from one another
  • undecided
  • various, miscellaneous
 • Concord:

  NT: Jas 3:17;
  LXX: Prov 25:1;
  Apostolic Fathers: Ign-Eph 3:2; Ign-Magn 15:1; Ign-Trall 1:1

 • Forms:
ἀδιακρίτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without wavering
 • Concord:

  NT: Jas 3:17;
  LXX: Prov 25:1;
  Apostolic Fathers: Ign-Eph 3:2; Ign-Magn 15:1; Ign-Trall 1:1

ἀδιαλείπτοις
ἀδιάλειπτον
ἀδιάλειπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without ceasing, unceasing, continual, uninterrupted, permanent, constant
 • Concord:

  NT: Rom 9:2; 2Tim 1:3
  Apocrypha: Par 2-6,8;
  Apostolic Fathers: Ign-Pol 1:2;

 • Forms:
ἀδιαλείπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without interruption, without ceasing, constantly, unceasingly, non-stop, without a let-up, ceaseless, constant, incessant, relentless
 • Concord:

  NT: Rom 1:9; 1Thess 1:2; 2:13; 5:17;
  Apocrypha: 1Macc 12:11; 2Macc 3:26; 9:4; 13:12; 15:7; 3Macc 6:33;
  Apostolic Fathers: Ign-Eph 10:1; Par 5:4:4; 9:11:7; 9:27:2; Pol-Phil 4:3; 8:1

ἀδιάλυτον
ἀδιάλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unravelled, untearable
  • undissolved, indissoluble
  • intact, unbroken
 • Concord:

  LXX: Ex 36:30

ἀδιάπτωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: infallible
 • Concord:

  Apocrypha: Wis 3:15

 • Forms:
ἀδιάστροφον
ἀδιάστροφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unswerving, unflinching, undeterred, incapable of turning
 • Concord:

  Apocrypha: 3Macc 3:3

 • Forms:
ἀδιάτρεπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: headstrong, not to be turned aside, undeterred
 • Concord:

  Apocrypha: Sir 26:10; 42:11

ἀδιατρέπτῳ
ἀδιαφθορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sincerity, integrity, incorruptness, incorruptibleness, purity
 • Forms:
ἀδιαφθορίαν
ἀδιάφορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unimportant
 • Forms:
ἀδιεξέταστοι
ἀδιεξέταστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unable to stand examination, unconsidered
 • Concord:

  Apocrypha: Sir 21:18

 • Forms:
ἀδιήγητον
ἀδιήγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: indescribable, inexpressible
 • Concord:

  Apostolic Fathers: Ign-Eph 1:3

 • Forms:
ἀδιηγήτῳ
ἀδιηγήτων
ἄδικα
ἀδικεῖ
ἀδικεῖν
ἀδικεῖσθε
ἀδικεῖτε
ἀδικέω
 • Active Meaning:
  • to do wrong, offend
  • to be unjust
  • to act unjustly
  • to wrong, hurt, injure (someone)
  • to be an offender
  • to sin against (someone)
 • Passive Meaning:
  • to be injured, be wronged
  • to be mistreated
 • Concord:

  NT: Matt 20:13; Luke 10:19; 16:11; Acts 7:24,26,27; 24:15; 25:10,11; 1Cor 6:1,7,8; 2Cor 7:2,122; Gal 4:12; Col 3:252;Philemon 18; 1Pet 2:19; Rev 2:11; 6:6; 7:2,3; 9:4,10,19; 11:52; 22:112
  LXX: Gen 16:5; 21:23; 26:20; 42:22; Ex 2:13; 5:16; Lev 5:21,22,23,24; 6:2,3,42; 19:12,13; Deut 28:29,33; Josh 2:20; 1Sam 12:4; 2Sam 19:19; 24:17; 1King 8:47; 2Chron 6:37; 26:16; Ezra 10:13; Est 1:16; 4:1; Job 5:22; 8:3; 10:3; 18:21; 24:10,11; 29:17; 31:3; 36:4; Ps 9:23; 34(35):1.19; 37:19; 43:17; 61(62):9; 68:4; 70(71):4; 88(89):33; 102(103):6; 104(105):14;105:6; 118(119):78,86,121; 119:2; 139:4; 145(146):7; Prov 1:11,17,32; 11:21; 12:17; 16:5; 17:1,23; 19:5,24; 24:29; Isa 1:17; 3:15; 10:20; 21:3; 23:12; 25:3,4; 49:24; 51:23; 65:25; Hab 1:2; Jer 3:21; 7:9; 9:5; 21:12; 22:3; 27:15; 28:152; 37:18; Dan 3:32; 9:5; Eze13:22; 39:26
  Apocrypha: 1Macc 7:14; 2Macc 3:12; 4:35,40; 8:16; 14:29; 3Macc 3:8; 6:3; 1Esdras 4:39; Baruch 2:12; Jeremy 17,53; Judith 11:4; Sir 4:92; 13:32; 35:11,13,21; 40:13; Tob 6:15; Wis 12:12,13,23; 14:28,29,30,31; 16:24; Odes 7:32; PsSol 15:4
  Apostolic Fathers: 1Clem 8:4; 56:11; 57:7; 60:3; Barn 5:4; Ign-Eph 10:3; Ign-Rom 1:2; Diogn 6:52; 9:2; Man 6:1:1,2; Mart-Pol 9:3

 • Forms:
Present Verbs
 • ἀδικεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀδικεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀδικεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἀδικεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀδικοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀδικούντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἀδικοῦσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀδικῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
Present Active Participles
 • ἀδικοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀδικοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀδικοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀδικοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἀδικοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀδικούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • ἀδικοῦσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἀδικῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἠδίκουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠδίκουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀδικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀδικήσειν Verb: Fut Act Infin
 • ἀδικήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀδικήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist Verbs
 • ἀδικηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀδικηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀδικῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀδικησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἠδίκησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠδικήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠδίκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠδίκησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠδικήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠδίκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Aorist Participles
 • ἀδικήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἀδικήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀδικησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἀδικηθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
Perfect Verbs
 • ἠδίκηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἠδίκηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠδίκηκεν Verb: Perf Act Infin
 • ἠδίκηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἠδίκηκεν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
Perfect Participles
 • ἠδικηκός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἠδικηκότι Part: Perf Act Dat Sing Masc
 • ἠδικηκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • ἠδικημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἠδικημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
ἀδικηθέντος
ἀδικηθῇ
ἀδικηθῆναι
ἀδίκημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a wrong done, matter of wrong
  • a crime, misdeed, intentional wrong, trespass
  • an error, blunder, mistake
  • mistreatment, evil doing, matter of wrong, trespass
  • iniquity i.e., gross immorality or wickedness
  • inequity i.e., lack of equity or fairness or injustice
  • a wrong done, a crime, misdeed, mistreatment, evil doing, iniquity, matter of wrong, trespass, intentional wrong
 • Concord:

  NT: Acts 18:14; 24:20; Rev 18:5;
  LXX: 1Sam 20:1; 26:18; 2Sam 22:49; Jer 16:17; 22:17; Eze 14:102; 28:15; Gen 31:36; Isa 56:2; 59:12; Lev 5:23; 6:4; Prov 17:9; Zeph 3:15
  Apocrypha: 4Macc 11:3; Sir 10:6; 28:2;
  Apostolic Fathers: Ign-Rom 5:1

 • Forms:
ἀδικήμασιν
ἀδικήματα
ἀδικήματι
ἀδικημάτων
ἀδικῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀδικέω
ἀδικήσαντας
ἀδικήσαντος
ἀδικησάντων
ἀδικησάτω
ἀδικήσει
ἀδικήσειν
ἀδικήσεις
ἀδικήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀδικέω
ἀδικήσῃς
ἀδικήσητε
ἀδικήσουσι, ἀδικήσουσιν
ἀδικήσω
ἀδικησώσι, ἀδικησώσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀδικέω
ἀδικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: injustice, iniquity, unjust, unrighteousness, wrong, wrong-doing, offence
 • Forms:
ἀδικίᾳ
ἀδικίαι
ἀδικίαις
ἀδικίαν
ἀδικίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀδικία
ἀδικιῶν
ἄδικοι
ἀδίκοις
ἀδικοκρίτης
ἄδικον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ἄδικος
ἄδικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unjust, unrighteous, wrong, unfair
 • Concord:

  [246 matches]

 • Forms:
ἀδίκου
ἀδικοῦμαι
ἀδικουμένη
ἀδικούμενοι
ἀδικουμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικούμενος
ἀδικουμένων
ἀδικοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικοῦντας
ἀδικοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to do wrong
 • Root: ἀδικέω
ἀδικοῦντι
ἀδικοῦντος
ἀδικούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδίκους
ἀδικοῦσι, ἀδικοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικῶ
ἀδίκῳ
ἀδίκων
ἀδικῶν
ἀδίκως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unjustly, wrongfully, falsely, without reason
 • Concord:

  NT: 1Pet 2:19;
  LXX: Eze 13:22; Isa 49:24; Job 20:15; 24:10,11; 36:4; Lev 5:22,24; 6:3,4; Prov 1:11,17; 11:21; 16:5; 17:23; 19:5,24; Ps 34:19; 37:19; 68:4; 118:78,86;
  Apocrypha: 2Macc 8:16; 3Macc 6:3; Wis 12:13,30; 14:28,30;
  Apostolic Fathers: 1Clem 60:3; Barn 5:3

 • Note: Opposite to δικαίως
ἀδιόριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: indesignate
ἀδιστάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without doubting, without hesitation, without delay, undoubtedly
 • Concord:

  Apocrypha: Man 9:2,4,6; Par 2:5,7; 8:10:3; 9:24:2; 9:29:2