μεῖγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a confection, a compound, mixture
μείγνυμι, μειγνύω, μίγνυμι
 • Note: Also spelled: μίγνυμι
 • Active Meaning:
  • to mix, mingle
 • Passive Meaning:
  • to associate oneself, mingle oneself
 • Forms:
Present
 • μίγνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • μείγνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐμίγησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔμιξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔμιξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μείχθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • μιγῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • μίχθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • μίξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μίξῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
Perfect
 • μεμιγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • μεμιγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • μεμιγμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • μεμιγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • μεμιγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
μείγνυται
μειδάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to smile
 • Forms:
  • μειδιῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
μειδιάσει
μειδιάω
 • Meaning: to smile
 • Forms:
  • μειδιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
μεῖζον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adverb
 • Root: μείζων
μείζονα
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: μείζων
μείζονας
 • Parse: Comparative Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: μείζων
μείζονες
 • Parse: Comparative Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Root: μείζων
μείζονι
μείζονος
μειζόνων
μειζόνως
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • greatly, highly, widely, strongly
μείζοσι
μειζοτέραν
μειζότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of μέγας
 • Meaning: greater; still larger
μείζω
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: μείζων
μείζων
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom Sing Fem
  • Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: larger, elder, greater, more
 • Note: Comparative of μέγας
 • Note: For superlative see μέγιστος
Singular Comparative
 MascFemNeut
NOMμείζωνμεῖζον
GENμείζονος
DATμείζονι
ACCμείζωμεῖζον
Plural Comparative
 MascFemNeut
NOMμείζονεςμείζω, μείζονα
GENμειζόνων
DATμείζοσι, μείζοσιν
ACCμείζονας, μείζους μείζω, μείζονα
μεῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: μένω
μείναντας
 • Parse: Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • Root: μένω
μείναντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: μένω
μείνας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: μένω
μείνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: μένω
μεινάτω
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: μένω
μείνῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: μένω
μείνῃς
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: μένω
μείνητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: μένω
μεῖνον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: μένω
μείνωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: μένω
μείνωσι, μείνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: μένω
μείξω
μειούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:μειόω
μειούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: μειόω
μειόω
 • Active Meaning:
  • to diminish, make smaller, lessen, moderate, reduce, wane (of moon)
 • Passive Meaning:
  • to become smaller
 • Forms:
  • μειούμενον
   • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
   • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐμείωσαν Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μειούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μείωσι(ν)
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
   • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
μείρακες
μειράκια
μειράκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a boy, lad, youth, young man, stripling
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμειράκιονμειράκια
GENμειρακίουμειρακίων
DATμειρακίῳμειρακίοις
ACCμειράκιονμειράκια
μειρακίου
μειρακίσκοι
μειρακίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lad, young boy, stripling
μειρακίων
μεῖραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a young girl, lass, youth
 • Forms:
μείς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: month, moon, new moon
μείχθητε
μείωσι, μείωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: μειόω
μείωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lessening, diminution, mutilation