παροδεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: παροδεύω
παροδεύοντος
παροδεύσαντάς
παροδεύσαντες
παροδευσάτω
παροδεύσῃ
παροδεύσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: παροδεύω
παροδεύω
 • Meaning:
  • to happen to pass by
  • to pass away
  • to disregard, fail to notice
 • Forms:
  • παροδεύσαντάς Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • παροδεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • παροδεύοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • παροδεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • παροδεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • παροδευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • παροδεύσῃ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παροδεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παρώδευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παρόδιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: staying, travelling, journeying
παροδίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: passer-by, traveller
παροδίτην
παροδῖται
παρόδοις
πάροδον
πάροδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Feminine: way, passage, thoroughfare, road, route, way past, way by
  • Masculine: passer-by, traveller
  • trajectory
  • passing (e.g., to see someone in passing)
  • act of passing on the way to somewhere else
παρόδους
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: way, passage, traveller
 • Root: πάροδος
παρόδῳ
πάροικε
παροίκει
παροικεῖ
παροικεῖν
παροικεῖς
παροικεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a sojourning (in a foreign land)
  • residing temporarily (as a resident alien)
 • Forms:
παροικεσίας
παροικέω
 • Meaning:
  • to inhabit (somewhere) as a stranger, reside as a foreigner
  • to live near something
  • to live as a stranger
  • to live temporarily as a resident alien
  • to live as a new resident
  • to inhabit, live in
  • to dwell beside
 • Forms:
Present
 • παροικοῦντι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • παροίκει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • παροικεῖν Verb: Pres Act Infin
 • παροικεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • παροικοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • παροικοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • παροικοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • παροικούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • παροικοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • παροικούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • παροικοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • παροικῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • παροικῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • παρῴκει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • παρῳκοῦσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • παροικήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • παροικήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • παροικήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • πάροικε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παροικῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • παροικήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • παροικήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • παρῴκησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • παρῳκήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • παρῴκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρῴκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρῴκησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
Perfect
 • παρῳκήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
παροικῆσαι
παροικήσει
παροικήσεις
παροικήσεως
παροικήσῃ
παροικήσῃς
παροίκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • neighbourhood
  • sojourn, temporary stay
  • living as a resident alien
παροικήσουσι, παροικήσουσιν
παροικήσω
παροικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • transient resident
  • the stay, sojourn (of a foreigner)
  • foreign residence
  • dwelling place
  • exile, banishment, someone who has been forced to stay somewhere
  • congregation, parish
 • Forms:
παροικίᾳ
παροικίαις
παροικίαν
παροικίας
παροικιῶν
πάροικοι
πάροικον
πάροικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • resident alien
  • foreign, alien
  • situated in the neighbourhood of
  • having a home near
  • stranger, alien, foreigner
 • Forms:
  • πάροικοι Adj: Nom Plur Masc
  • πάροικον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πάροικον Adj: Acc Sing Masc
  • παροίκου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • παροίκους Adj: Acc Plur Masc
  • παροίκῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
παροίκου
παροικοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: παροικέω
παροικοῦντας
παροικοῦντες
παροικοῦντι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root:παροικέω
παροικούντων
παροίκους
παροικοῦσα
παροικούσῃ
παροικοῦσι, παροικοῦσιν
παροικῶ
παροίκῳ
παροίκων
παροικῶν
παροιμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • parable, proverb, maxim, adage
  • illustration, figure of speech
  • analogy, metaphor, simile, similitude, parallel
 • Forms:
παροιμιάζω
 • Meaning: to make proverbial, utter proverbs, quote proverbs written by
 • Forms:
  • ἐπαροιμίαζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
παροιμίαι
παροιμίαις
παροιμίαν
παροιμίας
παροιμιῶν
παροινέω
 • Meaning:
  • to behave ill at wine, play drunken tricks
  • to revile, abuse
  • to insult, rage against
 • Forms:
  • παροινήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
παροινήσουσι, παροινήσουσιν
πάροινον
πάροινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: drunken, addicted to wine
 • Forms:
  • πάροινον Adj: Acc Sing Masc
παροιστράω
 • Meaning:
  • to act in a rage
  • to provoke, incite, rage madly
 • Forms:
  • παροίστρησε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • παροιστρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • παροιστρῶσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
παροίστρησε, παροίστρησεν
παροιστρήσουσι, παροιστρήσουσιν
παροιστρῶσα
παροίχομαι
 • Meaning: to pass by, go past, escape along, i.e., be gone
 • Forms:
  • παρῳχημέναις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Fem
παρομοία
παρομοιάζετε
παρομοιάζω
 • Meaning: to be like unto, resemble
 • Forms:
  • παρομοιάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
παρόμοιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: like, similar, alike, resemble
 • Forms:
πάρον
παρόν
παρόντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πάρειμι
παρόντας
παρόντες
παρόντι
παρόντος
παρόντων
παροξῦναι
παροξύναντες
παροξυνάντων
παρόξυνε
παροξυνεῖ
παροξύνει
παροξύνειν
παροξύνεται
παροξύνῃ
παροξυνθείς
παροξυνθῇς
παροξυνθήσεται
παροξύνοντες
παροξύνουσα
παροξυνοῦσι, παροξυνοῦσιν
παροξύνω
 • Active Meaning:
  • to provoke (to wrath)
  • to irritate, exasperate
  • to sharpen (a sword)
  • to defy, go against the grain
  • to urge on, stimulate
 • Passive Meaning:
  • to be provoked
  • to be sharp
 • Forms:
Present
 • παροξύνειν Verb: Pres Act Infin
 • παροξυνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παροξύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παροξύνῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • παροξύνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • παροξύνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • παρόξυνε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • παροξύνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • παρωξύνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • παροξύνειν Verb: Fut Act Infin
 • παροξύνει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παροξυνοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • παροξυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • παροξυνῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • παροξῦναι Verb: Aor Act Infin
 • παροξύναντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • παροξυνάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • παροξυνθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • παροξυνθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • παρωξύναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • παρώξυναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρώξυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • παρωξύνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • παρώξυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρωξύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • παρωξύνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
παροξυνῶ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: παροξύνω
παροξύνων
παροξυσμόν
παροξυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Positive: stirring up, provoking, encouraging, stimulating
  • Negative: irritation, sharp disagreement, dispute
  • Negative: state of being irritated
  • an attack of fever
παροξυσμούς
παροξυσμῷ
παροραθήσεσθαι
παρορᾷς
παρόρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • overlooking, negligence
  • oversight, neglect, disregard
παροράω
 • Meaning:
  • to overlook on purpose
  • to fail to notice, disregard intentionally
 • Forms:
Present
 • παρεωραμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Neut
 • παρορᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • παρορῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
Imperfect
Future
 • παροραθήσεσθαι Verb: Fut Pass Infin
 • παρόψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • παρεῖδον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • παρεῖδον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • πάριδε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παριδεῖν Verb: Aor Act Infin
 • παρίδῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • παρίδῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • παριδόντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • παριδών Part: Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • παρεωραμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
παροργίζει
παροργίζειν
παροργίζετε
παροργίζητε
παροργίζοντες
παροργίζουσι, παροργίζουσιν
παροργίζω
 • Meaning: to provoke to anger, make angry, arouse
 • Forms:
Present
 • παροργίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παροργίζειν Verb: Pres Act Infin
 • παροργίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • παροργίζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • παροργίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • παροργίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παροργίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • παροργιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • παροργισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • παροργιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • παροργίσαι Verb: Aor Act Infin
 • παροργίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • παροργίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • παρώργισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • παρώργισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρώργισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • παρωργίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • παρώργισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • παρωργισμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
παροργίζων
παροργιοῦσι, παροργιοῦσιν
παροργίσαι
παροργίσῃς
παροργισθήσεται
παρόργισμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: provocation, cause of anger, an act which angers
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπαρόργισμαπαροργίσματα
GENπαροργίσματοςπαροργισμάτων
DATπαροργίσματιπαροργίσμασι(ν)
ACCπαρόργισμαπαροργίσματα
παροργίσματα
παροργισμάτων
παροργισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wrath, anger, rage, provocation
παροργισμοῦ
παροργισμούς
παροργισμῷ
παροργίσωσι, παροργίσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: παροργίζω
παροργιῶ
παρορίζεται
παρορίζω
 • Meaning: to overstep, transgress (a border)
 • Forms:
  • παρορίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
παρορμάω
 • Meaning: to urge on, stimulate, stir up, influence
 • Forms:
  • παρορμῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • παρορμήσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
παρορμῆσαι
παρορμήσειεν
παρορῶ
παρορῶν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: παροράω
παροτρύνω
 • Meaning: to stir up, urge along, incite, encourage, stimulate (to hostility)
 • Forms:
  • παρώτρυναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
παροῦσα
παροῦσαν
παρούσῃ
παροῦσι, παροῦσιν
παρουσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • arrival (of the enemy)
  • coming, presence, solemn visit of a king
  • presence in the vicinity
 • Forms:
παρουσίᾳ
παρουσίαν
παρουσίας
παροῦσιν, παροῦσι
παρόψεται
παροψίδος
παροψίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: platter, a side-dish (the receptacle)
 • Forms: