φήμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • news, report, a saying (by a group of people)
  • rumour [both negative (malicious) and positive (fame)]
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφήμηφῆμαι
GENφήμηςφημῶν
DATφήμῃφήμαις
ACCφήμηνφήμας
VOCφήμηφῆμαι
φήμης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: φήμη
φημί, φημι
 • Meaning:
  • to affirm, say, assert
  • to announce news
  • to show or make known one's thoughts, i.e., speak or say
 • Forms:
  • ἔφασαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἔφη Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐφῇ Verb: Aor Subj 3rd Sing
  • ἔφην Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἔφην Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἔφησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔφησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φάμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • φασίν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φασί Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φησί Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φησίν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
φημίζω
 • Meaning: to spread a report, tell a rumour
φῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 2nd Sing
 • Meaning: to say
 • Root: φησί
φήσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to say
 • Root: φησί
φησάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to say
 • Root: φησί
φήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to say
 • Root: φησί
φησί, φησι, φησίν, φησιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Note: Also spelled without the accent
 • Root: φημί
φήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: φημί