ἐφ’
ἐφάγαμεν
ἔφαγε, ἔφαγεν
ἔφαγες
ἐφάγετε
ἐφάγομεν
ἔφαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐφάγοσαν
ἐφαδανῶ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: palace, royal tents
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Dan. 11:45
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ἐφαίνετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φαίνω
ἔφαινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφαίνοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφαλεῖται
ἐφάλλομαι
 • Meaning: to leap on, spring upon, jump upon
 • Forms:
  • ἐφαλλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐφαλόμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • ἐφήλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐφαλεῖται Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐφαλλόμενος
ἐφαλόμενος
ἐφαμαρτάνω
 • Meaning: to seduce to sin
 • Forms:
  • ἐφαμαρτεῖν Verb: Aor Act Infin
ἐφαμαρτεῖν
ἔφανα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: φαίνω
ἔφαναν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφανεροποίησας
ἐφανερώθη
ἐφανερώθην
ἐφανερώθησαν
ἐφανέρωσα
ἐφανέρωσε, ἐφανέρωσεν
ἐφάνη
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φαίνω
ἐφάνην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: φαίνω
ἐφάνησαν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφάνητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφάνθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: φαίνω
ἐφάπαξ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • at once, at one time
  • once for all
  • just once
ἐφάπτεσθαι
ἐφαπτόμενοι
ἐφαπτόμενος
ἐφάπτω
 • Active Meaning:
  • to bind on, bind to
  • to attach to
 • Middle Meaning:
  • to lay hold of, grasp, reach, hold fast to
  • to attain to
  • to apply oneself to
  • to partake of (food) (e.g., to eat something)
  • to gain complete control over
 • Forms:
  • ἐφάπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐφαπτόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐφαπτόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐφαρμακεύετο
ἐφαρμόζω
 • Meaning:
  • to apply, fit, attach, secure, suit
  • to place (something) and cause it to fit
 • Forms:
  • ἐφαρμόσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
ἐφαρμόσαντες
ἔφασαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: φημί
ἔφασκε, ἔφασκεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: φάσκω
ἐφάτνωσε, ἐφάτνωσεν
ἐφαύλισα
ἐφαυλίσαμεν
ἐφαύλισαν
ἐφαύλισας
ἐφαύλισε, ἐφαύλισεν
ἐφαψάμενος
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Meaning: to bind on
 • Root: ἐφάπτω
ἔφεδρον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Meaning: sitting
 • Root: ἔφεδρος
ἔφεδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sitting
ἐφείδετο
ἐφείλκυσαν
ἐφεισάμην
ἐφείσαντο
ἐφείσατο
ἐφειστήκει
ἐφείσω
ἐφεκτικώτερον
ἐφεκτικώτερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • more hesitant, reluctant, skeptical
ἐφέλκηται
ἐφελκόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐφέλκω
ἐφέλκονται
ἐφελκυσθεῖσα
ἐφελκύω
 • Meaning: to attract, seduce, lead away, suction, drag away
 • Note: Also spelled ἐφέλκω
 • Forms:
  • ἐφελκυσθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
ἐφέλκω
 • Active Meaning:
  • to drag to, draw to, attract
  • to allow to drag on, prolong
 • Middle Meaning:
  • to be stationary (when the subject should be moving on)

   ὅταν ἐφέλκηται ἡ νεφέλη ... ἡμέρας πλείους
   when the cloud stayed ... for many days (Num 9:19)

 • Forms:
  • ἐφείλκυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐφέλκηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἐφελκόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐφέλκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐφέξει
ἔφερε, ἔφερεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἐφέρετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to bear, carry
 • Root: φέρω
ἐφερόμεθα
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: φέρω
ἔφερον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐφέροντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐφέροσαν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐφεσταμένη
ἐφέστηκα
ἐφέστηκε, ἐφέστηκεν
ἐφεστήκῃ
ἐφεστηκόσι, ἐφεστηκόσιν
ἐφεστηκότων
ἐφεστηκώς
ἐφεστός
ἐφεστώς
ἐφεστῶσαν
ἐφεστῶτα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐφίστημι
ἐφεστῶτας
ἐφεστῶτες
ἐφεστῶτι
ἐφεστῶτος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to set, place upon
 • Root: ἐφίστημι
ἐφέτειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • of one year's standing
  • pertaining to one year

   ἐφέτιον μισθὸν τοῦ μισθωτοῦ
   the annual wages of a hired man (Deut 15:18)

 • Forms:
ἐφέτιον
ἐφέτιος
ἐφετίου
ἔφευγε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to flee, take flight
 • Root: φεύγω
ἔφευγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
ἐφευρετάς
ἐφευρετής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: inventor; a discoverer, contriver
 • Forms:
ἐφεώρα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to look upon
 • Root: ἐποράω
ἔφη
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: φημί
ἐφῇ
 • Parse: Verb: Aor Subj 3rd Sing
 • Root: φημί
ἐφηβεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • principal court
  • training place for youths
ἐφηβία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: boy's club
ἐφήβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adolescent, one arrived at puberty, youth, young man
  • male adolescent 18 years old or older
ἐφήβων
ἐφηδόμενος
ἐφήδομαι
 • Meaning: to take delight in (mostly in a bad sense)
 • Forms:
  • ἐφηδόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐφήλατο
ἔφηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • with a white speck on it
  • having a white speck on (the eyes)
  • nailed on, nailed to
 • Forms:
ἐφημερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: class (of priests), division (of priests who performed the daily duties in the temple)
 • Forms:
ἐφημερίαι
ἐφημερίαις
ἐφημερίαν
ἐφημερίας
ἐφημεριῶν
ἐφήμερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: daily; for a day, diurnal
 • Note: orgin of English word "ephemeral"
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐφήμεροςἐφήμερον
GENἐφημέρου
DATἐφημέρῳ
ACCἐφήμερον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐφήμεροιἐφήμερα
GENἐφημέρων
DATἐφημέροις
ACCἐφημέρουςἐφήμερα
ἐφημέρου
ἔφην
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: φημί
ἔφησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: φημί
ἔφησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φημί
ἔφησε, ἔφησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φημί
ἔφθακεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: φθάνω
ἐφθάρη
ἐφθάρην
ἐφθάρησαν
ἔφθαρκα
ἔφθαρμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: φθείρω
ἐφθαρμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: φθείρω
ἔφθαρται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φθείρω
ἔφθασα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: φθάνω
ἐφθάσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: φθάνω
ἔφθασαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φθάνω
ἔφθασε, ἔφθασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φθάνω
ἐφθέγξατο
ἔφθειρα
ἐφθείραμεν
ἔφθειραν
ἔφθειρας
ἔφθειρε, ἔφθειρεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: φθείρω
ἔφθην
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: φθάνω
ἐφθόνησε, ἐφθόνησεν
ἑφθόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: ἑφθός
ἑφθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: boiled, dressed, refined
 • Cognates:

  ἡμίεφθος = half-boiled,

 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἑφθόςἑφθήἑφθόν
GENἑφθοῦἑφθῆς
ἑφθής
ἑφθοῦ
DATἑφθῷἑφθῇἑφθῷ
ACCἑφθόνἑφθήνἑφθόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἑφθοίἑφθαίἑφθά
GENἑφθῶνἑφθῶνἑφθῶν
DATἑφθοῖςἑφθαῖςἑφθοῖς
ACCἑφθούςἑφθάςἑφθά
ἐφιέμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid Acc Sing Masc/Neut
 • Meaning: to send to
 • Root: ἐφίημι
ἐφιεμένους
 • Parse: Part: Pres Mid Acc Plur Masc
 • Meaning: to send to
 • Root: ἐφίημι
ἐφίημι
 • Meaning: to send to
ἐφικέσθαι
ἐφικνεῖσθαι
ἐφικνεῖτο
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to reach at, aim at
 • Root: ἐφικνέομαι
ἐφικνέομαι
 • Meaning: to reach, come to, extend to (someone)
 • Forms:
  • ἐφικέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
  • ἐφικνούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
ἐφικνούμενοι
ἐφικτόν
ἐφικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easy to reach, accessible, attainable
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐφικτόςἐφικτήἐφικτόν
GENἐφικτοῦἐφικτῆς
ἐφικτής
ἐφικτοῦ
DATἐφικτῷἐφικτῇἐφικτῷ
ACCἐφικτόνἐφικτήνἐφικτόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐφικτοίἐφικταίἐφικτά
GENἐφικτῶνἐφικτῶνἐφικτῶν
DATἐφικτοῖςἐφικταῖςἐφικτοῖς
ACCἐφικτούςἐφικτάςἐφικτά
ἐφιλανθρώπησε, ἐφιλανθρώπησεν
ἐφίλει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιλέω
ἐφιλήθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: φιλέω
ἐφίλησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: φιλέω
ἐφίλησε, ἐφίλησεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιλέω
ἐφιλίασα
ἐφιλίασας
ἐφιλίασε, ἐφιλίασεν
ἐφιλονείκει
ἐφιλονείκουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to love strife
 • Root: φιλονεικέω
ἐφιμώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φιμόω
ἐφίμωσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φιμόω
ἐφίμωσε, ἐφίμωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιμόω
ἔφιπποι
ἔφιππον
ἔφιππος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: on horseback, riding a horse, mounted on a horse
 • Forms:
ἐφίπταμαι
 • Meaning:
  • to sit, perch
  • to stop flying and descend on (something)
  • to fly to
 • Note: Also spelled ἐφίπτομαι
 • Forms:
  • ἐφίπτανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐφίπτανται
ἔφισον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἔφισος
ἔφισος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • comparable, equal, like
  • of same worth as
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἔφισοςἔφισον
GENἔφίσου
DATἔφίσῳ
ACCἔφισον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἔφισοιἔφισα
GENἔφίσων
DATἔφίσοις
ACCἔφίσουςἔφισα
ἐφίσταται
ἐφίστημι
 • Meaning:
  • to set up (ready to function), erect, stand
  • to be in store
  • to wait upon
  • to come upon
  • to appoint, put in charge
  • to place firmly
  • to cause to become reality
  • to halt, check, interrupt activity
  • to function as having authority over or responsibility for
  • Present & Aorist:
   • to move up to and stand by, stand near, stand over, approach, appear (suddenly)
   • to pay attention to (something), give attention
   • to be bothered about (something)
  • Perfect:
   • to stand by, be present, be located, be in position
   • to stand before, be imminent
   • to be over, be in charge of
 • Forms:
Present
 • ἐπιστανομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐπίστῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπίστῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • ἐπιστῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἐπιστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπιστήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐπιστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπιστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπέστην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπέστην Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιστήσω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐπέστησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπέστησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπέστησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπίστηθι Verb: 2Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπίστησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιστήσῃ Verb: Fut Mid Subj 2nd Sing
 • ἐπιστάντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐπιστάς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπιστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιστήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπισταθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • ἐπιστᾶσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • ἐπιστῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιστῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιστῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
Perfect
 • ἐφέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐφέστηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐφεσταμένη Part: Perf Mid Nom Sing Fem
 • ἐφίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐφειστήκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • ἐφεστήκῃ Verb: Perf Act Subj 3rd Sing
 • ἐφεστηκόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • ἐφεστηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • ἐφεστηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • ἐφεστός Part: Perf Act Nom Sing Neut
 • ἐφεστώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • ἐφεστῶσαν Part: Perf Act Acc Sing Fem
 • ἐφεστῶτας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • ἐφεστῶτα Part: Perf Act Acc Sing Masc
 • ἐφεστῶτες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • ἐφεστῶτι Part: Perf Act Dat Sing Neut
ἐφλέγμανε, ἐφλέγμανεν
ἐφλόγιζε
ἐφλόγισε, ἐφλόγισεν
ἐφλογίσθη
ἐφόβει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβεῖσθε
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φοβέω
ἐφοβεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβέρισε, ἐφοβέρισεν
ἐφοβήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθην
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φοβέω
ἐφόβου
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβούμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβοῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φοβέω
ἐφοδεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐφοδεύω
ἐφοδευσάτωσαν
ἐφοδεύω
 • Meaning:
  • to visit, go the rounds, patrol, inspect
  • to spy out, explore (as a spy)
 • Forms:
  • ἐφοδεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐφοδευσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐφοδεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐφώδευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐφοδεύων
ἐφοδιάζω
 • Meaning: to furnish with supplies for a journey, supply for a trip
 • Forms:
  • ἐφοδιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐφωδιάσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
ἐφοδιάσεις
ἐφοδίοις
ἐφόδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: provision (for a journey), travel-allowance, supply
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐφόδιονἐφόδια
GENἐφοδίουἐφοδίων
DATἐφοδίῳἐφοδίοις
ACCἐφόδιονἐφόδια
ἔφοδον
ἔφοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an entrance, invasion
  • a way toward, an approach
  • attempt, plan, method, plan for action + βουλή
  • someone who goes the rounds
  • accessible
  • military attack (opposite to ἀναζυγή retreat)
  • arrival
  • act of setting out (on a military expedition)
 • Forms:
ἐφόδου
ἐφόδῳ
ἐφόνευσαν
ἐφόνευσας
ἐφονεύσατε
ἐφόνευσε, ἐφόνευσεν
ἐφονοκτονήθη
ἐφορᾷ
ἐφοράω
 • Meaning:
  • to watch over
  • to oversee
  • to survey the whole of (something) from a higher position
  • to look upon, gaze on, behold, observe, see
 • Forms:
  • ἐφορῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐφορῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐφορῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἐφορᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
ἐφορέσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: φορέω
ἐφόρεσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φορέω
ἐφόρεσε, ἐφόρεσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φορέω
ἐφορμάω
 • Meaning: to stir up against
ἐφορμέω
 • Meaning: to lie moored at
ἐφορμήσας
 • Parse #1: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to stir up, arouse against
 • Root: ἐφορμάω
 • ——
 • Parse #2: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to lie moored at
 • Root: ἐφορμέω
ἐφόρτιζες
ἐφορῶν
ἐφορῶντες
ἐφορῶντος
ἐφορῶσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to oversee
 • Root: ἐφοράω
ἐφούδ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Meaning: ephod, priestly garment
 • Hebrew:
ἐφραθαβάκ
 • Parse: Hebrew Noun
 • Meaning: linen workers
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Chron 4:21
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ἔφραξα
ἔφραξαν
ἔφρασε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sin
 • Meaning: to point out, show
 • Root: φράζω
ἔφριξαν
ἔφριξε, ἔφριξεν
ἔφριττον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: φρίσσω
ἐφρονεῖτε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: φρονέω
ἐφρόνησαν
ἐφρόνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: φρονέω
ἐφρόντιζε, ἐφρόντιζεν
ἐφρόντισα
ἐφροντίσαμεν
ἐφρόντισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to consider, reflect, take thought
 • Root: φροντίζω
ἐφρούρει
ἐφρουρεῖτο
ἐφρουρούμεθα
ἐφρούρωσε
ἐφρύαξαν
ἐφρυάττετο
ἐφύβριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • wanton, insolent, contemptible
  • indicative of contempt, reproach
 • Forms:
ἐφυγάδευσε, ἐφυγάδευσεν
ἔφυγαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
ἔφυγε, ἔφυγεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φεύγω
ἔφυγες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: φεύγω
ἔφυγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
ἐφύγοσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
ἐφυλακίσθησαν
ἐφύλαξα
ἐφυλάξαμεν
ἐφυλαξάμην
ἐφύλαξαν
ἐφυλάξαντο
ἐφύλαξας
ἐφυλάξασθε
ἐφυλάξατε
ἐφυλάξατο
ἐφύλαξε, ἐφύλαξεν
ἐφύλασσε, ἐφύλασσεν
ἐφυλάσσετο
ἐφύλασσον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: φυλάσσω
ἐφύλαττε, ἐφύλαττεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to watch, guard
 • Root: φυλάσσω
ἐφυλάττετο
ἐφυλάττομεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: φυλάσσω
ἐφύλαττον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: φυλάσσω
ἐφυλάχθη
ἐφυλάχθην
ἐφύοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φύω
ἐφύρασε, ἐφύρασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φυράω
ἐφυσιώθησαν
ἐφύτευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: φυτεύω
ἐφύτευσα
ἐφύτευσαν
ἐφύτευσας
ἐφυτεύσατε
ἐφύτευσε, ἐφύτευσεν
ἐφφαθά
 • Parse: Hebrew verb
 • Meaning: ephphatha, be opened
 • Aramaic:
ἐφώδ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ephod
ἐφώδευσε, ἐφώδευσεν
ἐφωδιάσθημεν
εφωθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: ephod
ἐφώνει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: φωνέω
ἐφώνησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φωνέω
ἐφώνησε, ἐφώνησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φωνέω
ἐφώνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: φωνέω
ἐφώτιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: φωτίζω
ἐφώτισε, ἐφώτισεν
ἐφωτίσθη