ἀρεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἀρεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: αἴρω
ἀρέσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀρέσκω
ἀρεσάσης
ἀρεσάτω
ἀρέσει
ἀρέσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀρέσκω
ἀρεσθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to make good, make amends
 • Root: ἀρέσκω
ἀρέσκει
ἀρέσκεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • eagerness to please, desire to please
  • the character of something pleasing, something that pleases
  • charm, complaisance, obsequiousness
 • Forms:
ἀρέσκειαι
ἀρεσκείαν, ἀρέσκειαν
ἀρέσκειν
ἀρέσκετε
ἀρεσκέτω
ἀρέσκῃ
ἀρέσκοντες
ἀρεσκόντων
ἄρεσκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pleasing
ἀρέσκω
 • Meaning:
  • to please, be agreeable, make amends, satisfy
  • to be found acceptable
  • to make oneself attractive to someone else
  • to ingratiate, flatter, charm
 • Forms:
Present
 • ἀρέσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀρέσκειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀρέσκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀρεσκέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀρέσκῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἀρέσκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀρεσκόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἀρέσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἤρεσκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἤρεσκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀρέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀρέσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀρεσάσης Part: Aor Act Gen Sing Fem
 • ἀρεσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀρέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἤρεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤρεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤρεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀρέσκων
ἀρεστά
ἀρεστή
ἀρεστόν
ἀρεστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: agreeable, acceptable, pleasing
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀρεστόςἀρεστήἀρεστόν
GENἀρεστοῦἀρεστῆςἀρεστοῦ
DATἀρεστῷἀρεστῇἀρεστῷ
ACCἀρεστόνἀρεστήνἀρεστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀρεστοίἀρεσταίἀρεστά
GENἀρεστῶνἀρεστῶνἀρεστῶν
DATἀρεστοῖςἀρεσταῖςἀρεστοῖς
ACCἀρεστούςἀρεστάςἀρεστά
ἀρεστῶν
ἀρέσω
ἀρεταί
ἀρεταλογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • celebration of divine praises
  • sounds that praise God's wonders
 • Forms:
ἀρεταλογίας
ἀρετάς
ἀρετή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • integrity, moral excellence, virtue
  • excellent feature and property
  • majesty
  • praise, laudatory praise
  • miracle, manifestation of divine power
 • Forms:
ἀρετῇ
ἀρετήν
ἀρετῆς
ἀρετῶν