ὡμάλισαν
ὡμαλισμένη
ὦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: εἰμί
ᾤμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: οἴομαι
ὠμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • shoulder, rim
  • corner (of a building)
  • supporting piece, flange
 • Forms:
ὠμίαι
ὠμίαν
ὠμίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ὠμία
ὡμίλει
ὡμιληκέναι
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
 • Meaning:
  • to consort with
 • Root:ὁμιλέω
ὡμιληκότος
ὡμιληκώς
ὡμίλησε, ὡμίλησεν
ὡμίλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁμιλέω
ὡμιλοῦσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁμιλέω
ὤμνυε, ὤμνυεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to swear
 • Root: ὄμνυμι
ὤμνυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὄμνυμι
ὠμογέροντας
ὠμογέρων
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • a fresh, active old man
 • Forms:
  • ὠμογέροντας Noun: Acc Plur Masc/Fem
ὠμόθην
ὠμόθυμον
ὠμόθυμος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • savage-hearted
 • Forms:
  • ὠμόθυμον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Fem
ὤμοι
 • Parse: interjection
 • Meaning: oh!
ὦμοι
ὤμοις
ὠμοῖς
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὠμός
ὤμοισιν
ὡμοιώθη
ὡμοιώθημεν
ὡμοιώθην
ὡμοιώθης
ὡμοιωμένοι
ὡμοίωσα
ὡμοίωσας
ὡμοιώσατε
ὡμοίωσε, ὡμοίωσεν
ὠμόλινον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • coarse linen towel, burlap
  • raw flax
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὠμόλινονὠμόλινα
GENὠμολίνουὠμολίνων
DATὠμολίνῳὠμολίνοις
ACCὠμόλινονὠμόλινα
ὡμολόγει
ὡμολογήθη
ὡμολογημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to speak one language, agree
 • Root: ὁμολογέω
ὡμολογήσαμεν
ὡμολόγησαν
ὡμολόγησας
ὡμολόγησε, ὡμολόγησεν
ὡμολόγηται
ὡμολόγουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁμολογέω
ὦμον
ὠμόν, ὠμόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὠμός
ὦμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • shoulder (including upper arm)
  • shoulder strap (for mounting the ephod)
  • slope of a mountain (Ezek 25:9)
 • Note: In Prov. 19:29, ὤμοις appears as spelling for ὁμοίως , meaning: likewise
ὠμός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see ὠμότατος
 • Meaning:
  • raw, uncooked (food); e.g., Ex. 12:9
  • savage, cruel, unrefined, uncultured, rough (person); e.g., 2Macc 4:25; 7:27
  • barbarous, cruel (thing); e.g., cruel cauldron for burning martyrs (4Macc 18:20)
  • raw, uncooked, savage, cruel
 • Forms:
ὤμοσα
ὠμόσαμεν
ὤμοσαν
ὤμοσας
ὤμοσε, ὤμοσεν
ὠμότατε
ὠμότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ὠμός
 • Meaning: most raw, most savage
 • Root: ὠμός
ὠμότεροι
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • more raw
 • Root:ὠμός
ὠμότερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • more raw
ὠμότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rawness, cruelty, crudeness, savagery, savageness
 • Forms:
ὠμότητα
ὠμότητι
ὠμοτοκέω
 • Meaning: to miscarry, bring forth untimely
 • Forms:
  • ὠμοτόκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠμοτόκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὠμοτόκησε, ὠμοτόκησεν
ὤμου
ὠμοῦ
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ὠμός
ὤμους
ὠμοφορέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to carry on one's shoulders
 • Forms:
  • ὠμοφοροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ὠμοφοροῦντες
ὠμόφρων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: savage-minded, savage, cruel of mind
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὠμόφρωνὠμόφρον
GENὠμόφρος
DATὠμόφρονι
ACCὠμόφροναὠμόφρον
Plural
 MascFemNeut
NOMὠμόφρεςὠμόφρα
GENὠμόφρῶν
DATὠμόφροσι
ACCὠμόφροςὠμόφρα
ὤμῳ
ὤμων
ὠμῶς
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • savagely