γαβής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sorrowful
 • Note: An artificial word, part of the proper name Ιγαβης (Jabez) used in the interpretation of that name
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Chron. 4:9
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

γαβίν
 • Parse: Transliterated Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: farmer, field worker
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Kings 25:12
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

γαβίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fine pearl, crystal
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Job 28:10
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

γάγγραινα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an ulcer, canker, cancer, lit.: gangrene
 • Concord:

  NT: 2Tim 2:17
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

γάζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • treasure, valuable objects
  • treasury
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγάζαγάζαι
GENγάζηςγαζῶν
DATγάζῃγάζαις
ACCγάζανγάζας
VOCγάζαγάζαι
γάζαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: γάζα
γάζαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: γάζα
γαζαρηνοί
γαζαρηνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: astrologer, soothsayer
 • Aramaic:
γαζαρηνούς
γαζαρηνῶν
γάζης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: γάζα
γαζοφύλακας
γαζοφυλακεῖον
γαζοφυλακείου
γαζοφυλακείον
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning:
  • treasury, treasure room
γαζοφύλακι
γαζοφυλάκια
γαζοφυλακίοις
γαζοφυλάκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: treasury, treasure room
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγαζοφυλάκιονγαζοφυλάκια
GENγαζοφυλακίουγαζοφυλακίων
DATγαζοφυλακίῳγαζοφυλακίοις
ACCγαζοφυλάκιονγαζοφυλάκια
γαζοφυλακίου
γαζοφυλακίῳ
γαζοφυλακίων
γαζοφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a treasurer
 • Forms:
γαζοφύλαξι
γαζοφύλαξιν
γαί
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: valley, ravine
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Chron 4:39; Ezek. 39:11,15
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

γαῖα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: earth, land, country
 • Forms:
γαίαις
γαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: γῆ
γαῖσον
γαισόν
γαῖσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: javelin, spear
γαίσῳ
γαισῷ
γαιῶν
γάλα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: milk
 • Forms:
γαλαθηνά
γαλαθηνόν
γαλαθηνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • milk-sucking, sucking, young
 • Substantival Meaning:
  • suckling, infant. milk-drinker
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγαλαθηνόςγαλαθηνήγαλαθηνόν
GENγαλαθηνοῦγαλαθηνῆς
γαλαθηνής
γαλαθηνοῦ
DATγαλαθηνῷγαλαθηνῇγαλαθηνῷ
ACCγαλαθηνόνγαλαθηνήνγαλαθηνόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγαλαθηνοίγαλαθηναίγαλαθηνά
GENγαλαθηνῶνγαλαθηνῶνγαλαθηνῶν
DATγαλαθηνοῖςγαλαθηναῖςγαλαθηνοῖς
ACCγαλαθηνούςγαλαθηνάςγαλαθηνά
γαλαθηνοῦ
γάλακτι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: γάλα
γαλακτοποτέω
 • Meaning: to drink milk
 • Forms:
  • γαλακτοποτοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
γαλακτοποτοῦντες
γάλακτος
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: γάλα
γαλακτοτροφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: nursing at breast, milk sucking, act of suckling
 • Forms:
γαλακτοτροφίαι
γαλακτοφόρος
γαλακτώδεσιν
γαλακτώδης
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • tepid, milk-warm, luke warm, mixed with milk
 • Forms:
  • γαλακτώδεσιν Adj: Dat Plur MFN
γαλεάγρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: weasel-trap, cage(for beast or prisoners)
 • Forms:
γαλεάγρᾳ
γαλέη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: weasel, marten, ferret
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγαλέη, γαλῆγαλέαι
GENγαλῆςγαλεῶν, γαλῶν
DATγαλῇγαλέαις
ACCγαλῆνγαλέας
γαλαῖ
 • Parse:
  • Noun: Dat Sing Fem (contracted)
  • Noun: Nom Plur Fem (contracted)
 • Root: γαλέη
γαλαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem (contracted)
 • Root: γαλέη
γαλῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem (contracted)
 • Root: γαλέη
γαλῆ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem (contracted)
 • Root: γαλέη
γαλῆν
γαλήνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tranquility, calm
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγαλήνηγαλῆναι
GENγαλήνηςγαληνῶν
DATγαλήνῃγαλήναις
ACCγαλήνηνγαλήνας
VOCγαλήνηγαλῆναι
γαλήνην
γαλήνης
γαληνόν
γαληνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • calm (esp. of the sea)
  • free from agitation
  • gentle
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγαληνόςγαληνόν
GENγαληνοῦ
DATγαληνῷ
ACCγαληνόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγαληνοίγαληνά
GENγαληνῶν
DATγαληνοίς
ACCγαληνούςγαληνά
γαληνότερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • calmer
 • Forms:
γαλῆς
γαλουχέω
γάμβρευσαι
γαμβρεύσητε
γαμβρεύω
 • Active Meaning:
  • to be connected by marriage, be related by marriage
  • to intermarry
  • to form a connection by marriage [πρός τινα]
  • to do the role of a brother-in-law
 • Middle Meaning:
  • to marry
 • Forms:
  • γάμβρευσαι Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • γαμβρεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
γαμβροί
γαμβρόν
γαμβρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a relative by marriage, in-law
  • son-in-law, brother-in-law, father-in-law
γαμβροῦ
γαμβρούς
γαμβρῷ
γαμβρῶν
γαμεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: γαμέω
γαμεῖν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμεῖσθαι
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Infin
  • Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: γαμέω
γαμείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperativ 3rd Sing
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμεῖται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γαμέω
γαμείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperativ 3rd Sing
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμείτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμετᾶς
γαμετή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a wife, married woman
 • Forms:
 • Note: Also γαμετᾶς is alternate form for Gen Sing
γαμετῇ
γαμετήν
γαμέω
 • Meaning:
  • to wed
  • to marry (a wife)
  • to enter a marital relationship
 • Forms:
Present
 • γαμοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • γαμουμέναις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Fem
 • γαμεῖν Verb: Pres Act Infin
 • γαμείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • γαμοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • γαμοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • γαμοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • γάμων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐγάμουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐγάμουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • γαμοῦντος Part: Fut Act Gen Sing Masc/Neut
 • γαμουμέναις Part: Fut Mid Dat Plur Fem
Aorist
 • γαμηθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • γαμήθη Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • γαμηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • γαμῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • γαμήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • γαμήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • γαμησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • γαμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • γαμήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • γῆμαι Verb: Aor Act Infin
 • γήμαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • γήμας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • γήμῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • γήμῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐγάμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔγημα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
Perfect
 • γεγαμηκόσι Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • γεγαμηκόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
γαμήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμοῦντος
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • Part: Fut Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμηθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμηθεῖσαι
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Dat Sing Fem
  • Part: Aor Pass Nom Plur Fem
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμηθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμηθησομένην
 • Parse: Part: Fut Pass Acc Sing Fem
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμήσαντες
 • Parse:
  • Part: Aor Acst Nom Plur Masc
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμήσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: γαμέω
γαμίζονται
γαμίζοντες
γαμίζω
 • Meaning: to give in marriage
γαμίζων
γαμικόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: γαμικός
γαμικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pertaining to marriage
  • bridal
  • connubial intercourse
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγαμικόςγαμικήγαμικόν
GENγαμικοῦγαμικῆςγαμικοῦ
DATγαμικῷγαμικῇγαμικῷ
ACCγαμικόνγαμικήνγαμικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγαμικοίγαμικαίγαμικά
GENγαμικῶνγαμικῶνγαμικῶν
DATγαμικοῖςγαμικαῖςγαμικοῖς
ACCγαμικούςγαμικάςγαμικά
γαμίσκονται
γαμίσκω
 • Meaning: to give in marriage, espouse
 • Forms:
  • γαμίσκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • γαμίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • γαμίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • γαμίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐγαμίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
γαμοῖντο
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Plur
  • Verb: Fut Mid Opt 3rd Plur
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γάμον
γάμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: marriage, wedding, wedding feast, wedding reception
γάμου
γαμουμέναις
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Fem
  • Part: Fut Mid Dat Plur Fem
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμοῦντας
 • Parse:
  • Part: Fut Act Acc Plur Masc
  • Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γαμοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γάμους
γαμοῦσι, γαμοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γάμων, γαμῶν
 • Parse #1: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
 • ——
 • Parse #2: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: γάμος
γάνυμαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to brighten up, be glad
 • Forms:
  • γάνυνται Verb: Pres Mid Ind 3rd Plur
γάνυνται
γάρ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: for, and, as, because (that), but, even, indeed, no doubt, seeing, then, therefore, verily, what, why, yet
 • Note:
  • γάρ : for, because (indicates a reason for the preceding statement )
  • γάρ : therefore provides an explanation of the preceding statement
  • γάρ : for then (indicates what would happen when the previous statement becomes a reality )
 • Combination:
  • καὶ γάρ = besides (introduces an additional statement to explain the preceding )
  • εἰ μὲν γαρ = for if
  • τε γαρ = for indeed
  • καὶ γάρ = indeed, surely asseverative

   νεώτερος ἐγενόμην, καὶ γὰρ ἐγήρασα
   I used to be younger, indeed I am old (Ps 37:25)

  • εἰ γάρ = Oh! (marks an intense wish)

   εἰ γὰρ δῴη
   Oh, that he would grant (Job 6:8)

γαρεμ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • landing
  • bone
  • bare
  • top (i.e., the top tread or landing of a staircase)
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Kings 9:13
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

γᾶς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: γῆ
γασβαρηνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: treasurer
γασβαρηνοῦ
γαστέρα
γαστέρας
γαστέρες
γαστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Organ:
   • belly, paunch
   • stomach
   • womb

    ἐν γαστρὶ ἔλαβεν
    conceived (i.e., received in the womb) (Ex 2:2)

  • Condition:
   • with child
   • pregnant
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγαστήργαστέρες
GENγαστρόςγαστέρων
DATγαστρίγαστράσι(ν)
ACCγαστέραγαστέρας
VOCγάτεργαστέρες
γαστρί
γάστρα
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the lower part (e.g., like the lower part of a vessel that bulges out like a paunch)
  • bulging vessel
 • Forms:
γαστρίζεσθαι
γαστρίζω
 • Meaning: to punch, poke, hit
 • Forms:
  • γαστρίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
γαστριμαργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gluttony
 • Forms:
γαστριμαργίας
γαστρίμαργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: gluttonous
 • Forms:
γαστρός
γαυριᾷ
γαυρίαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • arrogance, pride, exultation, boasting
  • something that awakens a sense of pride
γαυριάω
 • Meaning:
  • to glory, bear oneself proudly, prance, exalt, exult
  • to act proudly
  • to pride oneself, boast
 • Note: Also spelled γαυριόω
 • Forms:
  • γαυριᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • γαυριωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • γαυριῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐγαυρίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐγαυριῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
γαυριόω
 • Meaning:
  • to glory, bear oneself proudly, prance, exalt, exult
  • to act proudly
  • to pride oneself, boast
 • Note: Also spelled γαυριάω
γαυριωθήσεται
γαυριῶντες
γαῦροι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: haughty, distainful
 • Root: γαῦρος
γαῦρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: haughty, distainful
γαυρούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: γαυρόω
γαυρούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:γαυρόω
γαυρούμενος
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root:γαυρόω
γαυρόω
 • Active Meaning:
  • to make proud
 • Passive Meaning:
  • to exalt oneself
  • to glory, make proud
  • to boast
 • Forms:
  • γαυρούμενον
   • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
   • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • γαυρωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • γαυρούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • γαυρωθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • γεγαυρωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • γεγαυρωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • γαυρωθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
γαυρωθείς
γαυρωθέντα
γαυρωθήσεται