ὦκ᾽
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὠκύς
ὦκα
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὠκύς
ὠκεανοῖο
ὠκεανόν
ὠκεανός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the ocean; Oceanus
 • Forms:
  • ὠκεανοῖο Noun: Gen Sing Masc (alternate)
ὠκεανοῦ
ᾤκει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: οἰκέω
ὠκεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Root: ὠκύς
ᾤκεον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: οἰκέω
ᾠκήσαμεν
ᾤκησαν
ᾤκησε, ᾤκησεν
ᾤκισας
ὤκλασαν
ὤκλασε, ὤκλασεν
ὤκνει
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to hesitate, shrink from
 • Root:ὀκνέω
ὤκνησας
ὤκνησε, ὤκνησεν
ᾠκοδομεῖτο
ᾠκοδόμεσε, ᾠκοδόμεσεν
ᾠκοδομήθη
ᾠκοδομήθην
ᾠκοδόμηκα
ᾠκοδομήκασιν
ᾠκοδομήκατε
ᾠκοδόμημαι
ᾠκοδομημέναι
ᾠκοδομημένη
ᾠκοδομημένην
ῴκοδομημένης
ᾠκοδομημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: οἰκοδομέω
ᾠκοδομημένος
ᾠκοδομημένων
ᾠκοδόμηνται
ᾠκοδόμησα
ᾠκοδομήσαμεν
ᾠκοδόμησαν
ᾠκοδόμησας
ᾠκοδομήσατε
ᾠκοδόμησε, ᾠκοδόμησεν
ᾠκοδόμηται
ᾠκοδόμητο
ᾠκοδόμουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: οἰκοδομέω
ᾠκοδομοῦσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: οἰκοδομέω
ᾠκοδομωμένη
ᾠκονόμει
ᾠκοῦμεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: οἰκέω
ᾤκουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: οἰκέω
ᾠκτείρησε, ᾠκτείρησεν
ὠκύμορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: dying early, quickly dying
 • Forms:
ὠκυμόρους
ὠκύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see ὠκύτατος
 • Meaning: quick, swift, fleet
 • Forms:
  • ὦκ᾽ Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ὦκα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ὠκεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • ὠκύτατος Superlative Adj: Nom Sing Masc
ὠκύτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ὠκύς
 • Meaning: quickest, swiftest, fleetest
ὠκύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: swiftness, fleetness
 • Forms:
ὠκύτητι