σοάμ
 • Parse: Hebrew adjective
 • Meaning: onyx
σοβέω
 • Meaning:
  • to scare away (birds)
  • to drive away, clear away
σοι
 • Parse: Enclitic Personal Pronoun: 2nd Dat Sing
 • Root: σύ
σοί
 • Parse #1: Personal Pronoun: 2nd Dat Sing
 • Note: non-enclitic form found after a preposition or used for emphasis
 • Root: σύ
 • ——
 • Parse #2: Possessive pronoun: 2nd Dat Sing
 • Root: σός
σοῖν
 • Parse:
  • Adj: Dual Gen Masc/Neut
 • Meaning:
  • our(s)
 • Root:σός
σοῖς
 • Parse: Possessive pronoun: 2nd Dat Plur Masc/Neut
 • Root: σός
σόν
 • Parse:
  • Possessive pronoun: Acc 2nd Sing Masc
  • Possessive pronoun: 2nd Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σός
σοόμ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: onyx, carnelian
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Chron 29:2
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

σορός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: coffin, bier
 • Forms:
σοροῦ
σορῷ
σός
 • Parse: Possessive pronoun: 2nd Nom Sing Masc
 • Meaning: your, yours (sing.)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσόςσήσόν
GENσοῦσῆςσοῦ
DATσῷσῇσῷ
ACCσόνσήν
σαν
σόν
Plural
 MascFemNeut
NOMσοίσαίσά
GENσῶνσῶν
σαν
σῶν
DATσοῖςσαῖς
σῇσι(ν)
σοῖς
ACCσούςσᾶς
σάς
σά
σοῦ
 • Parse: Personal Pronoun: 2nd Gen Sing
 • Note: non-enclitic form found after a preposition
 • Root: σύ
σοῦ
 • Parse: Possessive pronoun: 2nd Gen Sing Masc/Neut
 • Root: σός
σουδάρια
σουδάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • head-wrapping
  • face-cloth, small towel, handkerchief, napkin
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσουδάριονσουδάρια
GENσουδαρίουσουδαρίων
DATσουδαρίῳσουδαρίοις
ACCσουδάριονσουδάρια
σουδαρίῳ
Σούνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: Sunium (southern headland of Attica)
σούς
 • Parse: Possessive pronoun: 2nd Acc Plur Masc
 • Root: σός
σοφά
σοφαί
σοφάς
σοφή
σοφήν
σοφῆς
σοφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wisdom, cleverness, skill
 • Forms:
σοφίᾳ
σοφίαν
σοφίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: σοφία
σοφίζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σοφίζω
σοφιζόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: σοφίζω
σοφίζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: σοφίζω
σοφίζουσα
σοφίζω
 • Active Meaning:
  • to make wise
  • to instruct, teach
 • Middle Meaning:
  • to be wise
  • to become skilled
  • to show off one's knowledge
  • to display one's wisdom
  • to play the wise man
  • to gain wisdom
  • to become aware that
  • to come to realize and conclude
  • to devise cleverly
  • to teach oneself, learn
 • Passive Meaning:
  • to be made wise
  • to be clever or skilled in (something)
 • Forms:
Present
 • σοφίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • σοφιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • σοφίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • σοφίζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Imperfect
 • ἐσόφιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • σοφισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • σοφισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
Aorist
 • σοφίσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • σοφίσαντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • σοφίσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ἐσόφισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσοφισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐσοφίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐσόφισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐσοφίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • σοφίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐσοφίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
Perfect
 • σεσοφισμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
σοφίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σοφίζω
σοφίσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: σοφίζω
σοφισθήσεται
σοφισθήσομαι
σοφίσθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: σοφίζω
σόφισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: acquired skill, sly trick, clever device
σοφισαμένη
σοφίσματι
σοφισταῖς
σοφιστάς
σοφιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a master of one's craft, expert, craft master
  • wise person (of non-Israelite background)
  • wise man, sage, diviner, sophist
 • Forms:
σοφιστῶν
σοφοί
σοφοῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: σοφόω
σοφοῖς
σοφόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σοφός
σοφός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see σοφώτερος
 • Note: For superlative, see σοφώτατος
 • Adjectival Meaning:
  • wise, clever
  • skilful, experienced, expert
  • wise, learned
 • Substantival Meaning:
  • scholar, wise man, wise
  • expert
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσοφόςσοφήσοφόν
GENσοφοῦσοφῆςσοφοῦ
DATσοφῷσοφῇσοφῷ
ACCσοφόνσοφήνσοφόν
VOCσοφέσοφήσοφόν
Plural
 MascFemNeut
NOMσοφοίσοφαίσοφά
GENσοφῶν
DATσοφοῖςσοφαῖςσοφοῖς
ACCσοφούςσοφάςσοφά
VOCσοφοίσοφαίσοφά
σοφοῦ
σοφούς
σοφόω
 • Meaning:
  • to make (someone) wise
  • to give wisdom to
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ps 145:8
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • σοφοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
σοφῷ
σοφῶν
σοφῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • wisely, skilfully
  • in a wise and skilful manner (e.g., of a carpenter or an orator)
σοφωτάτη
σοφώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of σοφός
 • Meaning: wisest, most skilful
σοφώτατοι
 • Parse: Superlative Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: most skillful
 • Root: σοφός
σοφωτάτου
σοφώτερα
σοφώτερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σοφώτερος
σοφώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of σοφός
 • Meaning: wiser, more skilful
σοφωτέρους