ἔχαιρε, ἔχαιρεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: χαίρω
ἐχαιρέτισαν
ἐχαιρέτισε, ἐχαιρέτισεν
ἔχαιρον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: χαίρω
ἐχάλασαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: χαλάω
ἐχαλάσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: χαλάω
ἐχαλάσθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: χαλάω
ἐχαλέπαινε, ἐχαλέπαινεν
ἐχάλκευε, ἐχάλκευεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to make of copper
 • Root: χαλκεύω
ἔχανε, ἔχανεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: χαίνω
ἐχαράκωσα
ἐχαράκωσε, ἐχαράκωσεν
ἐχάραξαν
ἐχάραξε, ἐχάραξεν
ἐχάρη
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χαίρω
ἐχάρημεν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: χαίρω
ἐχάρην
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: χαίρω
ἐχάρησαν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: χαίρω
ἐχάρητε
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: χαίρω
ἐχαρίζετο
ἐχαρισάμην
ἐχαρίσατο
ἐχαρίσθη
ἐχαρίσω
ἐχαρίτωσε, ἐχαρίτωσεν
ἔχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἔχεα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: χέω
ἔχει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἐχείμαζε, ἐχείμαζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to expose to the winter cold
 • Root: χειμάζω
ἔχειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ἔχω
ἐχειροτονήθη
ἐχειροτόνησαν
ἐχειρώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to subdue
 • Root: χειρόω
ἐχειρώσαντο
ἔχεις
 • Meaning #1:
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
 • Meaning #2:
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Masc
 • Root: ἔχις
ἐχέοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: χέω
ἔχεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: ἔχω
ἔχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἔχετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἔχω
ἐχέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἔχεως
ἔχῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἐχήρευσε, ἐχήρευσεν
ἔχῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἔχητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἔχω
ἐχθές
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • yesterday, previously, earlier, formerly, at one time, in time past

   ἐχθὲς καὶ τρίτην
   yesterday and third = heretofore, before, previously (1Sam 4:7)

   ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν
   yesterday and third day = ever before (i.e., about 20 years in the case of Jacob and Laban) (Gen 31:2)

 • Forms:
  • χθές Adverb
ἔχθιστα
ἐχθίστῃ
ἔχθιστος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἐχθρός
 • Meaning: most hateful, most hostile
ἐχθίστων
ἔχθρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Note: LXX translates as Ἐχθρία while others transliterate it as Sitnah (Gen 26:21)
 • Meaning: enmity, hatred; hostility
 • Forms:
ἔχθρᾳ
ἐχθρά
ἔχθραι
ἐχθραίνειν
ἐχθραίνετε
ἐχθραίνοντα
ἐχθραίνοντας
ἐχθραίνοντες
ἐχθραίνουσι, ἐχθραίνουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐχθραίνω
ἐχθραίνω
 • Meaning:
  • to challenge as an enemy, to harass
  • to hate
  • to be an enemy to/of
 • Forms:
  • ἐχθραίνειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐχθραίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐχθραίνοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • ἐχθραίνοντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • ἐχθραίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐχθραίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐχθραίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἤχθραναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐχθραίνων
ἐχθράν
ἔχθραν
ἔχθρας
ἐχθρέ
ἐχθρεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐχθρεύω
ἐχθρεύσουσι, ἐχθρεύσουσιν
ἐχθρεύσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐχθρεύω
ἐχθρεύω
 • Meaning: to be at enmity with, be an enemy, confront as an enemy
 • Forms:
  • ἐχθρεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐχθρεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐχθρεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐχθρεύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
ἐχθρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: enmity
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Gen 26:21
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Root: ἔχθρα
ἐχθροί
ἐχθροῖς
ἐχθρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐχθρός
ἐχθρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see ἔχθιστος
 • Adjectival Meaning:
  • hateful, detestable
  • Passive: odious
  • Active: hostile, inimical
 • Substantival Meaning:
  • enemy, foe, adversary
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐχθρόςἐχθράἐχθρόν
GENἐχθροῦἔχθραςἐχθροῦ
DATἐχθρῷἐχθρᾷἐχθρῷ
ACCἐχθρόνἐχθράνἐχθρόν
VOCἐχθρέ---ἐχθρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐχθροίἐχθραίἐχθρά
GENἐχθρῶν
DATἐχθροῖςἐχθραῖςἐχθροῖς
ACCἐχθρούςἔχθραςἐχθρά
ἐχθροῦ
ἐχθρούς
ἐχθρῷ
ἐχθρῶν
ἔχιδνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: viper, adder
 • Forms:
ἐχίδνης
ἐχιδνῶν
ἔχιν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: viper
 • Root: ἔχις
ἐχῖνοι
ἐχῖνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the urchin, hedgehog
ἐχίνους
ἔχις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: viper
 • Forms:
ἐχλεύαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: χλευάζω
ἔχοι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἔχοιεν
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔχοιμ’
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 1st Sing
 • Root: ἔχω
ἔχοιμι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 1st Sing
 • Root: ἔχω
ἔχοις
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 2nd Sing
 • Meaning: to have
 • Root: ἔχω
ἔχομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἐχόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἔχω
ἐχόμεναι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἐχομένας
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἐχομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἐχομένῃ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἐχομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἐχόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἔχω
ἐχόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἔχω
ἐχόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Note: Also acts as a preposition meaning "next to, adjoining"
 • Root: ἔχω
ἐχομένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: afterward, next after, immediately after, right after
ἔχον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἔχω
ἔχοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
 • Root: ἔχω
ἔχοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ἔχω
ἔχοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἔχω
ἔχοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἔχω
ἔχοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἔχω
ἐχόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἔχω
ἐχόρευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: χορεύω
ἐχορήγει
ἐχορηγεῖτο
ἐχορήγησαν
ἐχορήγησε, ἐχορήγησεν
ἐχορήγουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: χορηγέω
ἐχόρτασα
ἐχόρτασε, ἐχόρτασεν
ἐχορτάσθησαν
ἐχορτάσθητε
ἔχουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἔχουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἐχοὔσαις
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἔχουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἐχούσας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἐχούσῃ
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἐχούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἔχουσι, ἔχουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἔχω
ἐχουσῶν
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἐχρεμέτιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: χρηματίζω
ἔχρῃζες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Meaning:
  • to want, lack, need
  • to foretell, deliver an oracle
 • Root: χρῄζω
ἐχρημάτισα
ἐχρημάτισαν
ἐχρημάτισε, ἐχρημάτισεν
ἐχρηματίσθη
ἐχρησάμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • Root: χράω
ἐχρησάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: χράω
ἔχρησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: χράω
ἐχρήσαντο
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: χράω
ἔχρησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: χράω
ἐχρήσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: χράω
ἐχρήσθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: χράω
ἐχρήσω
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: χράω
ἔχρισα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: χρίω
ἐχρίσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: χρίω
ἔχρισαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: χρίω
ἔχρισας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: χρίω
ἐχρίσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
ἔχρισε, ἔχρισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
ἐχρίσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
ἐχρόνισα
ἐχρόνισαν
ἐχρόνισε, ἐχρόνισεν
ἐχρύσωσε, ἐχρύσωσεν
ἐχρῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: χράω
ἐχύθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: χέω
ἔχω
 • Note: The present participle acts as a preposition meaning "next to"
 • Active Meaning:
  • to have
   • hold (in one's hands)
   • hold and carry
   • to possess as an appendage, part, quality
   • to possess, hold in possession
   • to take into possession (by force)
   • to have as content
   • to be married, have (a wife)
   • to wear, have on (e.g., have clothing or weapons on)
  • to claim as one's own
  • to be near
  • to keep, preserve
  • to be in a certain condition (of health, disposition, mood, etc.)

   Πῶς ἔχετε;
   How are you? (Gen 43:27)

  • to look upon as
  • to have firm control over
  • to be (in a relationship with someone else)

   Εἰ ἔχετε πατέρα ἢ ἀδελφόν;
   to which they reply, Ἔστιν ἡμῖν πατὴρ.
   See Gen 44:19-20

  • to maintain or establish a relationship
  • + Infinitive = to have authority to do; to be capable of doing; to have an option available to determine
  • + Present Participle = with, beside, next to

   ὁ βασιλεὺς καὶ ἡ παλλακὴ ἡ καθημένη ἐχόμενα αὐτοῦ
   the king and the concubine who was sitting with/beside him (Neh 2:6)

 • Middle Meaning:
  • to physically hold fast to
  • to have to do with, belong to

   ταῦτα γὰρ ἔχεται ζωῆς ψευδοῦς
   for these have to do with a false life See Prov 23:3

 • Prepositional Meaning:
  • Note: Present participle used as a preposition
  • neighbouring, adjacent to, next

   ἐχόμενοι αὐτῶν
   next to them See Gen 41:23

   ἐνιαυτὸς ἔχομενος ἐνιαυτοῦ
   year after year See Amos 2:8

   σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ
   today and tomorrow and the next (Luke 13:33)

 • Forms:
Present
 • ἔχοιμι Verb: Pres Act Opt 1st Sing
 • ἔχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἔχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἔχειν Verb: Pres Act Infin
 • ἔχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἔχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἔχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἔχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἔχετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐχέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἔχῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἔχῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἔχῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἔχητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἔχοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • ἔχοιεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • ἔχοιμ’ Verb: Pres Act Opt 1st Sing
 • ἔχομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἔχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἔχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἔχωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἔχωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • ἔχωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἔχωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Present Active Participle
 • ἐχουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • ἔχον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἔχοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἔχοντα Part: Pres Act Nom Plur Neut
 • ἔχοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἔχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἔχοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἔχοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐχόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἔχουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἔχουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • ἐχοὔσαις Part: Pres Act Dat Plur Fem
 • ἔχουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ἐχούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ἐχούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • ἐχούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ἔχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Present Mid/Pass Participle
Imperfect
 • εἶχαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • εἶχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • εἶχες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • εἴχετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • εἴχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εἴχομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • εἶχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • εἶχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • εἴχοσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἠνείχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἕξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἑξεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἑξεῖ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἕξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἕξει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἕξειν Verb: Fut Act Infin
 • ἑξεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἔξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἕξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἕξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἕξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • σχήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • σχήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • σχήσουσι(ν) Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • σχήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἔσχε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔσχες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔσχομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔσχον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔσχοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • σχεῖν Verb: Aor Act Infin
 • σχές Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Sing
 • σχῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • σχῆτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • σχοίη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • σχῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • σχῶμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • ἔσχηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐσχήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἔσχηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἔσχηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐσχηκότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἐσχηκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • ἐσχηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
ἐχώλαναν
ἐχωλάνθη
ἔχωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἔχων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἐχωνεύοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: χωνεύω
ἐχώνευσαν
ἐχώνευσε, ἐχώνευσεν
ἔχωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἐχώρει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: χωρέω
ἐχώρησε, ἐχώρησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: χωρέω
ἐχώρισα
ἐχώρισαν
ἐχώρισε, ἐχώρισεν
ἐχωρίσθη
ἐχωρίσθημεν
ἐχωρίσθησαν
ἐχωροβάτησαν
ἔχωσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔχωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἔχω