ὁμαλά
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὁμαλός
ὁμαλῇ
ὁμαλίζω
 • Meaning: to make even, level, equalize
 • Forms:
  • ὁμαλίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὁμαλιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ὡμάλισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὡμαλισμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
ὁμαλίσῃ
ὁμαλισμόν
ὁμαλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • leveling
  • razing (a city) to the ground
 • Forms:
ὁμαλιῶ
ὁμαλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: level, smooth, even
 • Forms:
  • ὁμαλά Adj: Acc Sing Masc
  • ὁμαλῇ Adj: Nom Sing Fem
ὁμαλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: smoothly, evenly
ὄμβρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: rainwater, stream
 • Forms:
ὀμβρήματα
ὀμβρέω
 • Meaning: to rain
ὄμβροις
ὄμβρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a thunder storm, rainstorm, shower
ὄμβρου
ὄμβρῳ
ὄμβρων
ὁμείρομαι
 • Meaning: to desire, long for, be affectionately desirous
 • Forms:
  • ὁμειρόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ὁμείρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ὁμειρόμενοι
ὁμείρονται
ὀμεῖσθε
ὀμεῖται
ὀμῇ
ὅμηρα
ὅμηρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a hostage
  • a pledge for the maintenance of unity, a surety
 • Forms:
  • ὅμηρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
ὁμίλει
ὁμιλεῖ
ὁμιλεῖν
ὁμιλεῖτε
ὁμιλείτω
ὁμιλέω
 • Meaning:
  • to keep company with, be in company with, consort with others
  • to be conversant in, attend to
  • to speak to, converse with, commune, talk, counsel
  • to have sexual intercourse with
 • Forms:
Present
 • ὁμιλεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ὁμιλῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • ὁμιλοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὁμίλει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὁμιλείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ὁμιλεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ὁμιλοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ὁμιλοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
Imperfect
 • ὡμίλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ὡμίλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ὡμιλοῦσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ὡμίλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ὁμιλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ὡμίλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὡμίλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὁμιλήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ὁμιλήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ὁμιλήσαντες
ὁμιλήσας
ὁμιλήσει
ὁμιλητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: disciple, scholar
ὁμιλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sermon
  • social gathering
  • conversation, communication
  • companionship, conference
  • intimacy, close contact
  • conjugal rights, marital rights
 • Forms:
ὁμιλίᾳ
ὁμιλίαι
ὁμιλίαν
ὁμιλίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ὁμιλία
ὅμιλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: crowd, throng, association together, multitude, company
ὁμιλοῦντας
ὁμιλοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to be in company with, consort with
 • Root: ὁμιλέω
ὁμιλοῦσι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁμιλέω
ὁμιλῶ
ὁμίχλαι
ὁμίχλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • mist, fog, cloud
  • gloom, darkness
 • Forms:
ὁμίχλῃ
ὁμίχλην
ὁμίχλης
ὄμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: eye (for vision)
 • Forms:
ὄμμασι, ὄμμασιν
ὄμματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὄμμα
ὀμμάτων
ὀμνύει
ὀμνύειν
ὀμνύεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to swear
 • Root: ὄμνυμι
ὀμνύετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὄμνυμι
ὀμνυμένων
ὄμνυμι
 • Note: Alt form: ὀμνύω
 • Meaning:
  • to take oath, swear
  • to make a solemn affirmatory statement
  • to solemnly promise
  • to promise with an oath
  • to conclude solemnly with an oath
  • to resolve and pledge firmly
  • to impose an oath on someone to do something
  • to denounce, lash out verbally at
 • Forms:
Present
 • ὀμνύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὀμνύειν Verb: Pres Act Infin
 • ὀμνύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ὀμνύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ὀμνυμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Neut
 • ὀμνύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ὀμνύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὀμνύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ὀμνύουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • ὀμνύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὀμνύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὀμνύω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ὀμνύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ὤμνυον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ὤμνυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ὀμεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ὀμεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ὀμῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ὀμόσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ὀμοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ὀμοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ὀμνύναι Verb: Aor Act Infin
 • ὀμόσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὀμόσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ὀμόσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ὀμόσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ὀμοσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ὀμόσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὀμόσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ὄμοσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ὤμοσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ὤμοσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὤμοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὤμοσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὠμόσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ὤμοσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
Perfect
 • ὀμώμοκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ὀμωμόκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ὀμώμοκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ὀμνύναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὄμνυμι
ὀμνύοντας
ὀμνύοντες
ὀμνύοντος
ὀμνύουσαι
ὀμνύουσι, ὀμνύουσιν
ὀμνύω
ὀμνύων
ὁμοεθνεῖς
ὁμοεθνῆ
ὁμοεθνής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • of the same people
  • belonging to the same ethnic group
 • Substantival Meaning:
  • fellow countryman, compatriot
 • Forms:
ὁμοεθνῶν
ὁμοζηλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: common zeal for
 • Forms:
ὁμοήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: similarity in character, agreement in convictions, conformity
 • Forms:
ὁμοήθειαν
ὁμοθυμαδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • unanimously, with one accord (mind)
  • affecting all
ὁμοία
ὅμοια
ὁμοίᾳ
ὁμοιάζει
ὁμοιάζω
 • Meaning: to resemble, agree
 • Forms:
  • ὁμοιάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ὅμοιαι
ὁμοίαν
ὁμοίας
ὅμοιοι
ὅμοιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὅμοιος
ὁμοιοπαθεῖς
ὁμοιοπαθῆ
ὁμοιοπαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • similarly affected
  • of like passions, subject to like passions
  • having like feelings
  • with the same nature
  • kindred
 • Forms:
ὅμοιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • like, resembling, similar, equal to
 • Substantival Meaning:
  • someone or something that reminds of someone or something else
 • Forms:
ὁμοίοις
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: like, similar
 • Root: ὅμοιος
ὁμοιοτάτη
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: most similar, like
 • Root: ὅμοιος
ὁμοιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: resemblance, likeness, similitude, similarity, being similar, comparison
 • Forms:
ὁμοιότητα
ὁμοιότητι
ὁμοιότροπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: similar in nature
 • Forms:
ὁμοιοτρόπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: of like manner, in the same way
ὁμοίου
ὁμοίους
ὁμοιοῦσθαι
ὁμοιοῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to make like
 • Root: ὁμοιόω
ὁμοιόψηφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unanimous, united in view
 • Forms:
  • ὁμοιοψήφου Adj: Gen Sing Masc/Neut
ὁμοιόω
 • Meaning:
  • to make like, become like (someone), resemble, be lifelike
  • to create a reproduction of
  • to compare
  • to consent
 • Forms:
Present
 • ὁμοιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
Imperfect
Future
 • ὁμοιωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ὁμοιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ὁμοιωθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ὁμοιωθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • ὁμοιωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ὁμοιώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ὁμοιωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ὁμοιωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ὁμοιωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ὁμοιώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ὁμοιωθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ὁμοιῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὁμοιώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ὡμοιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὡμοιώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ὡμοιώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ὡμοιώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ὡμοίωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ὡμοίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὡμοιώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ὡμοίωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ὡμοιωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
ὁμοίῳ
ὁμοιωθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to make like
 • Root: ὅμοιος
ὁμοιωθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to make like
 • Root: ὅμοιος
ὁμοιωθέντες
ὁμοιωθῆναι
ὁμοιωθήσεται
ὁμοιωθήσῃ
ὁμοιωθήσομαι
ὁμοιωθησόμεθα
ὁμοιωθήσονται
ὁμοιωθῆτε
ὁμοιώθητι
ὁμοιωθῶμεν
ὁμοίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • likeness, resemblance, similitude, comparison
  • image, copy
  • form, appearance, shape, likeness, image
 • Forms:
ὁμοιώματα
ὁμοιώματι
ὁμοιώματος
ὁμοιωμάτων
ὁμοίων
ὁμοίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: similarly, likewise, in the same way
ὁμοιῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὁμοιόω
ὁμοιώσεως
ὁμοίωσι, ὁμοίωσιν
ὁμοίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • assimilation, resemblance, similitude, likeness
  • something similar
ὁμοιώσω
ὁμοιώσωμεν
ὁμόλογει
ὁμολογεῖν
ὁμολογεῖται
ὁμολογεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Opt 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὁμολογέω
ὁμολογέω
 • Meaning:
  • to promise (publicly), assure
  • to agree, admit
  • to confess, (lit. to say the same as)
  • to accept as true
  • to declare (publicly), acknowledge, confess
  • to consent to do
  • to praise
 • Forms:
Present Verbs
 • ὁμολογῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ὁμολογῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ὁμολογεῖτε Verb: Pres Act Ind/Opt 2nd Plur
 • ὁμολογεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ὁμόλογει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὁμολογεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὁμολογεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ὁμολογοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ὁμολογοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὁμολογοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὁμολογῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ὁμολογῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
Present Participles
 • ὁμολογοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὁμολογούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ὁμολογοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ὁμολογῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ὡμολόγει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ὡμολόγουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ὡμολόγουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ὁμολογήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ὁμολογήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὁμολογήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ὁμολογήσουσι(ν) Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
Aorist Verbs
 • ὁμολογήσουσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ὁμολογῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὁμολογήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὁμολογήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ὁμολόγησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ὁμολογήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ὡμολογήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ὡμολόγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὡμολόγησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὡμολόγησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Aorist Participles
 • ὁμολογήσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ὁμολογήσαντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • ὁμολογήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
ὁμολογῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ὁμολογέω
ὁμολογηθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to promise, agree
 • Root: ὁμολογέω
ὁμολογῆσαι
ὁμολογήσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὁμολογέω
ὁμολογήσαντες
ὁμολογήσει
ὁμολογήσεως
ὁμολογήσῃ
ὁμολογήσῃς
ὁμολόγησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: confession, confessing, the act of confessing
ὁμολόγησον
ὁμολογήσουσι, ὁμολογήσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὁμολογέω
ὁμολογήσω
ὁμολογήσωμεν
ὁμολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • confession, profession, acknowledgment, voluntary offering
  • an offering in response to a promise
  • solemn promise
 • Forms:
ὁμολογίαις
ὁμολογίαν
ὁμολογίας
ὁμολογιῶν
ὁμόλογος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: agreeing, confessing, of one mind
 • Forms:
  • ὁμολόγους Adj: Acc Plur Masc
ὁμολογοῦμεν
ὁμολογούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to speak together, speak same language
 • Root: ὁμολογέω
ὁμολογουμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: confessedly, admittedly, without controversy, undeniably, certainly, by common consent, without a doubt, undoubtedly, unquestionably
ὁμολογοῦντες
ὁμολογοῦντος
ὁμολογούντων
ὁμολόγους
ὁμολογοῦσι, ὁμολογοῦσιν
ὁμολογῶ
ὁμολογῶμεν
ὁμολογῶν
ὁμολόγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: agreeably, openly, expressly, willingly
ὁμομήτριον
ὁμομήτριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: brother born of same mother
 • Forms:
ὁμονοέω
 • Meaning:
  • to be of one mind, be in agreement, agree together, live in harmony
  • to hold the same view, hold a similar view
 • Forms:
  • ὁμονοοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ὁμονοοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ὁμονοούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
ὁμόνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • oneness of mind, unanimity, concord, harmony
  • likemindedness
 • Forms:
ὁμονοίᾳ
ὁμόνοιαν
ὁμονοίας
ὁμονοοῦντας
ὁμονοοῦντες
ὁμονοούντων
ὁμονοοῦσι, ὁμονοοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to be of one mind, agree
 • Root: ὁμονοέω
ὁμοπατρία
ὁμοπάτριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: by the same father, having the same father
 • Forms:
  • ὁμοπατρία Adj: Nom Sing Fem
ὅμορα
ὁμορέω
 • Meaning:
  • to border upon
  • to be neighbour
  • to march with
 • Forms:
  • ὁμοροῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ὁμοροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ὁμορούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
ὅμορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • having the same borders with
  • having a common border
  • marching with
  • bordering on
  • contiguous
  • neighbouring (land)
 • Forms:
ὁμοροῦντας
ὁμοροῦντες
ὁμόρους
ὁμορούσας
ὀμόσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὄμνυμι
ὀμόσαντες
ὀμόσας
ὀμόσατε
ὀμοσάτω
ὁμόσε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: to one and the same place, together
ὀμόσῃ
ὀμόσῃς
ὄμοσον
ὁμόσπονδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • bound by treaty to (3Macc 3:7)
  • sharing in the drink-offering, sharing the same cup
 • Forms:
ὁμοσπόνδους
ὀμόσω
ὁμότεχνον
ὁμότεχνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • practicing the same trade, of the same craft
 • Substantival Meaning:
  • a fellow craftsman
 • Forms:
  • ὁμότεχνον Adj: Acc Sing Masc
ὁμότιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: equally valued
ὁμοῦ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • together
  • in the same place
  • at the same time
  • with one accord
  • with one blow
ὀμοῦμαι
ὀμοῦνται
ὁμόφρονες
ὁμόφρων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: like-minded, harmonious, of one mind
 • Forms:
  • ὁμόφρονες Adj: Nom Plur Masc
ὁμόφυλοι
ὁμόφυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of the same race, same tribe, fellow countryman
 • Forms:
ὁμοφύλου
ὁμοφύλους
ὁμοφύλων
ὁμοφωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: harmony, same voice
 • Forms:
ὁμοφωνίας
ὁμόχρονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • contemporaneous
 • Substantival Meaning:
  • a contemporary
ὁμόψηφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: having an equal right to vote with, voting with, assenting
 • Forms:
  • ὁμοψήφου Adj: Gen Sing Fem
ὁμοψήφου
ὁμόψυχον
ὁμόψυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: kindred spirit, same spirit, of one mind
 • Forms:
ὄμφακα
ὄμφακας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: unripe grape
 • Root: ὄμφαξ
ὄμφακες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: unripe grape
 • Root: ὄμφαξ
ὀμφακίζουσα
ὀμφακίζω
 • Meaning: to be unripe, produce sour (grapes)
 • Forms:
  • ὀμφακίζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
ὀμφαλόν
ὀμφαλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • navel
  • centre, middle
 • Forms:
ὀμφαλοῦ
ὄμφαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: unripe grape
 • Forms:
ὀμώμοκα
ὀμώμομαι
ὀμωμόκαμεν
ὀμώμοκεν
ὀμωμοκέναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Meaning: to swear, affirm
 • Root: ὄμνυμι
ὁμωνυμίᾳ
ὁμώνυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: having the same name
 • Forms:
  • ὁμωνυμίᾳ Adj: Dat Sing Fem
ὅμως
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • yet, at the same time, and even, nevertheless, though but
  • all the same, having said that