ἔπινε, ἔπινεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
ἐπίνειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sea-port
ἔπινες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: πίνω
ἐπίνετε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: πίνω
ἐπινεύει
ἐπινεύσαντος
ἐπινεύω
 • Meaning:
  • to consent, give consent, grant
  • to nod at, assent
  • to issue a command
  • to promise
 • Forms:
  • ἐπένευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπένευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπένευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπινεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπινεύσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
ἐπινεφής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: clouded, dark
 • Forms:
ἐπινίκια
ἐπινίκιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Meaning: of victory, triumphal
 • Root: ἐπινίκιος
ἐπινίκιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of victory, triumphal
 • Forms:
  • ἐπινίκια Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἐπινόει
ἐπινοεῖν
ἐπινοεῖς
ἐπινοέω
 • Meaning:
  • to note, observe
  • to perceive, notice
  • to think on, think of, contrive
  • to form plans, plan, invent
  • to conceive mentally
  • to have in mind, intend, purpose
 • Forms:
  • ἐπινοουμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • ἐπινοεῖς Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • ἐπενοήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπενόησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπινόει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
ἐπινοήσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to think on
 • Root: ἐπινοέω
ἐπίνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • thought, conception, attention of the mind, i.e., (by implication) purpose
  • invention, device, design
  • something mentally conceived
 • Forms:
ἐπινοίᾳ
ἐπίνοιαι
ἐπίνοιαν
ἐπινοίας
ἐπινομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a grazing over the boundaries
  • the spreading of fire
  • laying down a rule
 • Forms:
ἐπινομήν
ἔπινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίνω
ἐπινοοῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Meaning: to think on
 • Root: ἐπινοέω
ἐπινοῶν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to think on
 • Root: ἐπινοέω
ἐπινυστάζω
 • Meaning: to fall asleep, drop asleep over, slumber, doze
 • Forms:
  • ἐπινυστάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἐπινυστάξῃς