νέα
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: νέος
νεάζειν
νεάζω
 • Meaning:
  • to be young
  • to act with youthful vigour
 • Forms:
  • νεᾶν Verb: Fut Act inf
  • νεᾶν Part: Fut Act Nom Sing Masc
  • νεᾶν Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • νεάζειν Verb: Pres Act Infin
νέαν
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem
 • Root: νέος
νεᾶν
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: νέος
νεᾶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: νεάω
νεᾶν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act inf
  • Part: Fut Act Nom Sing Masc
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: νεάζω
νεανίᾳ
νεανίαι
νεανίαις
νεανίαν
νεανίας
νεάνιδα
νεάνιδας
νεάνιδες
νεάνιδι
νεάνιδος
νεανίδων
νεανίης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a young man, youth (up to about forty years)
 • Forms:
νεανικῆς
νεανικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: youthful, fresh, active, vigorous
 • Forms:
  • νεανικῆς Adj: Gen Sing Fem
νεανικώτερον
νεανικώτερος
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • more youthful
 • Forms:
  • νεανικώτερον
   • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Comparative Adj: Acc Sing Masc
νεᾶνιν
νεανίου
νεᾶνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: young woman, girl
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνεᾶνιςνεάνιδες
GENνεάνιδοςνεανίδων
DATνεάνιδινεάνισι(ν)
ACCνεᾶνιν, νεάνιδανεάνιδας
VOCνεᾶνινεάνιδες
νεάνισιν
νεανίσκε
νεανίσκοι
νεανίσκοις
νεανίσκον
νεανίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • young man, a youth (under forty)
  • youngster, lad
  • servant
νεανίσκου
νεανίσκους
νεανίσκῳ
νεανίσκων
νεανιῶν
νεαροί
 • Parse:
  • Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • youthful
 • Root:νεαρός
νεαρός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • youthful, young, raw
νέας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: νέος
νεάω
 • Meaning: to plow up anew
 • Forms:
  • νέαν Verb: Pres Act Infin
  • νέαν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • νέαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • νεᾶν Verb: Pres Act Infin
  • νεᾶν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • νεᾶν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
νεβέλ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • bottle, container, wine jar, crock
  • liquid measurement
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Sam 1:24; 2Sam 16:1; Hos 3:2
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

νεβροί
νεβρόν
νεβρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fawn, young deer
 • Forms:
νεβρῷ
νεελασα
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • joyful, jubilations
  • peacock
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Job 39:13
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

νεέλασσα
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • joyful, jubilations
  • peacock
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: Job 39:13

νεεσσαράν
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: retained, detained, servant
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Sam 21:8 LXX (21:7 MT)
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

νεζέρ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: diadem, crown, sign of consecration, insignia
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Kings 11:12
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

νεῖκος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • legal dispute, legal case
  • contention, strife, quarrel
  • argument
 • Forms:
  • νείκους Noun: Gen Sing Neut
νείκους
νεῖμαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Impeativ 2nd Sing
 • Root:νέμω
νεκρά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: νεκρός
νεκράν
νεκράς
νεκρᾶς
νεκροί
νεκροῖς
νεκρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: νεκρός
νεκροποιοῖς
νεκροποιός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • killing
 • Forms:
  • νεκροποιοῖς Adj: Dat Plur MFN
νεκρός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • mortal, subject to death
  • dead, lifeless
 • Substantival Meaning:
  • corpse, cadaver
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMνεκρόςνεκράνεκρόν
GENνεκροῦνεκρᾶςνεκροῦ
DATνεκρῷνεκρᾷνεκρῷ
ACCνεκρόννεκράννεκρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMνεκροίνεκραίνεκρά
GENνεκρῶν
DATνεκροῖςνεκραῖςνεκροῖς
ACCνεκρούςνεκράςνεκρά
νεκροῦ
νεκροῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: νεκρόω
νεκρούς
νεκροφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearing a corpse, corpse bearer
νεκρόω
 • Meaning:
  • to be dead, mortify
  • to deaden, i.e., (figuratively) to subdue
 • Forms:
  • νεκρώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • νενεκρωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • νενεκρωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • νενεκρωμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • νεκροῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
νεκρῷ
νεκρῶν
νεκρώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: νεκρόω
νέκρωσι, νέκρωσιν
νέκρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • death, putting to death
  • deadness, mortification
  • dying, decease, impotency
νέκταρ
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: nectar
νέμεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: νέμω
νεμέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: νέμω
νεμήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: νέμω
νεμήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: νέμω
νεμήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: νέμω
νέμηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: νέμω
νεμόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Neut
 • Meaning: to graze, deal out
 • Root: νέμω
νεμομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: νέμω
νεμόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: νέμω
νεμόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:νέμω
νέμοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: νέμω
νέμω
 • Active Meaning:
  • to graze, feed, pasture, range
  • to feed on
  • to roam about (like sheep and cattle looking for grass and water)
  • to dispense, divide, assign, delegate
 • Middle Meaning:
  • to live in the open (where there is grass and water)
 • Forms:
  • νεμόμενον
   • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
   • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • νεμομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • νέμεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἔνεμε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέμεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐνέμετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνέμοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • νεμέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • νεμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • νεμήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • νεμήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • νέμηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • νεμόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • νέμων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • νέμοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
νεμῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: νέμω
νέμων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: νέμω
νεναυαγηκότων
 • Parse:
  • Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • to suffer shipwreck
 • Root:ναυαγέω
νενεκρωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: νεκρόω
νενεκρωμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: νεκρόω
νενέμηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: νέμω
νενέμημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: νέμω
νένευκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to incline
 • Root: νεύω
νενευκότων
 • Parse: Part: Act Ind Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to incline
 • Root: νεύω
νενευκυῖα
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • Root: νεύω
νενευροκοπημένης
νενησμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: νήθω
νενησμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: νήθω
νενησμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: νήθω
νενηστεύκατε
νενίκηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: νικάω
νενικήκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: νικάω
νενίκηκεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root:νικάω
νενίκηνται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: νικάω
νενικῆσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: νικάω
νένιπται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: νίπτω
νενόηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: νοέω
νενόμικα
νενομικότες
νενόμισμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: νομίζω
νενομισμένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: νομίζω
νενομισμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: νομίζω
νενομισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: νομίζω
νενομισμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: νομίζω
νενόμισται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2rd Sing
 • Root: νομίζω
νενομοθετημένοις
νενομοθέτηται
νενομοθέτητο
νενοσηκότες
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • to be sick
 • Root:νοσέω
νενουθέτησαι
νεογενῆ
νεογενής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • new-born
νεογνά
νεογνόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: newborn
 • Root: νεογνός
νεογνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • new-born
 • Substantival Meaning:
  • new-born babe
 • Forms:
  • νεογνόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • νεογνά Adj: Nom/Acc Plur Neut
νεογνῶν
νέοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Root: νέος
νέοις
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: νέος
νεόκτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: new founded, newly created, newly made
 • Forms:
  • νεοκτίστους Adj: Acc Plur Masc
νεοκτίστους
νεομηνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: new moon, first of the month
 • Forms:
νεομηνίᾳ
νεομηνίαις
νεομηνίας
νέον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: νέος
νεοπαγεῖ
νεοπαγής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • newly secured, newly fixed, recently become solid
 • Forms:
  • νεοπαγεῖ
   • Adj: Dat Sing MFN
  • νεοπαγοῦς
   • Adj: Gen Sing MFN
  • νεοπαγῶν
   • Adj: Gen Plur MFN
νεοπαγοῦς
νεοπαγῶν
νεοπίστος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • new believer, new convert
 • Forms:
  • νεοπίστων
   • Noun: Gen Plur Masc
νεοπίστων
νέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: new, young, fresh, regenerate, younger, newer, youngest, newest
 • Note: For Comparative see νεώτερος
 • Note: For Superlative see νεώτατος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMνέοςνέανέον
GENνέουνέαςνέου
DATνέῳνέᾳνέῳ
ACCνέοννέαννέον
VOCνέενέανέε
Plural
 MascFemNeut
NOMνέοινέαινέα
GENνέωννέωννέων
DATνέοιςνέαιςνέοις
ACCνέουςνέαςνέα
VOCνέοινέαινέα
νεοσσιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a nest of young birds, a nest
νεοττεύειν
νεοσσεύω
 • Meaning: to hatch
 • Forms:
  • νεοττεύειν Verb: Pres Act Infin
νεοσσοί
νεοσσοῖς
νεοσσόν
νεοσσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: young (bird)
 • Note: Also spelled νεοττός
 • Forms:
νεοσσούς
νεοσσῶν
νεότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • youth, young girl
  • newness, i.e., youthfulness
  • state of being young
  • acting like a youth
  • time of life when one is young
 • Forms:
νεότησιν
νεότητα
νεότητι
νεότητος
νεοττοί
νεοττός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: young (bird)
 • Note: Also spelled νεοσσός
 • Forms:
νεοττούς
νεοττῶν
νέου
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: νέος
νέους
 • Parse: Adj: Acc Plur Masc
 • Root: νέος
νεοφώτιστον
νεοφώτιστος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • novice, new to the light
 • Forms:
  • νεοφώτιστον
   • Noun: Acc Sing Masc
νεόφυτα
νεόφυτον
νεόφυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • newly planted
  • young boy, novice
  • a young convert
 • Note: origin of English word "neophyte"
 • Forms:
  • νεόφυτα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • νεόφυτον Adj: Acc Sing Masc
νεόω
 • Meaning:
  • to renovate, renew
  • to plow up (fallow ground), till, cultivate
 • Forms:
  • νεώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
νέρτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: There is no Positive in use
 • Meaning:
  • the lower, nether
  • belonging to the lower world
  • belonging to the underworld
νερτέρων
νέσσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ostrich, falcon
νεύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: νεύω
νευέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: νεύω
νεῦμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a nod, wink, a non-verbal sign (indicating desire or consent)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMνεῦμανεύματα
GENνεύματοςνευμάτων
DATνεύματινεύμασι(ν)
ACCνεῦμανεύματα
νεύμασι, νεύμασιν
νεύματι
νεῦρα
νευρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bowstring, string, cord (made of the sinews of an animal)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνευράνευραί
GENνευρᾶς
νευράς
νευρῶν
DATνευρᾷνευραῖς
νευρέαις
ACCνευράννευρᾶς
νευρας
νευρέας
νευραῖς
νευράς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: νευρά
νευρέαις
νευρέας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: νευρά
νεύροις
νευροκοπέω
 • Meaning: to hamstring, hough, hock, hobble, cut the sinews of (an animal)
 • Forms:
  • ἐνευροκόπησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνευροκόπησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • νενευροκοπημένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • νευροκοπήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • νευροκοπήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
νευροκοπήσεις
νευροκοπήσουσι, νευροκοπήσουσιν
νεῦρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sinew, nerve
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMνεῦροννεῦρα
GENνεύρουνεύρων
DATνεύρῳνεύροις
ACCνεῦροννεῦρα
νεύρου
νεύρων
νεύσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: νεύω
νεύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: νεύω
νεύω
 • Meaning:
  • to gesture, beckon, signal
  • to nod consent or approval
  • to incline
 • Forms:
  • νεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • νεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • νευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • νεύσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • νεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
νεύων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: νεύω
νεφέλαι
νεφέλαις
νεφέλας
νεφέλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cloud, cloudiness
 • Forms:
νεφέλῃ
νεφέλην
νεφέλης
νεφελῶν
νέφη
νεφθαι
 • Parse: Transliterated word
 • Meaning: naphtha
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 2Macc 1:36
  Apostolic Fathers: _

νεφθαρ
 • Parse: Transliterated word
 • Meaning: naphtha
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 2Macc 1:36
  Apostolic Fathers: _

νέφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cloud
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMνέφοςνέφη
GENνέφουςνεφῶν, νέφέων
DATνέφεινέφεσι(ν)
ACCνέφοςνέφη
νέφους
νεφροί
νεφροῖς
νεφρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • reins, a kidney (plural), entrails
  • figuratively: the inmost mind, seat of emotions, centre of attitudes and intentions
 • Forms:
νεφρούς
νεφώδης
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: cloudy
νεφρῶν
νεφῶν
νεχωθα
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Meaning: spice, treasure
 • Concord:

  NT: _
  LXX: II Kings 20:13; Isa 39:2
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

νέῳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: νέος
νεώ
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: νεώς
νέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to swim, float
νεῷ
 • Parse #1:
  • Noun: Dat Sing Masc
  • Noun: Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • temple
 • Root:ναός
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Dat Sing Masc
  • Noun: Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • temple
 • Root:νεώς
 • ——
 • Parse #3:
  • Adj: Dat Sing MFN
 • Meaning:
  • young, youthful
 • Root:νέος
 • ——
 • Parse #4:
  • Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Meaning:
  • to plow up
 • Root:νεάω
 • ——
 • Parse #5:
  • Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Meaning:
  • to be young
 • Root:νεάζω
νεωκόρον
νεωκόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • worshipper
  • a temple-servant, i.e., (by implication) a votary
 • Forms:
  • νεωκόρον Adj: Acc Sing Fem
νέωμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: newly plowed land, new-plowed land, fallow land recently broken up
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMνέωμανεώματα
GENνεώματοςνεωμάτων
DATνεώματινεώμασι(ν)
ACCνέωμανεώματα
νεώματα
νέων
 • Parse: Adj: Gen Plur MFN
 • Root: νέος
νεώς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a temple
 • Forms:
  • νεώ Noun: Gen Sing Masc
νεώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: νεόω
νεωστί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lately, just now, newly, recently, only short while ago
νεώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of νέος
 • Meaning: newest
νεωτέρα
νεώτερα
νεωτέρᾳ
νεώτεραι
νεωτέραις
νεωτέραν
νεωτέρας
 • Parse:
  • Comparative Adj: Gen Sing Fem
  • Comparative Adj: Acc Plur Fem
 • Root: νεώτερος
νεωτερίζειν
νεωτερίζω
 • Meaning:
  • to attempt anything new
  • to make a violent change, make a revolution against, attempt a revolution, start a radical reform
 • Forms:
  • νεωτερίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
νεωτερικάς
νεωτερικήν
νεωτερικῆς
νεωτερικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: youthful; appertaining to younger persons, i.e., juvenile, natural to a youth
 • Forms:
  • νεωτερικήν Adj: Acc Sing Fem
  • νεωτερικάς Adj: Acc Plur Fem
  • νεωτερικῆς Adj: Gen Sing Fem
νεωτερικῶν
νεωτερίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root: νεωτερίζω
νεωτερίσαντες
νεωτερισάντων
 • Parse:
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Aor Act Imperativ 3rd Plur
 • Meaning:
  • to make innovations
 • Root: νεωτερίζω
νεωτερισθεῖσαν
νεωτερισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • uprising, revolution, rebellion, insurrection
  • innovation
  • youthful
 • Forms:
νεωτερισμούς
νεωτεριστής
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • innovator
 • Forms:
  • νεωτεριστῶνNoun: Gen Plur Masc
νεωτεριστῶν
νεώτεροι
νεωτέροις
νεώτερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: νεώτερος
νεωτεροποιέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make innovations
νεωτεροποιία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • revolutionary spirit
 • Forms:
  • νεωτεροποιίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
  • νεωτεροποιίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
νεωτεροποιίαν
νεωτεροποιίας
νεωτεροποιός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • innovating, revolutionary
νεωτεροποιῶν
νεώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of νέος
 • Meaning: newer
νεωτέρου
νεωτέρους
νεωτέρῳ
νεωτέρων