μελαγχολάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be melancholy, sad, depressed
 • Forms:
  • μελαγχολῶν
   • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
   • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
   • Part: Pres Act Nom Sing Masc
μελαγχολῶν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root:μελαγχολάω
μέλαθρα
μέλαθρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the main beam which bears the ceiling
  • the ceiling of a room
  • structure
 • Forms:
  • μέλαθρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
μελαθρόω
 • Meaning: to connect by beams, fasten by beams, link by beams
 • Forms:
  • μεμελαθρωμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
μέλαινα
μέλαιναν
μελαίνω
 • Meaning: to blacken, make black
 • Forms:
  • μελάνων Part: Fut Act Nom Sing Masc
μέλαν
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: ink, black ink, black pigment
 • Forms:
  • μέλανι Adj: Dat Sing Neut
  • μέλανος Adj: Gen Sing Neut
  • μελανώτεραι Comparative Adj: Nom Plur Fem
μέλανα
 • Parse #1:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: μέλας
 • ——
 • Parse #2:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Fem
 • Root: μελανός
μέλανας
 • Parse #1: Adj: Acc Plur Masc
 • Root: μέλας
 • ——
 • Parse #2:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: μελανός
μέλανες
μελανέω
 • Meaning: to turn black
 • Forms:
  • ἐμελάνησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • μελανήσει Verb: Fut Act Subj 3rd Sing
μελανήσει
μελάνθιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: black cummin
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμελάνθιονμελάνθια
GENμελανθίουμελανθίων
DATμελανθίῳμελανθίοις
ACCμελάνθιονμελάνθια
μέλανι
μελανία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gloomy appearance
  • blackness: a black cloud
  • grief, mourning
 • Forms:
μελανίᾳ
μελανοειδεῖς
μελανοειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: black-looking, black image
 • Forms:
μελανόομαι
 • Meaning: to be black (in colour), become black, make black
μελανός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: black pigment
 • Forms:
  • μέλανα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • μέλανα Adj: Acc Sing Fem
  • μέλανας Adj: Gen Sing Fem
  • μέλανας Adj: Acc Plur Fem
  • μελάνων Adj: Gen Plur MFN
μέλανος
μελανόω
 • Meaning: to be black (in colour), become black, make black
 • Forms:
  • μεμελανωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • μεμελανωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • μελανόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
μελάνω
 • Meaning: to grow black
 • Forms:
  • μελάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
μελάνων
μελανώτεραι
 • Parse: Comparative Adj: Nom Plur Fem
 • Root: μέλαν
μέλας
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: black colour, dark
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμέλαςμέλαιναμέλαν
GENμέλανοςμελαίνηςμέλανος
DATμέλανιμελαίνῃμέλανι
ACCμέλαναμέλαινανμέλαν
VOCμέλανμέλαιναμέλαν
Plural
 MascFemNeut
NOMμέλανεςμέλαιναιμέλανα
GENμελάνωνμελαινῶνμελάνων
DATμέλασιμελαίναιςμέλασι
ACCμέλαναςμελαίνας μέλανα
VOCμέλανεςμέλαιναιμέλανα
μελέα
μέλει
 • Parse #1: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: μέλω
 • ——
 • Parse #2: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: μέλος
μέλεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unhappy, miserable
 • Forms:
  • μελέα Adj: Nom Sing Fem
μέλεσι, μέλεσιν
μελέτα
μελετᾷ
μελετᾶν, μελετᾷν
μελέτας
μελετᾶσθαι
μελετᾶτε
μελετάω
 • Meaning:
  • to give a sermon, give a lecture, make a speech
  • to take care, endeavour
  • to recite repeatedly, to ponder over
  • to practice, cultivate, take pains with
  • to think about, meditate upon, contemplate
  • to scrutinize, investigate
  • to raise gentle voice
 • Forms:
Present Verbs
 • μελετώντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • μελετῶμεν Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Plur
 • μελέτα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • μελετᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • μελετᾶν Verb: Pres Act Infin
 • μελετᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • μελετᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • μελετῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Present Participles
 • μελετώντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • μελετῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • μελετῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • μελετῶμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἐμελέτων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐμελέτων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • μελετήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μελετήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • μελετήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐμελέτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐμελετήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐμελέτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
μελέτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of pondering over, meditation, musing, contemplation
  • object of pondering
  • thought resulting from pondering
  • study, care, attention, discourse
 • Forms:
μελέτῃ
μελετήσει
μελετήσεις
μελετήσω
μελέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: μέλω
μελετῶμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: μελετάω
μελετῶν
μελετῶντες
μελετώντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: μελετάω
μελετῶσι, μελετῶσιν
μέλη
μέλῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: μέλω
μελήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: μέλω
μέλι
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: honey
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμέλιμέλιτα
GENμέλιτοςμελίτων, μελιτῶν
DATμέλιτιμέλισι
ACCμέλιμέλιτα
μελίζω
 • Meaning: to dismember, cut in pieces
 • Forms:
  • ἐμέλισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμέλισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμέλισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μελιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • μελισάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
μελιοῦσι, μελιοῦσιν
μελισάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: μελίζω
μέλισσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bee, honeybee
 • Forms:
μελίσσης
μέλισσαι
μέλισσαν
μελίσσῃ
μελίσσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: honeycomb; relating to honey, i.e., bee (comb)
 • Forms:
μελισσίου
μελισσῶν
μελισσών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bee-house, apiary, bee-hive
 • Forms:
μελισσῶνα
μελισσῶνος
Μελιταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of/from Melita (Malta)
 • Forms:
μέλιτι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: μέλι
μέλιτος
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: μέλι
μέλλει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: μέλλω
μέλλειν
μέλλεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: μέλλω
μέλλετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: μέλλω
μέλλῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: μέλλω
μέλλῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: μέλλω
μελλῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root:μέλλω
μελλήσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: μέλλω
μελλήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root:μέλλω
μελλήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: μέλλω
μελλήσεως
μέλλησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • being about to do, threatening to do
 • Forms:
  • μελλήσεως Noun: Gen Sing Fem
μελλήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: μέλλω
μέλλοι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Root: μέλλω
μέλλομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: μέλλω
μέλλον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: μέλλω
μέλλοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: μέλλω
μέλλοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: μέλλω
μέλλοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: μέλλω
μέλλοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • Root: μέλλω
μέλλοντος
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • Root: μέλλω
μελλόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • Part: Pres Act Gen Plur Neut
 • Root: μέλλω
μέλλουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: μέλλω
μέλλουσαι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Sing Fem
  • Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: μέλλω
μέλλουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: μέλλω
μελλούσας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root:μέλλω
μελλούσῃ
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • Root: μέλλω
μελλούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: μέλλω
μέλλουσι, μέλλουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Act Ind 3rd Plur
 • Root: μέλλω
μέλλω
 • Meaning:
  • to be about to, be on the point of
  • to be destined, inevitable
  • to intend, propose, have in mind
  • to come after that, (something) to come
  • to exist in the future

   εἰς τὸ μέλλον
   in the future (Luke 13:9; 1Tim 6:19)

  • to delay
 • Forms:
Present Verbs
 • μέλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μέλλειν Verb: Pres Act Infin
 • μέλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • μέλλετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • μέλλῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μέλλῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • μέλλοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • μέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • μέλλουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μέλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Present Participles
 • μελλούσας
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • μελλούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • μέλλουσαι Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • μέλλουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • μέλλον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • μέλλοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • μέλλοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • μέλλοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • μέλλοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • μέλλοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • μέλλοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • μέλλοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • μέλλοντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • μελλόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • μελλόντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
 • μέλλουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • μέλλουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • μελλούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • μέλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔμελλε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔμελλες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἔμελλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔμελλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἠμελλε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠμελλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠμελλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • μελλήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • μελλήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • μελλήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • μελλῆσαι
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • μελλήσας
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
μέλλων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: μέλλω
μελον
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: retreat, place to stay overnight, lodging
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Kings 19:23
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

μέλον
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: μέλω
μέλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a member, limb, or part of the body
  • a tune, melody, dirge
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμέλοςμέλη
GENμέλουςμελῶν
DATμέλειμέλεσι(ν)
ACCμέλοςμέλη
μέλους
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Meaning: member, limb
 • Root: μέλος
μέλπειν
μέλπω
 • Meaning: to sing
 • Forms:
  • μέλπωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • μέλπειν Verb: Pres Act Infin
μέλπωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: μέλπω
μέλω
 • Meaning:
  • to defer, be partial, discriminate
  • to be influenced by
  • to care, take care
  • to be of interest to, i.e., to concern
  • to be concerned about, be troubled about
  • only third person singular present Ind used impersonally: it matters
 • Forms:
  • ἐμέλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔμελε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • μέλῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • μέλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μελέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • μελήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
μελῳδέω
 • Meaning: to sing, chant
 • Forms:
  • ἐμελῴδει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
μελῳδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a singing, chanting
  • a song, chant, musical tune
 • Forms:
μελῳδίαι
μελῳδόν
μελῳδός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • singing, musical, melodious
  • fond of music
 • Forms:
  • μελῳδόν Adj: Acc Sing Fem
μελῶν