πειθαρχεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πειθαρχέω
πειθαρχεῖν
πειθαρχέω
 • Meaning:
  • to obey (magistrates)
  • to follow advice
  • to be persuaded by a ruler
  • + Gen to submit to authority
 • Forms:
  • πειθαρχεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πειθαρχεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • πειθαρχεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • πειθαρχεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πειθαρχῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • πειθαρχήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • πειθαρχήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πειθαρχοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
πειθαρχῇ
πειθαρχήσαντας
πειθαρχήσουσι, πειθαρχήσουσιν
πειθαρχοῦσι, πειθαρχοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: πειθαρχέω
πείθει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root:πείθω
πείθειν
πείθεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: πείθω
πείθεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: πείθω
πείθεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: πείθω
πείθησθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root:πείθω
πείθοις
πείθομαι
πειθόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: πείθω
πείθομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: πείθω
πειθομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: πείθω
πειθόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:πείθω
πειθόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to persuade
 • Root: πείθω
πειθομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πείθω
πείθονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
πείθοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: πείθω
πείθοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πείθω
πειθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • persuasive
  • enticing
 • Forms:
  • πείθοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
πείθω
 • Meaning:
  • Active (all tenses except 2nd Perfect):
   • to convince
   • to persuade, appeal
   • to put trust in
   • to win over, strive to please
   • to conciliate, pacify, set at ease, set at rest
   • Negative: to cajole, mislead
  • Active 2nd Perfect:
   • to depend on, trust in, put confidence in, rely
   • to rely on, trust with confidence
   • to be convinced, be sure, be certain
   • to feel secure and free from worries
   • to feel confidence
  • Passive (all tenses except 2nd Perfect):
   • to be persuaded, be convinced, come to believe, believe, trust
   • to be confident, sure
   • to obey, follow, rely
  • Passive Perfect:
   • to believe firmly
   • to be certain of the veracity of
   • to be convinced, be certain
  • Future:
   • to persuade
   • to convince someone to accept a proposition
 • Note: The perfect tense has the present meaning and the PluPerf has the preterite (i.e., past tense)
 • Forms:
Present Verbs
 • πείθει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • πείθησθε
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • πείθειν Verb: Pres Act Infin
 • πείθεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • πείθεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • πείθεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • πείθομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • πείθομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • πειθόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • πείθονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Present Participles
 • πειθόμενον
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • πείθοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • πείθων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • πείθοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πειθομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • πειθομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
Imperfect
 • ἔπειθε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπείθετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπειθόμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἔπειθον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔπειθον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐπείθοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • πείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πείσειν Verb: Fut Act Infin
 • πείσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • πείσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • πείσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • πεισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist Active Verbs
 • πεῖσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπεποίθησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔπεισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔπεισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπεποίθησα Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔπεισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • πείσαιμ’ Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • πείσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • πεῖσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Aorist Passive Verbs
 • πείσθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • πεισθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • πεισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐπείσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπείσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • πείσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • πεισθείημεν Verb: Aor Pass Opt 1st Plur
 • πεισθείης Verb: Aor Pass Opt 2nd Sing
 • πεισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
Aorist Participles
 • πείσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • πείσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • πείσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • πεισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • πεισθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • πεισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
Perfect Active
 • πέποιθαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πέποιθας Verb: 2Perf Act Ind 2nd Sing
 • πεποίθασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πεποίθατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • πέποιθεν Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεποιθέναι Verb: 2Perf Act Infin
 • πεποιθέτω Verb: Perf Act Imperative 3rd Sing
 • πεποίθαμεν Verb: 2Perf Act Ind 1st Plur
 • πέποιθα Verb: 2Perf Act Ind 1st Sing
Perfect Mid/Pass
 • πεπεισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • πέπεισαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • πέπεισμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • πεπεισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • πεπείσμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
Perfect Participles
 • πεποιθότας Part: 2Perf Act Acc Plur Masc
 • πεποιθότες Part: 2Perf Act Nom Plur Masc
 • πεποιθότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • πεποιθυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • πεποιθώς Part: 2Perf Act Nom Sing Masc
 • πεποιθυῖαι Part: Perf Act Nom Plur Fem
 • πεποιθόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • πεποιθότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • πεπεισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
PluPerfect
 • ἐπεποίθει Verb: 2PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • ἐπεποίθειν Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • ἐπεποίθεις Verb: PluPerf Act Ind 2nd Sing
 • ἐπεποίθεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • ἐπεποίθησαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
πειθώ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: persuasiveness, persuasion
 • Note: Because of its meaning, this noun is defective in that there are no plural forms
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπειθώN/A
GENπειθοῦςN/A
DATπειθοῖN/A
ACCπειθώN/A
VOCπειθοῖN/A
πείθων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: πείθω
πειν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Infin
 • Root: πίνω
πεῖνα
πεινᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: πεινάω
πεινᾶν, πεινᾷν
πεινάσει
πεινάσετε
πεινάσῃ
πεινάσητε
πεινάσουσι, πεινάσουσιν
πεινάσω
πεινάσωμεν
πεινάσωσι, πεινάσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πεινάω
πεινάω
 • Meaning:
  • to be hungry, crave, famish, "pine"
  • to suffer from loss of physical strength
 • Forms:
Present
 • πεινῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • πεῖνα Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • πεινᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • πεινᾶν Verb: Pres Act Infin
 • πεινᾷν Verb: Pres Act Infin
 • πεινῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • πεινῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • πεινῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • πεινῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • πεινῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πεινῶντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • πεινώντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • πεινῶσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • πεινῶσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • πεινώσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • πεινῶσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πεινῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • πεινάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πεινάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • πεινάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπείνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπείνασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπείνασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπείνασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • πεινάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πεινάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • πεινάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • πεινάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • πεινάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
πείνῃ
πεινῶμεν
πεινῶν
πεινῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: πεινάω
πεινῶντας
πεινῶντες
πεινῶντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: πεινάω
πεινῶντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πεινάω
πεινώντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: πεινάω
πεινῶσα
πεινῶσαν
πεινώσας
πεινῶσι, πεινῶσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: πεινάω
πεῖρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Active Meaning:
  • an attempt
  • trial, test
  • experience, experiment
 • Passive Meaning:
  • experience (won by test)
 • Forms:
πείρᾳ
πείραζε
πειράζει
πειράζειν
πειράζεται
πειράζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: πειράζω
πειράζῃ
πειράζομαι
πειραζομένοις
πειραζόμενος
πειράζοντες
πειράζουσι, πειράζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: πειράζω
πειράζω
 • Meaning:
  • to try, attempt, make an attempt
  • to try, put to the test, make a trial of
  • to experience
  • to tempt, entice
 • Forms:
Present
 • πείραζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • πειράζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πειράζειν Verb: Pres Act Infin
 • πειράζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • πειράζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • πειράζῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πειράζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • πειράζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • πειραζομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • πειραζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • πειράζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πειράζουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • πειράζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
 • ἐπείραζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπείραζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπείραζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • πειράσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πειράσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • πειράσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπείρασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπείρασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπείρασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπείρασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπειράσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπειράσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπειράσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • πειράσαι Verb: Aor Act Infin
 • πειράσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πειράσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • πείρασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • πειρασθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • πειρασθεῖσα Part: Aor Pass Voc Sing Fem
 • πειρασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • πειρασθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • πειρασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • πειρασθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • πειράσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • πειράσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • πεπειρασμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • πεπειρασμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
πειράζων
πεῖραν
πειράσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πειράζω
πειράσει
πειράσετε
πειράσῃ
πειράσητε
πειρασθείς
πειρασθεῖσα
πειρασθῆναι
πειρασθῇς
πειρασθῆτε
πειρασθῶσι
πειρασμοῖς
πειρασμόν
πειρασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • test, trial
  • temptation, enticement (to sin)
 • Note: LXX translates Massah as Πειρασμῷ (Deut 6:16)
πειρασμοῦ
πειρασμούς
πειρασμῷ
πειρασμῶν
πειράσομαι
πειρασόμεθα
πείρασον
πειράσουσι, πειράσουσιν
πειράσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: πειράζω
πειράσωμεν
πειραταῖς
πειρατεύσει
πειρατεύω
 • Meaning: to maraud, plunder, attack, raid
 • Forms:
  • πειρατεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
πειρατήρια
πειρατήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • trial, test, harsh experience
  • marauder, plunderer, pirate, gang of pirates, gang of raiders
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπειρατήριονπειρατήρια
GENπειρατηρίουπειρατηρίων
DATπειρατηρίῳπειρατηρίοις
ACCπειρατήριονπειρατήρια
πειρατηρίου
πειρατής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a pirate, raider, brigand, bandit, outlaw
 • Forms:
πειρατοῦ
πειρατῶν
πειράω
 • Active Meaning:
  • to test, put to the test
  • to prove
  • to try, attempt, endeavour, strive
  • to experience
 • Middle Meaning:
  • to be used to
 • Forms:
  • ἐπειράθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπειράθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐπειρᾶτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπειρῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πειρώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • πειράσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • πειρασόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • πεπείραμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • πεπειραμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • πεπειραμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • πεπειραμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
πείρω
 • Meaning: to pierce, run through
πειρώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: πειράω
πειρωμένοις
 • Parse #1: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: πειράω
 • ——
 • Parse #2: Part: Fut Mid Dat Plur Masc/Neut
 • Root: πειράζω
πειρώμενος
 • Parse #1: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: πειράω
 • ——
 • Parse #2: Part: Fut Mid Nom Sing Masc
 • Root: πειράζω
πειρωμένους
 • Parse #1: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: πειράω
 • ——
 • Parse #2: Part: Fut Mid Acc Plur Masc
 • Root: πειράζω
πειρῶνται
 • Parse #1: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Plur
 • Root: πειράω
 • ——
 • Parse #2: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: πειράζω
πεῖσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πείθω
πείσαιμ’
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • Root: πείθω
πείσαιμι
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • Root: πείθω
πείσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: πείθω
πείσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: πείθω
πείσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: πείθω
πείσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
πείσειεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πείθω
πείσειν
πείσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
πεισθείημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Opt 1st Plur
 • Root: πείθω
πεισθείης
 • Parse: Verb: Aor Pass Opt 2nd Sing
 • Root: πείθω
πεισθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: πείθω
πεισθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πείθω
πεισθέντας
 • Parse: Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • Root: πείθω
πεισθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: πείθω
πεισθῆναι
πεισθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: πείθω
πεισθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
πεισθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: πείθω
πείσθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: πείθω
πείσθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: πείθω
πεισμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • persuasion
   • credulity, gullible
 • Forms:
πεισμονῆς
πείσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: πάσχω
πείσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: πείθω
πεῖσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πείθω
πείσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: πάσχω
πείσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: πείθω