τό
 • Parse: Definite article: Nom/Acc Sing Neut
 • Root:
τόδ’
 • Parse:
  • Pronoun: Nom/Acc Sing Neut
  • Pronoun: Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning:
  • this
 • Root:ὅδε
τόδε
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὅδε
τόθεν
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • thence, thereafter
τοι
 • Parse: particle
 • Meaning: and yet, nevertheless, though, surely, furthermore, besides
 • Note: Always γε τοί
 • Note: It reinforces the truth of a statement
 • Combination:
  • γέ τοι = indeed
  • εἰ μέντοι = if, however
  • καίτοι γε = and yet; though, of course
  • πέρας γέ τοι = furthermore
τοῖα
τοιάδε
τοιᾶσδε
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Gen Sing Fem
 • Meaning: such, such as this, as follows, after this manner
 • Forms:
  • τοιάδε Demonstrative ProNoun: Nom/Acc Plur Neut
τοιαῦτα
τοιαῦται
τοιαύταις
τοιαύτας
τοιαύτη
τοιαύτῃ
τοιαύτην
τοιαύτης
τοιγὰρ
 • Parse:
  • Particle
 • Meaning:
  • therefore, accordingly
τοιγαροῦν
 • Parse: particle
 • Meaning: truly then, consequently, therefore, for that very reason, well then
τοίνυν
 • Parse: particle/Conjunction
 • Meaning:
  • truly now, accordingly, then, therefore, hence, indeed, so
  • if that is the case, then ...
 • Concord:

  NT: Luke 20:25; 1Cor 9:26; Heb 13:13; Jas 2:24
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

τοῖσδ᾽
 • Parse:
  • Pronoun: Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • this
 • Root:ὅδε
τοῖσδε
 • Parse:
  • Pronoun: Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • this
 • Root:ὅδε
τοιόνδε
 • Parse:
  • Pronoun: Nom/Acc Sing Neut
  • Pronoun: Acc Sing Masc
 • Root: τοιόσδε
τοῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of such a kind, such
 • Forms:
  • τοῖα Adj: Nom/Acc Plur Neut
τοιόσδε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • such as this, of this kind
  • such as the following
τοιοῦτο
τοιοῦτοι
τοιούτοις
τοιοῦτον
τοιοῦτος
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • such (e.g., such wisdom, such power, such things)
  • of such a kind, such as this
 • Substantival Meaning:
  • such (e.g., such a one, such a person)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτοιοῦτοςτοιαύτητοιοῦτο
τοιοῦτον
GENτοιούτουτοιαύτηςτοιούτου
DATτοιούτῳτοιαύτῃτοιούτῳ
ACCτοιοῦτοντοιαύτηντοιοῦτο
τοιοῦτον
Plural
 MascFemNeut
NOMτοιοῦτοιτοιαῦταιτοιαῦτα
GENτοιούτων
DATτοιούτοιςτοιαύταιςτοιούτοις
ACCτοιούτουςτοιαύταςτοιαῦτα
τοιούτου
τοιούτους
τοιούτῳ
τοιούτων
τοῖς
 • Parse: Definite article: Dat Plur Masc/Neut
 • Root:
τοῖσι, τοῖσιν
 • Parse:
  • Article: Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • the, that
 • Root:
τοῖχε
τοῖχοι
τοίχοις
τοῖχον
τοῖχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wall
  • mason, brick-layer, worker in stone
τοίχου
τοίχους
τοίχῳ
τοίχων
τοκάδες
τοκάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • breeding stock
  • brood (e.g., brood-mare)
  • having just brought forth a child or litter
 • Forms:
τοκετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • childbirth
  • labour (in child bearing), child bearing, giving birth
  • bringing forth (of animals)
  • birth, being born
τοκετοῦ
τοκετῷ
τόκον
τόκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • childbirth
  • usury, interest, compound interest
  • financial oppression
τόκου
τόκους
τόκῳ
τόκων
τόλμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • audacity, daring, courage, boldness, recklessness
  • challenging and daring attitude
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτόλματόλμαι
GENτόλμας
τόλμης
τόλμαν
DATτόλμῃτόλμαις
ACCτόλμαντόλμας
τολμᾷ
τόλμαις
τολμᾶν
τόλμαν
τολμάω
 • Meaning:
  • to have courage to, be brave enough to, be bold to do (+Infin)
  • to venture, dare to
  • to challenge and dare to do (something)
  • to presume, bring oneself
  • to be courageous
  • to endure
 • Forms:
Present
 • τολμᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τολμᾶν Verb: Pres Act Infin
 • τολμῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • τολμῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
Imperfect
 • ἐτόλμα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐτόλμων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐτόλμων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • τολμήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • τολμήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • τολμήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐτόλμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτόλμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτόλμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • τολμῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • τολμήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • τολμήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • τολμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • τολμήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
Perfect
τόλμῃ
τολμηρά
τολμηρόν
τολμηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Note: For comparative, see τολμηρότερος
 • Meaning: bold, daring, audacious, hardihood, reckless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτολμηρόςτολμηράτολμηρόν
GENτολμηροῦτολμηρᾶςτολμηροῦ
DATτολμηρῷτολμηρᾷτολμηρῷ
ACCτολμηρόντολμηράντολμηρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτολμηροίτολμηραίτολμηρά
GENτολμηρῶν
DATτολμηροῖςτολμηραῖςτολμηροῖς
ACCτολμηρούςτολμηράςτολμηρά
τολμηρούς
τολμηρότερον
τολμηρότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of τολμηρός
 • Meaning: more bold, more daring, more audacious
τολμηρότερως
τολμηροῦ
τολμηρῶς
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • hardihood, audacity, grit
τολμῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: τολμάω
τολμήσαντες
τολμήσας
τολμήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: τολμάω
τολμήσουσι, τολμήσουσιν
τολμήσω
τολμηταί
τολμητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a daring (man), audacious (man), presumptuous (person)
 • Forms:
τολμῶ
τολμῶμεν
τολύπευσε, τολύπευσεν
τολυπεύω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to wind off (when spinning wool)
  • to achieve, accomplish
τολύπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gourd, pumpkin
  • a clew of wool, ball of wool
 • Forms:
τολύπην
τομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pruning, act of cutting
  • stump, stock, the part cut off (from a vine)
 • Forms:
τομήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: τομή
τομῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: τομή
τομίδας
τομίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a knife (used as a weapon)
 • Forms:
τόμον
τόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • scroll, volume, roll (of papyrus)
  • a cut, cutting, slice, a piece cut off from something else
τομός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see τομώτερος
 • Meaning: cutting, sharp
τολμῶντα
τομώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of τομός
 • Meaning: sharper
τόν
 • Parse: Definite article: Acc Sing Masc
 • Root:
τόνδε
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Acc Sing Masc
 • Root: ὅδε
τόνον
τόνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sinew, tendon
  • tension, force, lasting quality, stretch
τόνων
τόξα
τοξευθείς
τόξευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • arrow
  • archer, bowman
 • Forms:
τοξεύμασι, τοξεύμασιν
τοξεύματα
τοξεύματι
τοξεύματος
τοξευμάτων
τοξεύοντες
τοξεύσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: τοξεύω
τοξεύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τοξεύω
τοξεύσει
τόξευσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τοξεύω
τοξεύσουσι, τοξεύσουσιν
τοξεύω
 • Meaning: to shoot (an arrow with a bow)
 • Forms:
  • ἐτόξευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτόξευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τοξεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • τοξεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • τοξεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • τόξευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • τοξεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
τοξικῆς
τοξικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • archway, loophole (a narrow vertical slit in a wall for looking through)
  • of or for the archery bow
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτοξικόςτοξικοί
GENτοξικοῦτοξικῶν
DATτοξικῷτοξικοῖς
ACCτοξικόντοξικούς
VOCτοξικέτοξικοί
τοξικοῦ
τόξοις
τόξον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • bow, arch
  • bow (archery weapon)
  • rainbow, bow in the clouds
  • Plural: bow and arrows
 • Forms:
τοξόται
τοξότας
τοξότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: archer, bowman
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτοξότηςτοξόται
GENτοξότουτοξοτῶν
DATτοξότῃτοξόταις
ACCτοξότηντοξότας
τόξου
τόξῳ
τόξων
τοπάζιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: topaz (gem), chrysolite
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτοπάζιοντοπάζια
GENτοπαζίουτοπαζίων
DATτοπαζίῳτοπαζίοις
ACCτοπάζιοντοπάζια
τοπάρχαι
τοπάρχαις
τοπάρχας
τοπάρχην
τοπαρχής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: local governor, supervisor, district governor
 • Forms:
τοπαρχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a district governed by a local governor (i.e., τοπαρχής)
 • Forms:
τοπαρχίας
τοπάρχου
τοπαρχῶν
τοπικήν
τοπικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • local, of a place
τοποθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rank (of angels), arrangement (of stars), topography
 • Forms:
τοποθεσίας
τόποι
τόποις
τόπον
τόπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • place, position, region
  • location
  • occasion, opportunity
  • Plural: regions, districts
τόπου
τόπους
τόπῳ
τόπων
τορευτά
τορευταί
τορευτή
τορευτήν
τορευτόν
τορευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: carved, worked in relief, elaborate, chased
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτορευτόςτορευτήτορευτόν
GENτορευτοῦτορευτῆςτορευτοῦ
DATτορευτῷτορευτῇτορευτῷ
ACCτορευτόντορευτήντορευτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτορευτοίτορευταίτορευτά
GENτορευτῶντορευτῶντορευτῶν
DATτορευτοῖςτορευταῖςτορευτοῖς
ACCτορευτούςτορευτάςτορευτά
τορευτῶν
τορνευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worked with a chisel, turned on a lathe
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτορνευτόςτορνευτήτορνευτόν
GENτορνευτοῦτορνευτῆςτορνευτοῦ
DATτορνευτῷτορνευτῇτορνευτῷ
ACCτορνευτόντορνευτήντορνευτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτορνευτοίτορνευταίτορνευτά
GENτορνευτῶντορνευτῶντορνευτῶν
DATτορνευτοῖςτορνευταῖςτορνευτοῖς
ACCτορνευτούςτορνευτάςτορνευτά
τοσαῦτα
τοσαῦται
τοσαύτας
τοσαύτη
τοσαύτῃ
τοσαύτην
τοσαύτης
τόσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: so great, so much more
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτόσοςτόσητόσον
GENτόσουτόσηςτόσου
DATτόσῳτόσῃτόσῳ
ACCτόσοντόσηντόσον
VOCτόσετόσητόσε
Plural
 MascFemNeut
NOMτόσοιτόσαιτόσα
GENτόσωντόσωντόσων
DATτόσοιςτόσαιςτόσοις
ACCτόσουςτόσαςτόσα
VOCτόσοιτόσαιτόσα
τοσοῦτο
τοσοῦτοι
τοσούτοις
τοσοῦτον
τοσοῦτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • so great, so large, so far, so much, so strong, so long
  • as much as, more than
  • so many, so much (e.g., so many people)
  • so much, as much (i.e., up to a certain degree, e.g., I sold the house for so much and not a penny more)
  • Correlative: the more ... the more (e.g., the more he laughed, the more I cried)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτοσοῦτοςτοσαύτητοσοῦτο
GENτοσούτουτοσαύτης
τοσαύτας
τοσούτου
DATτοσούτῳτοσαύτῃτοσούτῳ
ACCτοσοῦτοντοσαύτηντοσοῦτο
Plural
 MascFemNeut
NOMτοσοῦτοιτοσαῦταιτοσαῦτα
GENτοσούτωντοσούτωντοσούτων
DATτοσούτοιςτοσούταιςτοσούτοις
ACCτοσούτουςτοσαύταςτοσαῦτα
τοσούτου
τοσούτους
τοσούτῳ
τοσούτων
τόσῳ
τότε, τότ’
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • that time, then
  • after that

  τότε δή
  the very time

τοῦ
 • Parse: Definite article: Gen Sing Masc/Neut
 • Root:
τού
 • Parse: Pronoun: Gen Sing
 • Root: τις
τοῦδε
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ὅδε
τοὐναντίον
 • Parse: Conjunction
 • Note: contraction of τοῦ + ἐναντίον
 • Meaning: opposite, on the contrary, contrariwise
τοὔνομα
 • Parse: Conjunction
 • Note: contraction of τό + ὄνομα
 • Meaning: named, the name is
τοὐπίσω
τούς
 • Parse: Definite article: Acc Plur Masc
 • Root:
τούσδε
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Acc Plur Masc
 • Root: ὅδε
τοῦτ’
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: οὗτος
τουτέστι
 • Parse: Adverb
 • Note: Crasis of τοῦτ’ ἔστιν
 • Meaning: that is, that is to say
 • Forms:
  • τουτέστιν Adverb
τουτέστιν
τοῦτο
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: οὗτος
τούτοις
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: οὗτος
τοῦτον
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Acc Sing Masc
 • Root: οὗτος
τούτου
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: οὗτος
τούτους
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Acc Plur Masc
 • Root: οὗτος
τούτῳ
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: οὗτος
τούτῷ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Meaning: this
 • Root: οὗτος
τούτων
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Gen Plur MFN
 • Root: οὗτος
τόφρα
 • Parse:
  • Adverb (of time)
 • Meaning:
  • until, during