ἅπαν
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἅπας
ἀπαναίνῃ
ἀπαναίνομαι
 • Meaning: to deny, reject, disown, decline, refuse
 • Forms:
  • ἀπαναίνῃ Verb: Pres Mid Subj 2nd Sing
  • ἀπαναίνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀπηνήνατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἀπαναίνου
ἀπαναισχυντέω
 • Meaning:
  • to have the effrontery to do, become shameless
  • to behave shamelessly
 • Forms:
  • ἀπηναισχύντησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἀπαναστήσεται
ἀπανθίζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pluck off flowers; to cull the best
 • Forms:
 • ἀπανθισάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
ἀπάνθρωπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inhuman
 • Forms:
ἀπανθρώπων
ἀπανίστημι
 • Meaning:
  • to depart from, arise and depart, send away
  • to move away and shun
 • Forms:
  • ἀπαναστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἅπαντ’
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἅπας
ἅπαντα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἅπας
ἀπάντα
ἅπαντας
ἀπαντάω
 • Meaning:
  • to meet, encounter, come face to face with
  • to attack
  • to confront, challenge, oppose
  • to meet in battle, meet in court
  • to happen, chance upon
  • to come upon, arrive at
  • to treat, deal with
  • to befall
  • to present oneself, turn up (e.g., friends turn up at the right moment)
 • Forms:
Present
 • ἀπάντα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπαντῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀπαντῶντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἀπαντῶσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Imperfect
 • ἀπήντα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἀπαντήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀπαντήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀπαντήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπαντήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀπαντήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀπαντήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀπαντήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀπαντήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπαντῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀπαντήσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀπαντήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀπαντήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀπαντησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀπαντήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀπάντησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπαντήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀπαντήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀπήντησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπήντησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀπήντηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
ἅπαντες
ἀπαντή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: meeting
 • Forms:
ἀπάντημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a meeting, encounter, occurrence, chance
  • something that befalls someone and harms
ἀπαντήν
ἀπαντῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀπαντάω
ἀπαντήσαι, ἀπάντησαι
ἀπαντήσαντες
ἀπαντήσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning:
  • to move from (a place) to meet (someone)
  • to meet, encounter
 • Root: ἀπαντάω
ἀπαντησάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • to move from (a place) to meet (someone)
  • to meet, encounter
 • Root: ἀπαντάω
ἀπαντήσας
ἀπαντησάτωσαν
ἀπαντήσει
ἀπαντήσεις
ἀπαντήσεται
ἀπαντήσεως
ἀπαντήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀπαντάω
ἀπαντήσητε
ἀπάντησιν
ἀπάντησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • meeting, escort, meeting with, reply
  • act of moving (toward someone) in order to meet (him)
  • attitude shown (to other people)
  • act of perceiving and processing (incoming information)
ἀπαντήσομαι
ἀπαντήσομεν
ἀπάντησον
ἀπαντήσονται
ἀπαντήσωμεν
ἀπαντήσωσι, ἀπαντήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἀπαντῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Plur
 • Meaning: to meet, encounter
 • Root: ἀπαντάω
ἁπάντων, ἅπαντων
ἀπαντῶντες
ἀπαντῶντι
ἀπαντῶσα
ἀπάνωθεν
 • Parse: Adverb and/or Preposition
 • Meaning:
  • Adverb: from upon, from above, from the top
  • Preposition +Gen.: from upon, from above, from the top