μετά
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • With Genitive:
   • with
   • together with, along with, alongside with
   • amid, in company with, among
   • attendance, company, alliance, side with:

    εἶναι μετά τινος
    to side with

    μάχεσθαι μετά τινος
    in alliance with see Mark 1:13, 20, 29, 36

   • manner, attendant circumstances:

    μετὰ δακρύων
    amid tears

    μετὰ κινδύνων
    in the midst of danger

   • in conflict with; against someone (after verbs of quarrelling, fighting)

    Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος
    Michael and his angels fought against the dragon (Rev 12:7)

  • With Accusative: after, next to, behind
   • Of Time:

    μετὰ μάχην
    after the battle

    μετὰ ταῦτα
    after these things

    καὶ μετ’ ἐκεῖνο
    and afterward, and after this thing, after that see Gen 6:4

    μεθ’ ἡμέραν
    at daybreak see Luke 5:27; 9:28; 10:1; 12:4

   • Of Place:

    μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα
    behind the second curtain (Heb 9:3)

   • Of rank, succession:

    θειότατον μετὰ θεοὺς ἡ ψυχή
    next to the gods, the soul is most divine

    μέγιστος μετὰ Ἴστρον
    the largest (river) next to the Ister

   • Of method: with, by

    ἔλαβεν δὲ καὶ τὸ πῦρ μετὰ χεῖρα
    he took both the fire and the knife by hand (Gen 22:6)

 • Forms:
  • μεθ’ PREP
  • μετ’ PREP
μετάβα
μεταβαίνειν
μεταβαίνετε
μεταβαίνομεν
 • Parse:
  • Verb: Pres act Ind 1st Plur
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Plur
 • Root: μεταβαίνω
μεταβαίνουσα
μεταβαίνω
 • Meaning:
  • to go, pass over (from one place to another)
  • to move away, change one's place of residence
  • to forsake, depart
  • to convert
 • Forms:
Present
 • μεταβαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • μεταβαίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • μεταβαίνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Imperfect
 • μετέβαινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • μεταβήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • μεταβῆναι Verb: Aor Act Infin
 • μεταβῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • μετάβα Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μεταβῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • μετάβηθι Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μεταβάς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • μετέβη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • μεταβεβήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • μεταβέβηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • μεταβεβηκέναι Verb: Perf Act Infin
μεταβαλεῖ
μεταβάλεσθε
μεταβάλῃ
μεταβάλλει
μεταβαλεῖν
μεταβαλέσθαι
μεταβάλλειν
μεταβάλλεσθαι
μεταβαλλόμενοι
μεταβαλλόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: μεταβάλλω
μεταβαλλόμενος
μεταβαλλομένους
>μεταβάλλονται
μεταβάλλω
 • Meaning:
  • to turn (into something); to transform
  • to change (one's mind)
  • to shift (e.g., the change of the direction of the wind)
  • to change a person's direction of movement
  • to change the nature of
  • to throw into a different position, turn quickly
 • Forms:
Present
 • μεταβαλλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • μεταβαλλομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • μεταβαλλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • >μεταβάλλονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • μεταβάλλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • μεταβάλλειν Verb: Pres Act Infin
 • μεταβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μεταβαλλόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • μεταβαλλόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
Imperfect
 • μετεβάλλετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • μεταβληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • μεταβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μεταβαλοίμεθα Verb: Fut Mid Opt 1st Plur
 • μεταβαλοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • >μετεβάλετο Verb: Aor Mid Ind Ind 3rd Sing
 • μεταβαλέσθαι Verb: Aor Mid Ind Infin
 • μεταβάλεσθε Verb: Aor Mid Ind/Imperative 2nd Plur
 • μεταβάλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μεταβαλόμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • μεταβαλόμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • μεταβαλόντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • μεταβαλών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • μεταβαλοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • μετέβαλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μετέβαλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • μεταβεβληκυῖαν Part: Perf Act Acc Sing Fem
μεταβάλοι
μεταβαλοίμεθα
μεταβαλοίmhn
μεταβαλόμενοι
μεταβαλόντων
μεταβαλοῦσα
μεταβαλοῦσι, μεταβαλοῦσιν
μεταβαλών
μεταβάς
μεταβατέον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Meaning:
  • one must pass over
μεταβεβήκαμεν
μεταβέβηκεν
μεταβεβηκέναι
μεταβεβλήκασι
μεταβεβληκότος
μεταβεβληκυῖαν
μεταβεβλημένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: μεταβάλλω
μεταβεβλημένης
μεταβέβλητο
μεταβῇ
μετάβηθι
μεταβῆναι
μεταβήσεται
μεταβηχας
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: from Tibhath
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Chron 18:8
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

μεταβληθείσῃ
μεταβληθεισῶν
μεταβληθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: μεταβάλλω
μεταβληθήσεται
μεταβολαῖς
μεταβολάς
μεταβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a change, modification, alteration
  • change, reversal
  • change, succession
  • exchange, traffic
 • Forms:
μεταβολῇ
μεταβολῆς
μεταβολία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • exchange, barter
  • commercial business
 • Forms:
μεταβολίας
μεταβόλοι
μετάβολοι
μετάβολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • changeable
 • Substantival Meaning:
  • merchant, those who buy and sell
 • Forms:
μεταβόλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: merchant, huckster, retail dealer (i.e., someone who exchanges goods for money)
 • Forms:
  • μεταβόλοι Noun: Nom Plur Masc
  • μεταβόλων Noun: Gen Plur Masc
μεταβόλων
μεταβολῶν
μεταβῶμεν
μεταγενέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of μεταγενής
 • Meaning: younger
μεταγενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see μεταγενέστερος
 • Meaning:
  • afterward, of later time, later on
  • born after, the youngest
 • Forms:
μεταγενομένοις
μεταγενομένους
μετάγεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μετάγω
μεταγίνομαι
 • Meaning:
  • to change one's mind, repent (i.e., carry away)
  • to migrate, change location (i.e., carry away)
  • to find out after (i.e., carry away)
 • Forms:
  • μεταγινώσκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • μεταγενομένοις Part: Aor Mid Dat Plur Masc
  • μεταγενομένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
μεταγινώσκοντες
μετάγομεν
μεταγραφάς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: transcription
 • Root: μεταγραφή
μεταγραφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: translation, transcription, transcribing
μεταγραφῆς
μεταγράφω
 • Meaning: to copy, transcribe
 • Forms:
  • μεταγραψόμενον
   • Part: Fut Mid Acc Sing Masc
   • Part: Fut Mid Nom/Acc Sing Neut
  • μεταγράψεις
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • μετεγράψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • μετεγραψάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • μεταγράψωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
μεταγράψαι
μεταγράψαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to copy, transcribe
 • Root: μεταγράφω
μεταγράψεις
μεταγραψόμενον
 • Parse:
  • Part: Fut Mid Acc Sing Masc
  • Part: Fut Mid Nom/Acc Sing Neut
 • Root:μεταγράφω
μεταγράψωμαι
μετάγω
 • Meaning:
  • to transfer
  • to guide (in another direction), lead away
  • to bring (back)
  • to force someone out of (something), remove from office
  • to convey from one place to another, turn about; to lead over, i.e., transfer
 • Forms:
  • μετηγάγετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • μεταχθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • μεταχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • μετάγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μετάγομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • μετάξαι Verb: Aor Act Infin
  • μετήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • μετήγαγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μετήγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
μεταγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: transportation, removal, transference
 • Forms:
  • μεταγωγήν Noun: Acc Sing Fem
μεταγωγήν
μετάγωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Meaning: to transfer
 • Root: μετάγω
μεταδιαιτάω
 • Active Meaning:
  • to alter
 • Passive Meaning:
  • to change one's way of life
  • to adopt a new lifestyle
 • Forms:
  • μεταδιαιτηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
μεταδιαιτηθέντες
μεταδιδόασιν
μεταδιδομένου
μεταδιδόναι
μεταδιδόντος
μεταδίδοτε
μεταδιδούς
μεταδιδοῦσι, μεταδιδοῦσιν
μεταδίδωμι
 • Meaning:
  • to impart, give part of, give a share of, share with
  • to communicate a message about
 • Forms:
Present
 • μεταδιδομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • μεταδίδωσι, μεταδίδωσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • μεταδιδοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μεταδιδοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • μεταδίδοτε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • μεταδιδόασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μεταδιδόναι Verb: Pres Act Infin
 • μεταδιδόντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • μεταδιδούς Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • μετεδίδου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
Aorist
 • μεταδόντων
  • Verb: Aor Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • μεταδούς Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • μεταδόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • μεταδότω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • μεταδοῦναι Verb: 2Aor Act Infin
 • μεταδῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • μετέδωκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • μετέδωκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
μεταδίδωσι, μεταδίδωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root:μεταδίδωμι
μεταδιώκειν
μεταδιώκω
 • Meaning:
  • to follow closely after, pursue, aim at
  • to pursue and cultivate
  • to investigate
 • Forms:
  • μεταδιώκειν Verb: Pres Act Infin
μεταδόντος
μεταδόντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:μεταδίδωμι
μεταδόσει
μετάδοσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the act of giving a share, imparting, contribution
 • Forms:
  • μεταδόσει Noun: Dat Sing Fem
μεταδοτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disposed to impart, giving freely
μεταδότω
μεταδοῦναι
μεταδούς
μεταδῶ
μεταθείμην
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Mid/Pass Opt 1st Sing
 • Meaning: to run after
 • Root: μεταθέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Mid/Pass Opt 1st Sing
 • Meaning: to place among
 • Root: μετατίθημι
μεταθεῖναι
μεταθεμένοις
μεταθέμενον
μεταθέμενοι
μεταθέντες
μετάθες
μεταθέσει
μεταθέσεως
μετάθεσιν
μετάθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • change, transformation
  • removal, translation
μεταθῇς
μεταθήσεσθαι
μεταθήσω
μέταιρε
μεταίρω
 • Meaning:
  • to transplant, remove, carry away, go away, depart, lift up and remove, shift
  • to cause to move elsewhere
 • Forms:
  • μέταιρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • μετῆρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • μετῆρε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
μεταιτεῖν
μεταιτέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to demand one's share
 • Forms:
  • μεταιτεῖν Verb: Pres Act Infin
μεταίτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: partly responsible, being in part the cause of, sharing responsibility for
 • Forms:
μεταιτίους
μετακάλεσαι
μετακαλέσαι
μετακαλεσάμενος
μετακαλέσομαι
μετακαλέω
 • Meaning: to summon, call back, call to oneself
 • Forms:
  • μετακληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μετακαλεσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • μετακληθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • μετακάλεσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • μετακαλέσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • μετεκάλεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • μετεκαλέσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
μετακινέω
 • Meaning:
  • to transpose, shift, remove, move away, sway, turn aside
  • to be unstable, changeable
  • to stir to a place elsewhere
  • to transform, alter
 • Forms:
  • μετακινηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • μετακινήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μετακινήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • μετακινήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • μετακινήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • μετακινουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • μετακινούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • μετεκίνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
μετακινηθήσονται
μετακινήσει
μετακινήσεις
μετακίνησι, μετακίνησιν
μετακίνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: change, shifting motion
μετακινήσουσι, μετακινήσουσιν
μετακινήσω
μετακινουμένη
μετακινούμενοι
μετακιρνάω
 • Active Meaning:
  • to temper
  • to mix with
  • to accommodate
 • Middle Meaning:
  • to change, change one's nature
  • to transform
 • Forms:
  • μετεκιρνᾶτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
μετακληθείς
μετακληθῆναι
μετακολουθέω
 • Meaning: to pursue
μετακομίζω
 • Meaning: to transport, convey, bring back
 • Forms:
  • μετακομίσοντας Part: Fut Act Acc Plur Masc
μετακομίσοντας
μετακόσμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • between (the worlds)
  • after the world, e.g., what comes after this world
μεταλαβεῖν
μεταλάβητε
μεταλαβόντες
μεταλαβοῦσαι
μεταλάβωμεν
μεταλαβών
μεταλαμβάνει
μεταλαμβάνειν
μεταλαμβάνετε
μεταλαμβανέτωσαν
μεταλαμβάνῃ
μεταλαμβάνομεν
μεταλαμβάνοντες
μεταλαμβάνοντος
μεταλαμβάνω
 • Meaning:
  • to receive one's share in, share in, receive
  • to receive notice, receive notification
  • to be partaker
  • to interchange, exchange
  • to be given as a substitute
  • to receive information about and realize
  • to participate, adopt a share
  • with Gen. to accept
 • Forms:
Present
 • μεταλαμβάνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • μεταλαμβάνετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • μεταλαμβάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μεταλαμβάνειν Verb: Pres Act Infin
 • μεταλαμβάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • μεταλαμβανέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • μεταλαμβάνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
 • μετελάμβανον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • μετελάμβανον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • μεταλήμψεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • μεταλήψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • μεταληψόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
Aorist
 • μεταληφθείσας
  • Part: Aor Pass Gen Sing Fem
  • Part: Aor Pass Acc Plur Fem
 • μεταληφθέντα
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • μεταλάβῃ
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • μεταλαμβάνῃ
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • μεταλάβητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • μεταλάβωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • μεταλαβεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • μεταλαβόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • μεταλαβοῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • μεταλαβών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • μετέλαβε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μετελάβετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • μετέλαβον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • μετειληφότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
μεταλαμβάνων
μεταλάβῃ
μεταλήμψεσθαι
μετάλημψιν
μετάλημψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sharing, taking, receiving, participation
μεταληπτικόν
μεταληπτικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • translated, employed
 • Forms:
  • μεταληπτικόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
μεταληφθείσας
μεταληφθείσης
μεταληφθεισων
μεταληφθέντα
μεταλήψεται
μετάληψιν
μεταληψόμεθα
μετάληψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sharing, taking, receiving, participation
μέταλλα
μεταλλάξαι
μεταλλάξαντα
 • Parse #1:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: μεταλήγω
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: μεταλλάσσω
μεταλλάξαντες
μεταλλάξαντος
μεταλλάσσοντας
μεταλλάσσω
 • Meaning:
  • to exchange, change, alter, transform
  • to quit
  • to die, be dead (i.e., exchange this life for the next)
 • Forms:
  • μεταλλάττουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • μεταλλάττει
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μετηλλάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • μεταλλάσσοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • μεταλλάξαι Verb: Aor Act Infin
  • μεταλλάξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • μετηλλαχότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
  • μετήλλαξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • μετήλλαξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
μεταλλάττει
μεταλλάττουσι , μεταλλάττουσιν
μεταλλεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mining
 • Forms:
  • μεταλλείαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
μεταλλείαν
μεταλλεύει
μεταλλευομένη
μεταλλεύσεις
μεταλλεύω
 • Meaning:
  • to get by mining, mine, remove ore, get by digging in the ground and extracting
  • to pervert (Wis 4:12)
  • to transform
  • Passive: to be converted, changed (Wis 16:25)
 • Forms:
  • μεταλλεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μεταλλευομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • μεταλλεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
μεταλλοιοῦται
μετάλλοις
 • Parse #1:
  • Noun: Dat Plur Neut
 • Meaning: mine, quarry
 • Root: μέταλλον
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Opt 2nd Sing
 • Meaning: to search carefully
 • Root: μεταλλάω
μεταλλοιόω
 • Meaning: to change
μέταλλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a mine, quarry (of precious metals)
 • Forms:
  • μέταλλα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • μετάλλων Noun: Gen Plur Neut
μετάλλων
μεταμείβω
 • Meaning: to exchange, change
μεταμεῖψαι
μεταμέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: change of purpose, regret, repentance
 • Forms:
μεταμελείᾳ
μεταμελέω
 • Meaning: to feel repentance, regret, be sorry, change mind
 • Forms:
  • μεταμεληθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • μεταμεληθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • μεταμεληθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • μεταμεληθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • μεταμελήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μεταμελοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • μεταμεμέλημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • μετεμελήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • μετεμέλοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
μεταμεληθείς
μεταμεληθέντες
μεταμεληθῇς
μεταμεληθήσεσθε
μεταμεληθήσεται
μεταμεληθήσῃ
μεταμελήσῃ
μεταμέλομαι
 • Meaning: to repent (self), regret, care afterwards
 • Forms:
  • μεταμελόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μεταμεληθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • μεταμεληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μετεμελήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • μετεμελόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
μεταμελόμενος
μετάμελον
μετάμελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • repentance, regret
  • unsettled feeling of regret over what has happened or done
μεταμελοῦ
μεταμεμέλημαι
μεταμεμορφωμένον
μεταμορφούμεθα
μεταμορφοῦσθαι
μεταμορφοῦσθε
μεταμορφόω
 • Meaning: to change form, transfigure, transform (literally or figuratively, "metamorphose")
 • Forms:
  • μετεμόρφωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μεταμορφούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • μεταμορφοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μεταμορφοῦσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • μετεμορφώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • μεταμεμορφωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Neut
  • μεταμεμορφωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Masc
μεταναστάσεως
μετανάστασιν
μετανάστασις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • migration
 • Forms:
  • μεταναστάσεως Noun: Gen Sing Fem
μεταναστεύου
μεταναστεύσαι
μεταναστεύσω
μεταναστεύω
 • Active Meaning:
  • to cause to depart
 • Middle Meaning:
  • to depart
  • to remove, flee
 • Forms:
  • μεταναστεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • μεταναστεύσαι Verb: Aor Act Infin
  • μεταναστεύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
μεταναστῆναι
μεταναστήσεις
μεταναστήτωσαν
μετανενοήκασι, μετανενοήκασιν
μετανενοηκότας
μετανίστημι
 • Active Meaning:
  • to migrate from
  • to leave behind (something)
  • to evade, remove
 • Middle Meaning:
  • to migrate
 • Forms:
  • μεταναστῆναι Verb: Aor Act infin
  • μεταναστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • μεταναστήτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
μετανόει
μετανοεῖ
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: μετανοέω
μετανοεῖν
μετανοεῖτε
μετανοείτω
μετανοέω
 • Meaning:
  • to repent, change one's mind
  • to think differently
  • to think afterwards, i.e., reconsider (morally, feel compunction)
  • to revise one's previous view or design
 • Forms:
Present
 • μετανοοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • μετανοοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • μετανοῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • μετανοῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • μετανοοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • μετανοεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μετανοεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • μετανοεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • μετανόει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • μετανοεῖν Verb: Pres Act Infin
 • μετανοεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • μετανοείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • μετανοῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • μετανοοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • μετανοοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • μετανοούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • μετανοοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μετανοοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μετανόω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • μετανοῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • μετανοῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • μετανοεῖ Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • μετενόει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • μετανοήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μετανοήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • μετανοήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • μετανοήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • μετανοήσασι Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • μετενόησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μετανοῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • μετανοήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • μετανοήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • μετανοησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • μετανοήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • μετανοήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μετανοήσῆς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • μετανοήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • μετανόησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μετενόησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • μετενόησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • μετενόησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μετανοήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μετανοήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • μετανοήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • μετανοήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • μετανοήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • μετανενοηκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • μετανενοήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • μετανενοήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
μετανοῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: μετανοέω
μετανοῆσαι
μετανοήσαντες
μετανοησάντων
μετανοήσασι
μετανοήσατε
μετανοήσει
μετανοήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: μετανοέω
μετανοήσῃ
μετανοήσῆς
μετανοήσητε
μετανόησον
μετανοήσουσι, μετανοήσουσιν
μετανοήσω
μετανοήσωμεν
μετανοήσωσι, μετανοήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: μετανοέω
μετανοῆτε
μετάνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • repentance, change of mind
  • compunction (for guilt, including reformation)
  • reversal (of a decision)
 • Forms:
μετανοίᾳ
μετάνοιαν
μετανοίας
μετανοοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: μετανοέω
μετανοοῦντες
μετανοοῦντι
μετανοοῦντος
μετανοούντων
μετανοοῦσι, μετανοοῦσιν
μετανόω
μετανοῶν
μετανοῶσι, μετανοῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: μετανοέω
μετάξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: μετάγω
μεταξύ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Of Time: between, afterward, next, meanwhile

   ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες, ῥαββί, φάγε.
   Meanwhile, the disciples kept asking him, saying, “Rabbi, eat.” (John 4:31)

  • Of Place: between, in the middle of
  • Reciprocal: between, among (e.g., between you and him)
  • As Preposition + Gen.: mingled among
 • Concord:

  NT: Matt 18:15; 23:35; Luke 11:51; 16:26; John 4:31; Acts 12:6; 13:42; 15:9; Rom 2:15
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

μεταπαιδεύεται
μεταπαιδεύω
 • Meaning: to educate differently, re-educate, learn better
 • Forms:
  • μεταπαιδεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
μεταπαραδιδόασιν
μεταπαραδίδωμι
 • Meaning: to succeed, give place to, follow
 • Forms:
  • μεταπαραδιδόασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
μεταπείθω
 • Meaning:
  • to alter, change a person's persuasion
  • to persuade and change the view of
 • Forms:
  • μεταπείθεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μεταπεῖσαι Verb: Aor Act Infin
μεταπεῖσαι
μεταπέμπεσθαι
μεταπεμπόμενος
μεταπέμπω
 • Active Meaning:
  • to summon, call for
  • to fetch
  • to send for, send from elsewhere
 • Middle Meaning:
  • to summon
  • to invite
 • Forms:
  • μεταπεμφθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • μεταπεμπόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μετάπεμψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • μεταπεμψάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • μεταπέμψασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
  • μεταπέμψηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • μεταπέμψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • μετεπέμψασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • μετεπέμψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
μεταπεμφθείς
μετάπεμψαι
μεταπεμψάμενος
μεταπέμψασθαι
μεταπέμψηται
μεταπέμψομαι
μεταπεσεῖν
μεταπεσεῖσθαι
μεταπέσῃ
μεταπῖπτον
μεταπίπτω
 • Meaning:
  • to undergo a change
  • to fall differently
  • to change sides
 • Forms:
  • μεταπῖπτον Part: Nom/Acc Sing Neut
  • μεταπεσεῖν Verb: Aor Act Ind Infin
  • μεταπεσεῖσθαι Verb: Fut Mid Infin
  • μεταπέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μετέπεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
μετάρσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: raised from the ground, high in air
μετασκευάζω
 • Meaning: to transform, refashion, put into another dress
 • Forms:
  • μετασκευάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
μετασκευάζων
μετασκηνόω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shift an encampment
 • Forms:
  • μετασκηνώσειν Verb: Fut Act Infin
μετασκηνώσειν
μετασταθῶ
μεταστάντος
μεταστάσῃ
μεταστῇ
μεταστῆναι
μεταστῆσαι
μεταστήσαιεν
μεταστησάμενοι
μεταστήσας
μεταστήσεις
μεταστήσεσθαι
μεταστήσεται
μεταστήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: μεθίστημι
μετάστησον
μεταστήσουσι, μεταστήσουσιν
μεταστήσω
μετάστητε
μεταστραφήσεται
μεταστραφήσονται
μεταστραφήτω
μεταστρέφει
μεταστρεφόμενος
μετάστρεψον
μεταστρέφοντας
μεταστρέφω
 • Active Meaning:
  • to turn around, turn about, return
  • to turn over
  • to pervert, twist, misrepresent, change, alter
  • to change, alter the nature of something
  • to turn another way, change one's way
  • to change, convert something to something else
  • to relinquish, surrender, turn over to
  • to cause to revert
  • to direct into a specific way
 • Passive Meaning:
  • to direct oneself (into a specific way)
  • to return from a battlefield
 • Forms:
  • μεταστραφήσεται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μεταστραφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • μεταστραφήτω Verb: 2Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • μεταστρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μεταστρεφόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μεταστρέφοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • μεταστρέφων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • μεταστρέψαι Verb: Aor Act Infin
  • μετάστρεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • μεταστρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • μετεστράφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • μετεστράφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • μετέστρεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
μεταστρέφων
μεταστρέψαι
μεταστρέψω
μεταστροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a turning from, change
  • a new direction
 • Forms:
μετασχεῖν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: μετέχω
μετάσχετε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: μετέχω
μετασχέτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: μετέχω
μετασχηματίζεται
μετασχηματιζόμενοι
μετασχηματιζόμενος
μετασχηματίζονται
μετασχηματίζω
 • Meaning:
  • to transfer
  • to transform (oneself)
  • to change the form of
  • to transfigure
  • to disguise
  • to apply figuratively; to apply comparatively
 • Forms:
  • μετασχηματισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • μετασχηματίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μετασχηματίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μετασχηματιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • μετασχηματιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μετασχηματίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • μετεσχημάτισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
μετασχηματίσει
μετασχηματισθείς
μετασχόντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
μετασχών
μετάσχωσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: μετέχω
μετατεθέντας
μετατεθῆναι
μετατεθήσεται
μετατεθήσονται
μετατεθεῖσθαι
μετατιθείς
μετατιθεμένης
μετατιθέμενος
μετατίθενται
μετατιθέντες
μετατίθεσθαι
μετατίθεσθε
μετατίθημι
 • Active Meaning:
  • to turn around
  • to change the place of, relocate, transfer, transpose
  • to shift away, avert from
  • to remove
  • to change the nature of
  • to induce (someone) to change his mind
  • to pervert
 • Middle Meaning:
  • to change loyalty to
  • to turn apostate from
 • Passive Meaning:
  • to be translated, be taken up
  • to be turned to
 • Forms:
Present
 • μετατίθενται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • μετατίθεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • μετατίθεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • μετατιθείς Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • μετατιθεμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • μετατιθέμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • μετατιθέντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
 • μετετίθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • μεταθήσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • μετατεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • μεταθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • μετατεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • μετατεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • μεταθεῖναι Verb: Aor Act Infin
 • μετάθες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μεταθῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • μετέθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μετέθηκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μετετέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • μετετέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • μεταθέντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • μετατεθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • μεταθέμενον Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
μετατραπήτω
μετατραπέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • Meaning: to be moved in one's mind
 • Root: μετατρέπω
μετατρέπω
 • Active Meaning:
  • to change the mind of
  • to change, pervert
 • Middle Meaning:
  • to turn around and change course (e.g., because of a moral decision or out of respect)
 • Passive Meaning:
  • to be moved in one's mind
 • Forms:
  • μετατρέψαι Verb: Aor Act Infin
  • μετετράπη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • μετατραπήτω Verb: 2Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • μετετρέπετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μετέτρεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
μετατρέψαι
μεταφέρειν
μεταφέροντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to carry across, transfer
 • Root: μεταφέρω
μεταφέρω
 • Meaning:
  • to carry away, bring over, transfer
  • to shift
 • Forms:
  • μεταφέρειν Verb: Pres Act Infin
  • μετενέγκωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • μετενεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
μεταφέρων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to carry across, transfer
 • Root: μεταφέρω
μεταφράζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to paraphrase
 • Forms:
  • μεταφράσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
   • Part: Fut Act Dat Sing Fem
   • Part: Fut Act Nom Plur Fem
μεταφράσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • Part: Fut Act Dat Sing Fem
  • Part: Fut Act Nom Plur Fem
 • Root:μεταφράζω
μετάφρασιν
μετάφρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a paraphrasing, paraphrase, act of recasting a story
μετάφρενα
μεταφρένοις
μετάφρενον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: the back, the part behind the midriff
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμετάφρενονμετάφρενα
GENμεταφρένουμεταφρένων
DATμεταφρένῳμεταφρένοις
ACCμετάφρενονμετάφρενα
μεταφρένων
μεταφυτεύω
 • Meaning: to transplant
μεταχειρίζω
 • Meaning: to take in hand, handle, manage
 • Forms:
  • μεταχειριζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
μεταχειριζόμενοι
μεταχέω
 • Meaning: to pour from one vessel into another, transplant
 • Forms:
  • μεταχέων Part: Pres Act Nom Sing Masc
μεταχέων
μεταχθέντες
μεταχθῇ