πενέω
 • Meaning: to be poor
 • Forms:
  • πενηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
πενηθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: πενέω
πένης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: poor, needy, starving, i.e., indigent
 • Forms:
πένησι, πένησιν
πένητα
πένηται
πένητας
πένητες
πένητι
πένητος
πενήτων
πενθεῖ
πένθει
πενθεῖν
πενθεῖς
πενθεῖσθαι
πενθεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative/Ind 2nd Plur
 • Root: πενθέω
πενθείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πενθέω
πενθερά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mother-in-law, wife's mother
 • Forms:
πενθερᾷ
πενθεράν
πενθερᾶς
πενθερόν
πενθερός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: father-in-law
πενθεροῦ
πενθερούς
πενθέω
 • Meaning: to mourn, be sad, grieve
 • Forms:
Present
 • πενθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πενθεῖν Verb: Pres Act Infin
 • πενθεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • πενθεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • πενθοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • πενθοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πενθοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • πενθοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πενθῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • πενθοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • πενθοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πενθοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • πενθούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • πενθοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • πενθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
Imperfect
 • ἐπένθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπενθεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐπένθουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπένθουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • πενθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πενθήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • πενθησοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • πενθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπενθήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπένθησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπένθησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπενθήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπένθησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • πενθῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • πενθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • πενθήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • πενθήσητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • πένθησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
πένθη
πενθῆσαι
πενθήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πενθέω
πενθήσει
πενθήσετε
πενθήσῃς
πενθήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πενθέω
πένθησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πενθέω
πενθησοῦσιν, πενθήσουσιν, πενθησοῦσι, πενθήσουσι
πενθήσω
πενθικά
πενθικοῖς
πενθικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of mourning
  • for mourning
  • mournful (attitude)
  • mournful manner, mournful way
 • Forms:
  • πενθικά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • πενθικοῖς Adj: Dat Plur Neut
πένθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mourning, sorrow, grief, sadness
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπένθοςπένθη
GENπένθουςπενθῶν
πενθέων
DATπένθειπένθεσι(ν)
ACCπένθοςπένθη
πενθοῦντας
πενθοῦντες
πενθοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πενθέω
πενθούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: πενθέω
πένθους
πενθοῦσα
πενθοῦσι, πενθοῦσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πενθέω
πενθῶν
πενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: poverty
 • Forms:
πενίᾳ
πενίαν
πενίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πενία
πενιχρά
πενιχρᾷ
πενιχράν
πενιχροῖς
πενιχρόν
πενιχρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: poor, needy
 • Forms:
  • πενιχράν Adj: Acc Sing Fem
  • πενιχροῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • πενιχροῦ Adj: Gen Sing Neut
  • πενιχρῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
πενιχροῦ
πενιχρῷ
πενιχρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: poorly, needily
πένομαι
 • Meaning:
  • to be poor, be in need
  • to live in poverty
  • to labour, be at work
 • Forms:
  • πένηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • πενόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
πενόμενος
πενταετηρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: held every five years, quinquennial
 • Forms:
  • πενταετηρικοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
πενταετηρικοῦ
πενταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: five years long, five years old
 • Forms:
πενταετοῦς
πεντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: five times
πεντακισχίλια
πεντακισχίλιαι
πεντακισχιλίαν
πεντακισχιλίας
πεντακισχίλιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: five thousand
 • Forms:
  • πεντακισχίλια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • πεντακισχίλιαι Adj: Nom Plur Fem
  • πεντακισχιλίας Adj: Nom Plur Fem
  • πεντακισχιλίους Adj: Acc Plur Masc
  • πεντακισχιλίων Adj: Gen Plur MFN
πεντακισχίλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: five thousand
 • Note: used with a collective noun
 • Forms:
  • πεντακισχιλίαν Adj: Acc Sing Fem
πεντακισχιλίους
πεντακισχιλίων
πεντακόσια
πεντακοσία
πεντακόσιαι
πεντακόσιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: five hundred
 • Forms:
  • πεντακόσια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • πεντακόσιαι Adj: Nom Plur Fem
  • πεντακοσίοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • πεντακοσίους Adj: Acc Plur Masc
  • πεντακοσίων Adj: Gen Plur MFN
πεντακοσίοις
πεντακόσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: five hundred
 • Note: used with collective nouns
πεντακοσιοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: five hundredth
 • Forms:
  • πεντακοσιοστοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
πεντακοσιοστοῦ
πεντακοσίους
πεντακοσίων
πεντάμηνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: period of five months, five month old
πεντάπηχυν
πεντάπηχυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: five cubits long, broad, or high (about two metres)
 • Forms:
  • πεντάπηχυν Noun: Acc Sing Masc
πενταπλᾶς
πενταπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: five-fold, five times as much
πενταπλῆν
πενταπλοῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: five-sided, fivefold
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπενταπλοῦςπενταπλῆπενταπλοῦν
GENπενταπλοῦπενταπλῆςπενταπλοῦ
DATπενταπλῷπενταπλῇπενταπλῷ
ACCπενταπλοῦνπενταπλῆνπενταπλοῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMπενταπλοῖπενταπλαῖπενταπλᾶ
GENπενταπλῶν
DATπενταπλοῖςπενταπλαῖςπενταπλοῖς
ACCπενταπλοῦςπενταπλᾶςπενταπλᾶ
πέντε
 • Parse: Adj: Cardinal number
 • Meaning: five
πεντεκαίδεκα
 • Parse: Adj: Cardinal number
 • Meaning: fifteen
πεντεκαιδεκάτῃ
πεντεκαιδεκάτην
πεντεκαιδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc, ordinal number
 • Meaning: fifteenth
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπεντεκαιδέκατοςπεντεκαιδεκάτηπεντεκαιδέκατον
GENπεντεκαιδεκάτουπεντεκαιδεκάτηςπεντεκαιδεκάτου
DATπεντεκαιδεκάτῳπεντεκαιδεκάτῃπεντεκαιδεκάτῳ
ACCπεντεκαιδέκατονπεντεκαιδεκάτηνπεντεκαιδέκατον
VOCπεντεκαιδέκατεπεντεκαιδεκάτηπεντεκαιδέκατε
Plural
 MascFemNeut
NOMπεντεκαιδέκατοιπεντεκαιδέκαταιπεντεκαιδέκατα
GENπεντεκαιδεκάτωνπεντεκαιδεκάτωνπεντεκαιδεκάτων
DATπεντεκαιδεκάτοιςπεντεκαιδεκάταιςπεντεκαιδεκάτοις
ACCπεντεκαιδεκάτουςπεντεκαιδεκάταςπεντεκαιδέκατα
VOCπεντεκαιδέκατοιπεντεκαιδέκαταιπεντεκαιδέκατα
πεντεκαιδεκάτῳ
πεντεκαιεικοσαετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: twenty-five years old
 • Forms:
  • πεντεκαιεικοσαετοῦς Adj: Gen Plur MFN
πεντεκαιεικοσαετοῦς
πεντήκοντα
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty
Fifty
NumberCodeGreek
50ν'πεντήκοντα
51να'πεντήκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
52νβ'πεντηκονταδύο
53νγ'πεντηκοντατρεῖς
54νδ'πεντηκοντατέσσαρες
55νε'πεντηκονταπέντε
56νς'πεντηκονταέξ
57νζ'πεντηκονταεπτά
58νη'πεντηκονταοκτώ
59νθ'πεντηκονταεννέα
πεντηκονταεννέα
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty-nine, 59
πεντηκονταεπτά
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty-seven, 57
πεντηκονταοκτώ
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty-eight, 58
πεντηκοντατρεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem cardinal number
 • Meaning: fifty-three, 53
πεντηκονταδύο
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty-two, 52
πεντηκονταπέντε
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty-five, 55
πεντηκοντατέσσαρες
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty-four, 54
πεντηκονταέξ
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty-six, 56
πεντηκονταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fifty years old
 • Forms:
πεντηκονταετοῦς
πεντηκοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fifty times
πεντηκόνταρχοι
πεντηκόνταρχον
πεντηκόνταρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the commander of fifty men, lieutenant
πεντηκοντάρχους
πεντηκοντατριῶν
 • Parse: Adj: Gen Plur MFN
 • Meaning: fifty-three
πεντηκοστῇ
πεντηκοστή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fiftieth, Pentecost
 • Forms:
πεντηκοστήν
πεντηκοστῆς
πεντηκοστόν
πεντηκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc ordinal number
 • Meaning: fiftieth, Pentecost
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπεντηκοστόςπεντηκοστήπεντηκοστόν
GENπεντηκοστοῦπεντηκοστῆςπεντηκοστοῦ
DATπεντηκοστῷπεντηκοστῇπεντηκοστῷ
ACCπεντηκοστόνπεντηκοστήνπεντηκοστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMπεντηκοστοίπεντηκοσταίπεντηκοστά
GENπεντηκοστῶνπεντηκοστῶνπεντηκοστῶν
DATπεντηκοστοῖςπεντηκοσταῖςπεντηκοστοῖς
ACCπεντηκοστούςπεντηκοστάςπεντηκοστά
πεντηκοστοῦ
πεντηκοστῷ