γεγάμηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: γαμέω
γεγαμηκόσι, γεγαμηκόσιν
 • Parse: Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γεγάμημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: γαμέω
γεγαμημένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: γαμέω
γέγανα
γεγαυρωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: γαυρόω
γεγαυρωμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: γαυρόω
γεγέμικαν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to fill full
 • Root:γεμίζω
γεγένημαι
γεγενημένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γεννάω
γεγενημένας
γεγενημένη
γεγενημένην
γεγενημένης
γεγενημένοις
γεγενημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: γίνομαι
γεγενημένος
γεγενημένου
γεγενημένῳ
γεγενημένων
γεγένηνται
γεγενῆσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
γεγένησθε
γεγένηται
γεγέννηκα
γεγεννηκότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: γεννάω
γεγέννημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: γεννάω
γεγεννημέθα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: γεννάω
γεγεννημέναι
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: γεννάω
γεγεννημένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γεννάω
γεγεννημένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: γεννάω
γεγεννημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: γεννάω
γεγεννημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: γεννάω
γεγεννημένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: γεννάω
γεγεννημένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεγέννησαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: γεννάω
γεγεννῆσθαι
γεγέννηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γεννάω
γέγηθε
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Imperativ 2nd Sing
 • Meaning:
  • to rejoice
 • Root:γηθέω
γεγηθόσι
 • Parse:
  • Part: Perf Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • to rejoice
 • Root:γηθέω
γεγηθότι
 • Parse:
  • Part: Perf Act Dat Sing Masc/Neut
 • Meaning:
  • to rejoice
 • Root:γηθέω
γεγηθώς
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to rejoice
 • Root:γηθέω
γεγήρακα
γεγηράκαμεν
γεγήρακας
γεγήρακε, γεγήρακεν
γεγηρακότων
γεγηρακυῖαι
 • Parse:
  • Part: Perf Act Dat Sing Fem
  • Part: Perf Act Nom Plur Fem
 • Root: γηράσκω
γεγλυμμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γλύφω
γεγλυμμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: γλύφω
γέγονα
γεγόναμεν
γέγοναν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur contracted form
 • Root: γίνομαι
γέγονας
γεγόνασι, γεγόνασιν
γεγόνατε
γεγόνει
γεγόνεισαν
γέγονε, γέγονεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
 • Root: γίνομαι
γεγονέναι
γεγόνοι
γεγονός
γεγονόσι, γεγονόσιν
γεγονότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Plur Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γίνομαι
γεγονότας
γεγονότες
γεγονότι
γεγονότος
γεγονότων
γεγονυῖα
γεγονυῖαν
γεγονυίας
γεγονώς
γέγραμμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: γράφω
γεγραμμένης
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γράφω
γεγραμμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γράφω
γεγραμμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: γράφω
γεγραμμένας
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: γράφω
γεγραμμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: γράφω
γεγραμμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: γράφω
γεγραμμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: γράφω
γεγραμμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γράφω
γεγραμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: γράφω
γεγραμμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: γράφω
γεγραμμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: γράφω
γεγραμμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: γράφω
γέγραπται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
γέγραπτο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
γέγραφα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: γράφω
γεγράφαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: γράφω
γέγραφε
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Iperativ 2nd Sing
 • Root: γράφω
γεγραφέναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
γεγράφθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: γράφω
γεγραφότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: γράφω
γεγύμνωνται
γεγυμνασμένα
γεγυμνασμένην
γεγυμνασμένοις
γεγυμνασμένος
γεγυμνῶσθαι
γεγωνός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • loud-sounding, sonorous
γεγωνοτέροις
 • Parse:
  • Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • loud-sounding, sonorous
 • Root:γεγωνός
γεγῶτα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
 • Root:γίνομαι