γεγάμηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: γαμέω (to marry)
γεγαμήκει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Root: γαμέω (to marry)
γεγαμηκόσι, γεγαμηκόσιν
 • Parse: Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • Root: γαμέω (to marry)
γεγαμηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γαμέω (to marry)
γεγαμηκότας
 • Parse: Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • Root: γαμέω (to marry)
γεγάμημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: γαμέω (to marry)
γεγαμηκότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: γαμέω (to marry)
γεγαμηκότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: γαμέω (to marry)
γεγαμηκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: γαμέω (to marry)
γεγαμημένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: γαμέω (to marry)
γεγαμημένῃ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: γαμέω (to marry)
γεγαμημένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: γαμέω (to marry)
γεγάμητο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γαμέω (to marry)
γέγανα
γεγαυρωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: γαυρόω (to boast)
γεγαυρωμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: γαυρόω (to boast)
γεγέμικαν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root:γεμίζω (to fill full)
γεγένημαι
γεγενημένα
γεγενημέναι
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: γίνομαι (to be, become)
 • Root: γίγνομαι (to be, become)
γεγενημένας
γεγενημένη
γεγενημένην
γεγενημένης
γεγενημένοι
γεγενημένοις
γεγενημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: γίνομαι (to be, become)
 • Root: γίγνομαι (to be, become)
γεγενημένος
γεγενημένου
γεγενημένους
γεγενημένῳ
γεγενημένων
γεγένηνται
γεγενῆσθαι
γεγένησθε
γεγένηται
γεγέννηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγεννηκέναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγεννήκοι
 • Parse: Verb: Perf Act Opt 3rd Sing
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγεννηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγεννηκότι
 • Parse: Part: Perf Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγεννηκότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγεννηκότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγέννημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγεννημέθα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγεννημέναι
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγεννημένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγεννημένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγεννημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγεννημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγεννημένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγεννημένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγεννημένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγέννησαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγεννῆσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγέννηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γεννάω (to produce, father)
γεγευμένοις
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γεύω (to taste)
γεγευμένος
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: γεύω (to taste)
γέγευται
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γεύω (to taste)
γεγήθασι, γεγήθασιν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: γηθέω (to rejoice)
γέγηθε
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Imperativ 2nd Sing
 • Root: γηθέω (to rejoice)
γεγηθόσι
 • Parse:
  • Part: Perf Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γηθέω (to rejoice)
γεγηθότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γηθέω (to rejoice)
γεγηθότες
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: γηθέω (to rejoice)
γεγηθότι
 • Parse:
  • Part: Perf Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: γηθέω (to rejoice)
γεγηθότων
 • Parse:
  • Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: γηθέω (to rejoice)
γεγηθώς
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: γηθέω (to rejoice)
γεγήρακα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: γηράσκω (to grow old)
γεγηράκαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: γηράσκω (to grow old)
γεγήρακας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: γηράσκω (to grow old)
γεγηράκασι, γεγηράκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: γηράσκω (to grow old)
γεγήρακε, γεγήρακεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: γηράσκω (to grow old)
γεγηρακότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: γηράσκω (to grow old)
γεγηρακυῖαι
 • Parse:
  • Part: Perf Act Dat Sing Fem
  • Part: Perf Act Nom Plur Fem
 • Root: γηράσκω (to grow old)
γεγλυμμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γλύφω (to carve, cut out)
γεγλυμμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: γλύφω (to carve, cut out)
γέγονα
γεγόναμεν
γέγοναν
γέγονας
γεγόνασι, γεγόνασιν
γεγόνατε
γεγόνει
γεγόνεισαν
γέγονε, γέγονεν
γεγονέναι
γεγόνοι
γεγόνοιεν
γεγονός
γεγονόσι, γεγονόσιν
γεγονότα
γεγονότας
γεγονότες
γεγονότι
γεγονότος
γεγονότων
γεγονυῖα
γεγονυῖαι
γεγονυῖαν
γεγονυίας
γεγονυιῶν
γεγονώς
γέγραμμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: γράφω (to write)
γεγραμμένης
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γράφω (to write)
γεγραμμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γράφω (to write)
γεγραμμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: γράφω (to write)
γεγραμμέναις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Fem
 • Root: γράφω (to write)
γεγραμμένας
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: γράφω (to write)
γεγραμμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: γράφω (to write)
γεγραμμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: γράφω (to write)
γεγραμμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: γράφω (to write)
γεγραμμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γράφω (to write)
γεγραμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: γράφω (to write)
γεγραμμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: γράφω (to write)
γεγραμμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: γράφω (to write)
γεγραμμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: γράφω (to write)
γέγραπται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω (to write)
γέγραπτο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω (to write)
γέγραφα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: γράφω (to write)
γεγράφαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: γράφω (to write)
γέγραφε
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Imperativ 2nd Sing
 • Root: γράφω (to write)
γέγραφεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: γράφω (to write)
γεγραφέναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
γεγράφθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: γράφω (to write)
γεγράφθω
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Imperativ 3rd Sing
 • Root: γράφω (to write)
γεγραφόσι
 • Parse: Part: Perf Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γράφω (to write)
γεγραφότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γράφω (to write)
γεγραφότας
 • Parse: Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • Root: γράφω (to write)
γεγραφότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: γράφω (to write)
γεγραφότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: γράφω (to write)
γεγραφώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: γράφω (to write)
γεγυμνασμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: γυμνάζω (to exercise)
γεγυμνασμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γυμνάζω (to exercise)
γεγυμνασμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: γυμνάζω (to exercise)
γεγυμνασμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γυμνάζω (to exercise)
γεγυμνασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: γυμνάζω (to exercise)
γεγυμνασμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: γυμνάζω (to exercise)
γεγυμνωμένος
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root:γυμνόω (to strip naked)
γεγυμνωμένων
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root:γυμνόω (to strip naked)
γεγυμνωμένως
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root:γυμνόω (to strip naked)
γεγύμνωνται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γυμνάζω (to exercise)
γεγυμνῶσθαι
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root:γυμνόω (to strip naked)
γεγύμνωτο
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root:γυμνόω (to strip naked)
γεγωνός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • loud-sounding, sonorous
γεγωνοτέροις
γεγωνότερον
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comp Adj: Acc Sing Masc
 • Root:γεγωνός (louder)
γεγῶτα