θοῖνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: meal, feast
 • Forms:
  • θοῖναν Noun: Acc Sing Fem
θοῖναν
θοινάω
 • Meaning: to eat a feast, entertain
 • Forms:
  • θοίνης Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • θοίνης Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
θοίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: meal, feast
 • Forms:
  • θοίνης Noun: Gen Sing Fem
  • θοίνων
θοίνης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: θοίνη
 • -----------
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: θοινάω
θολερᾷ
θολερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: muddy, cloudy, turbid, foul, thick, troubled
 • Forms:
  • θολερᾷ Adj: Dat Sing Fem
θολόω
 • Meaning: to make turbid, muddy
 • Forms:
θορυβάζῃ
θορυβάζομαι
θορυβάζω
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause trouble
  • Passive:
   • to be troubled, distracted
 • Forms:
  • θορυβάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • θορυβάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
θορυβεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: θορυβέω
θορυβέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to trouble, disturb
   • to put into disorder
   • to throw into disarray (e.g., like an army running away)
   • to set in an uproar
  • Passive:
   • to be troubled, be in trouble
   • to be distressed
   • to be aroused
   • to be howling
   • to be in confusion
 • Forms:
  • ἐθορυβήθην Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθορύβουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐθορύβουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐθορυβοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • θορυβεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
  • θορυβηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • θορυβήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • θορυβούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • τεθορυβημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
θορυβηθήσονται
θορυβήσαντες
θόρυβον
θόρυβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • noise, clamour (of a crowd)
  • confusion, unrest
  • disarray (on battlefield)
  • trouble, turmoil, excitement, uproar
θορύβου
θορυβούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: θορυβέω
θορύβων
θοῦ
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: τίθημι