μετέβαινε, μετέβαινεν
μετέβαλε, μετέβαλεν
μετεβάλετο
μετεβάλλετο
μετέβη
μετεγραψάμην
μετεγράψαντο
μετεγράψατο
μετεγράψω
μετεδίδου
μετέδοσαν
μετέδωκα
μετέδωκε, μετέδωκεν
μετέθηκε, μετέθηκεν
μετείληφα
μετειλήφαμεν
μετειληφότα
μετειληφότες
μέτειμι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be among, to have a share
μετεῖναι
μέτεισιν
μετεῖχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: μετέχω
μετεκάλεσα
μετεκαλεσάμην
μετεκαλέσατο
μετεκίνησε, μετεκίνησεν
μετεκιρνᾶτο
μετέλαβε, μετέλαβεν
μετελάβετε
μετέλαβον
μετελάβομεν
μετελάμβανεν
μετελάμβανον
μετελεύσεται
μετελήλυθεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: μετέρχομαι
μετεληλυθότων
μετελθεῖν
μετελθέτω
μετελθόντα
μετελθούσης
μετέλθω
μετελθών
μετεμελήθη
μετεμελήθητε
μετεμελόμην
μετεμέλοντο
μετεμορφώθη
μετεμόρφωσεν
μετενέγκωμεν
μετενεχθῆναι
μετενόησα
μετενόησαν
μετενοήσατε
μετενόησε, μετενόησεν
μετέπειτα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: afterward, thereafter, hereafter
μετεπεμψάμην
μετεπέμψασθε
μετεπέμψατο
μετέπεσε, μετέπεσεν
μετέρχεσθαι
μετέρχομαι
 • Meaning:
  • Positive: to go over to, come or go among others, visit, leave and move elsewhere
  • Negative: to attack, pursue, punish, avenge, pursue, go after
 • Forms:
  • μετέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μετερχομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • μετελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • μετελθεῖν Verb: Aor Act Infin
  • μετελθέτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • μετέλθω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • μετῆλθε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
μετερχομένων
μετεστάθη
μετεστάθησαν
μετέστησαν
μετέστησε, μετέστησεν
μετεστράφη
μετεστράφησαν
μετέστρεψε, μετέστρεψεν
μετέσχε, μετέσχεν
μετέσχηκεν
μετεσχηκότας
μετεσχηκότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to partake of, share in
 • Root: μετέχω
μετεσχημάτιζεν
μετεσχημάτισα
μετετέθη
μετετέθησαν
μετετίθει
μετετράπη
μετετρέπετο
μετέτρεψε, μετέτρεψεν
μετέχειν
μετέχητε
μετέχομεν
μετέχοντες
μετέχουσι, μετέχουσιν
μετέχω
 • Meaning:
  • to share, be partaker, pertain, share with
  • to participate in
  • to take a part
  • to do something in common with others
  • to perform something in common with others
 • Forms:
Present
 • μετέχητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • μετέχειν Verb: Pres Act Infin
 • μετέχομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • μετέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μετέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μετέχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • μετέχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • μετεῖχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • μετεῖχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
 • μετασχεῖν Verb: Aor Act Infin
 • μετάσχετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • μετασχέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • μετάσχωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • μετέσχε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • μετέσχηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • μετεσχηκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
μετέχων
μετέωρα
μετεωρίζεσθαι
μετεωρίζεσθε
μετεωρίζου
μετεωρίζω
 • Active Meaning:
  • to worry, be anxious
  • to doubt, be of doubtful mind
  • to raise into mid-air, suspend, elevate
 • Middle Meaning:
  • to mount up
  • to soar aloft (of an eagle)
  • to rise up (of the cherubs)
  • to lift up (against a city)
  • to rise up against
  • to be raised, lifted
  • to be exalted, raised to a height
 • Passive Meaning:
  • to be elated (in spirit)
  • to be haughty (in mind)
  • to be arrogant
 • Forms:
  • ἐμετεωρίζετο Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμετεωρίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐμετεωρίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • μετεωρίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μετεωρίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • μετεωρίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • μετεωρισθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • μετεωρισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • μετεωρισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
μετεωρισθέντα
μετεωρισθῇς
μετεωρισθήσεται
μετεωρισμοί
μετεωρισμοῖς
μετεωρισμόν
μετεωρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • billow, a surging or swelling of waves, a rising to the surface
  • act of lifting high
  • haughty, elated, inflated, swollen
 • Forms:
μετεωρισμούς
μετέωροι
μετέωρον
μετέωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • lifted into mid-air, elated, suspended, hanging
  • lifted high off the ground, lofty, high
  • uplifted, upper, raised from the ground
  • exalted, elevated
  • haughty, arrogant, proud
 • Forms:
μετεώρου
μετεώρῳ
μετεώρων