εὐρακύλων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: northeast wind
εὕραμεν
εὑράμενοι
εὑράμενος
εὗραν
εὕρασθαι
εὑρέ
εὗρε
εὑρεθείη
εὑρεθείημεν
εὑρεθείητε
εὑρεθείς
εὑρεθεῖσα
εὑρεθεῖσαν
εὑρεθείσας
εὑρεθείσης
εὑρεθεῖσι, εὑρεθεῖσιν
εὑρεθέν
εὑρεθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: εὑρίσκω
εὑρεθέντας
εὑρεθέντες
εὑρεθέντι
εὑρεθέντος
εὑρεθέντων
εὑρέθη
εὑρεθῇ
εὑρέθημεν
εὑρέθην
εὑρεθῆναι
εὑρέθης
εὑρεθῇς
εὑρέθησαν
εὑρεθήσεται
εὑρεθήσομαι
εὑρεθησόμεθα
εὑρεθήσονται
εὑρεθῆτε
εὑρεθήτω
εὑρεθῶ
εὑρεθῶμεν
εὑρεθῶσι, εὑρεθῶσιν
εὑρεῖν
εὐρεῖς
εὕρεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a prize, an invention, discovery
  • unexpected good fortune, windfall
  • what is affordable
εὑρεματικος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: more inventive
εὑρεματικώτεροι
εὗρεν
εὕρες, εὗρες
εὕρεσιν
 • Parse: Nouin: Acc Sing Fem
 • Meaning: a finding, discovery
 • Root: εὕρεσις
εὕρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a finding, discovery, invention, conception, solving
  • act of finding what one searches for
  • act of devising
εὕρετε
εὑρετῇ
εὑρέτην
εὑρετής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an inventor, discoverer
  • one who designs (something) and does it
εὑρετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: discoverable, found at, situated at
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMεὑρετόςεὑρετήεὑρετόν
GENεὑρετοῦεὑρετῆς
εὑρετής
εὑρετοῦ
DATεὑρετῷεὑρετῇεὑρετῷ
ACCεὑρετόνεὑρετήνεὑρετόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMεὑρετοίεὑρεταίεὑρετά
GENεὑρετῶνεὑρετῶνεὑρετῶν
DATεὑρετοῖςεὑρεταῖςεὑρετοῖς
ACCεὑρετούςεὑρετάςεὑρετά
εὑρέτωσαν
εὕρῃ
εὕρηκα
εὑρήκαμεν
εὕρηκας
εὑρήκατε
εὕρηκε, εὕρηκεν
εὑρηκέναι
εὑρηκώς
εὕρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: discovery, invention
εὑρημένης
εὑρημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: εὑρίσκω
εὕρηνται
εὕρῃς
εὑρήσει
εὑρήσειν
εὑρήσεις
εὑρήσετε
εὑρήσῃς
εὑρῆσθαι
εὑρησιλογεῖν
εὑρησιλογέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make wild guess; to invent ingenious arguments, explanations or pretexts
 • Forms:
  • εὑρησιλογεῖν Verb: Pres Act Infin
εὑρήσομεν
εὑρήσουσι, εὑρήσουσιν
εὑρήσω
εὕρηται
εὕρητε
εὔριζος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: well-rooted
 • Forms:
  • εὐρίζῳ Adj: Dat Sing MFN
  • εὐρίζων Adj: Gen Plur MFN
εὐρίζῳ
εὐρίζων
εὑρίσκει
εὑρίσκειν
εὑρίσκεις
εὑρίσκεσθαι
εὑρίσκεται
εὑρίσκετε
εὑρίσκετο
εὑρίσκῃ
εὑρίσκηται
εὑρίσκομεν
εὐρισκόμεθα
εὑρισκόμενοι
εὑρισκομένοις
εὑρισκόμενος
εὑρισκομένου
εὑρισκομένων
εὕρισκον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εὑρίσκω
εὑρίσκον
εὑρίσκοντα
εὑρίσκονται
εὑρίσκοντες
εὑρίσκοντο
εὑρίσκοντος
εὑρίσκουσα
εὑρίσκουσι, εὑρίσκουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: εὑρίσκω
εὑρίσκω
 • Active Meaning:
  • to find, discover, come upon
  • to get, obtain, receive

   αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος.
   having obtained an eternal redemption (Heb 9:12) (also see Gen 6:8)

  • to undergo and experience
  • to encounter, find (someone or something in a certain location or state)
  • to discover (a fact after examination)
  • εὑρίσκω + χείρ = to afford

   ὅσα εὗρεν ἡ χεὶρ αὐτοῦ
   such as he is able to afford (lit: such as his hand finds) (Lev 14:22)

 • Passive Meaning:
  • to be available, at one's disposal
  • to be regarded, be considered
  • to exist, be present
  • to reveal oneself, present oneself
  • to cope with
 • Forms:
Present
 • εὑρίσκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • εὑρίσκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • εὑρίσκειν Verb: Pres Act Infin
 • εὑρίσκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • εὑρίσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • εὑρίσκομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • εὑρίσκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • εὑρίσκῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • εὑρίσκηται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εὐρισκόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • εὑρίσκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εὑρίσκωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • εὑρίσκηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • εὑρισκομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • εὑρισκόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • εὑρισκομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • εὑρισκόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • εὑρισκομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • εὕρισκον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • εὑρίσκοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • εὑρίσκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • εὑρίσκοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • εὑρίσκουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • εὑρίσκουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • εὑρίσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • εὑρίσκετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εὑρίσκοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εὕρισκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • εὕρισκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ηὑρίσκετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ηὕρισκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ηὕρισκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • εὑρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • εὑρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • εὑρεθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • εὑρεθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • εὑρεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • εὑρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • εὑρήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • εὑρήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • εὑρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • εὕρασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • εὑράμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • εὑρέ Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εὗρε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὑρεθείητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • εὑρεθείημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • εὕραμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
 • εὗραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εὑρεθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • εὑρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • εὑρεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • εὑρέθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • εὑρέθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • εὑρεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • εὑρέθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • εὑρέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • εὑρεθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • εὕροι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • εὕροιεν Verb: 2Aor Act Opt 3rd Plur
 • εὕροιμι Verb: 2Aor Act Opt 1st Sing
 • εὕροις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • εὕροισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • εὕροιτε Verb: Aor Act Opt 2nd Plur
 • εὕροιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • εὕρομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • εὗρον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • εὗρον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • εὕροσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εὕρω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • εὕρωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • εὕρωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • εὕρωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ηὑρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ηὑρέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • εὑρεθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • εὑρεθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • εὑρεθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • εὑρεθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • εὑρεθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • εὑρεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • εὗρε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὕρες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • εὕρετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • εὑρέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • εὕρῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • εὕρῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • εὑρήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • εὕρητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
Aorist Participle
 • εὐρών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • εὑρόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • εὑρόντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • εὑρόντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • εὑροῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • εὑρόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • εὑροῦσαι Part: 2Aor Act Nom Plur Fem
 • εὑρούσαις Part: Aor Act Dat Plur Fem
 • εὑράμενος Part: 2Aor Mid Nom Sing Masc
 • εὑρεθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • εὑρεθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • εὑρεθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • εὑρεθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • εὑρεθείσας Part: Aor Pass Acc Plur Fem
 • εὑρεθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • εὑρεθεῖσιν Part: Aor Pass Dat Plur Neut
 • εὑρεθέν Part: 1Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • εὑρεθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • εὑρεθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • εὑρεθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • εὑρεθέντι Part: Aor Pass Dat Sing Masc
 • εὑρεθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
Perfect
 • εὑρῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • εὑρημένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • εὑρημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • εὑρημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • εὕρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • εὑρήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • εὕρηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • εὑρήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • εὕρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εὑρηκέναι Verb: Perf Act Infin
 • εὑρηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • εὕρηνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εὕρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
εὑρίσκων
εὑρίσκωνται
εὕροι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: εὑρίσκω
εὕροιεν
εὕροιμι
εὕροις
εὕροισαν
εὕροιτε
εὕροιτο
εὐροκλύδων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: southeast wind
εὕρομεν
εὗρον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: εὑρίσκω
εὑρόντα
εὑρόντες
εὑρόντι
εὑρόντος
εὖρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: breadth, width
 • Forms:
  • εὔρους Noun: Gen Sing Neut
εὕροσαν
εὔρους
εὑροῦσα
εὑροῦσαι
εὑρούσαις
εὔρυθμον
εὔρυθμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Esther 4:17s
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Meaning: rhythmical, harmonious
 • Forms:
  • εὔρυθμον Adj: Acc Sing Masc
εὐρύθμως
εὐρυκλύδων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: southeast wind
εὐρύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: broad, wide
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐρύςεὐρεῖαεὐρύ
GENεὐρέοςεὐρείαςεὐρέος
DATεὐρεῖεὐρείᾳεὐρεῖ
ACCεὐρύνεὐρεῖανεὐρύ
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐρεῖςεὐρεῖαιεὐρέα
GENεὐρέωνεὐρειωνεὐρέων
DATεὐρέσιεὐρείαιςεὐρέσι
ACCεὐρεῖςεὐρείαςεὐρέα
εὐρυχωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: expanse, room, large open space, spaciousness
εὐρύχωροι
εὐρύχωρον
εὐρύχωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: broad, spacious, roomy
 • Forms:
  • εὐρύχωροι Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • εὐρύχωρον Adj: Acc Sing Masc
  • εὐρυχώρῳ Adj: Dat Sing Neut
εὐρυχώρῳ
εὕρω
εὕρωμεν
εὐρών
εὕρωσι, εὕρωσιν
εὔρωστον
εὔρωστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: stout, strong, robust
 • Forms:
εὐρώστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: strongly, mightily, vigorously
εὐρωτιάω
 • Meaning: to be mouldy, become mouldy
 • Forms:
  • εὐρωτιῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
εὐρωτιῶν