ἐκκαῇ
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐκκαίω
ἐκκαῆναι
ἐκκαήσεται
ἐκκαθαίρω
 • Meaning: to clean out, clear out, cleanse, purge, sift, filter
 • Forms:
  • ἐκκαθάρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκκαθάρῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκκαθαρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξεκάθαρα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
ἐκκαθάρατε
ἐκκαθάρῃ
ἐκκαθαριεῖ
ἐκκαθαριεῖς
ἐκκαθαρίζω
 • Meaning:
  • to clean out, purge
  • to cleanse morally and religiously
  • to remove in order to make morally clean
  • to clear out undesirable object or obstacles from something and reclaim
 • Forms:
  • ἐκκαθαριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκκαθαριεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐκκαθαριοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐκκάθαρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἐκκαθαριοῦμεν
ἐκκάθαρον
ἐκκαθαρῶ
ἑκκαίδεκα
 • Parse: Cardinal number
 • Meaning: sixteen
ἑκκαιδεκάτῃ
ἑκκαιδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sixteenth
 • Forms:
  • ἑκκαιδεκάτῃ Adj: Dat Sing Fem
ἔκκαιε
ἐκκαίει
ἐκκαίω
 • Active Meaning:
  • to flare out, blaze out, flame out, flash
  • to break out, explode
  • to burn out
  • to light up, kindle, ignite
  • to burn down (a city)
  • to heat intensely
  • to inflame (with sensual desire, anger)
 • Passive Meaning:
  • to be kindled
  • to be inflamed (with sensual desire, anger)
 • Forms:
Present
 • ἔκκαιε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκκαίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκκαίων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐκκαῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
Imperfect
Future
 • ἐκκαήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκκαυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκκαυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκκαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκκαύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκκαῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐκκαυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐκκαῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐκκαῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκκαύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐξεκαύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεκαύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξέκαυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέκαυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέκαυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξεκαύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξέκαυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκκεκαυμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐκκεκαυμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐκκεκαυμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκκέκαυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκκαίων
ἐκκακεῖν
ἐκκακέω
 • Meaning: to faint, be weary, lose heart, be discouraged
 • Forms:
  • ἐγκακεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐγκακήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐγκακοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐγκακῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἐκκακεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκκακήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐκκακήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐκκακοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐκκακῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
ἐκκακήσῃς
ἐκκακήσητε
ἐκκακοῦμεν
ἐκκακῶμεν
ἐκκαλέσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκκαλέω
ἐκκαλέσασθαι
ἐκκαλέσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐκκαλέω
ἐκκαλέω
 • Meaning: to call out, call forth
 • Forms:
  • ἐκκαλέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξεκαλοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκκαλέσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
ἐκκαλουμένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to call out
 • Root: ἐκκαλέω
ἐκκαλουμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to call out
 • Root: ἐκκαλέω
ἐκκαλύπτει
ἐκκαλύπτω
 • Meaning:
  • to uncover, disclose, reveal
  • to let slip out inadvertently
 • Forms:
  • ἐκκαλύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἐκκαυθῇ
ἐκκαυθήσεται
ἐκκαυθήσονται
ἐκκαῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκκαίω
ἐκκαύσας
ἐκκαύσει
ἐκκαύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐκκαύω
ἐκκαύσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐκκαίω
ἐκκαύω
 • Meaning: to kindle
 • Forms:
  • ἐκκαύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐκκαύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἔκκειμαι
 • Meaning: to post a notice for public display
ἐκκεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to post (a notice)
 • Root: ἔκκειμαι
ἐκκεκαυμένη
ἐκκεκαυμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκκαίω
ἐκκέκαυται
ἐκκεκεντημένοι
ἐκκεκεντημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκκεντέω
ἐκκεκεντημένων
ἐκκεκολαμμένος
ἐκκεκολαμμένους
ἐκκεκομμένα
ἐκκεκομμένην
ἐκκεκομμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκκόπτω
ἐκκέκυφεν
ἐκκενοῦτε
ἐκκενόω
 • Active Meaning:
  • to empty out, empty out contents of
  • to go dry (of water)
  • to clear out
  • to remove contents completely
  • to draw out
  • to pour out
  • to unsheathe (a sword)
  • to leave desolate
  • to evacuate, vacate, draw out (of a town)
 • Passive Meaning:
  • to be poured
 • Forms:
  • ἐκκενοῦτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκκενωθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐκκενωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκκενώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐκκενώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκκενώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐξεκενοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξεκενώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεκενώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξεκένωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεκένωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξεκένωσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκκεντέω
 • Meaning: to pierce, stab, massacre
 • Forms:
  • ἐκκεκεντημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐκκεκεντημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἐκκεκεντημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐκκεκεντημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἐκκέντησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξεκέντησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξεκεντήσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεκέντησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκκέντησον
ἐκκενωθέν
ἐκκενωθήσονται
ἐκκενώσουσι, ἐκκενώσουσιν
ἐκκενώσω
ἐκκενώσωμεν
ἐκκέχυκα
ἐκκέχυμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐκκεχυμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκκεχύμενον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκκεχυμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκκέχυται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐκκήρυκτον
ἐκκήρυκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • banished, cast away
  • exiled by public announcement
  • stripped of office by proclamation
 • Forms:
ἐκκινέω
 • Meaning:
  • to disturb, move out of
  • to agitate (emotionally)
 • Forms:
  • ἐξεκινήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐκκλαίω
 • Meaning:
  • to weep out
  • to break apart
 • Forms:
  • ἐκκλάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐκκλάσει
ἐκκλάω
 • Meaning:
  • to break off
  • to slit (a bird)
 • Forms:
  • ἐξεκλάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐκκλεῖσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκκλείω
ἐκκλεισθήσεσθε
ἐκκλεισθήσῃ
ἐκκλείω
 • Meaning: to exclude, shut out
 • Forms:
  • ἐκκλεισθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἐκκλεισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἐκκλεῖσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξεκλείσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐκκέκλικεν
ἐκκαλεῖσθαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • Verb: Fut Mid Infin
 • Meaning: to call out
 • Root: ἐκκαλέω
ἐκκλησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • assembly, church
  • act of congregating (for a public meeting)
  • a place for a public meeting
  • large group of gathered people
  • a social organization and body
 • Forms:
ἐκκλησίᾳ
ἐκκλησίαι
ἐκκλησίαις
ἐκκλησίαν
ἐκκλησιάζω
 • Active Meaning:
  • to hold an assembly
  • to summon an assembly
  • to convene
  • to debate in an assembly
 • Passive Meaning:
  • to assemble
 • Forms:
  • ἐκκλησιάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐκκλησιάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκκλησίασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἐκκλησίας
ἐκκλησιάσας
ἐκκλησιάσατε
ἐκκλησίασον
ἐκκλησιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • member of the assembly, preacher
  • convener of an assembly
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Eccl. 1:12; 12:9, 10
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
ἐκκλησιαστική
ἐκκλησιαστικῇ
ἐκκλησιαστικήν
ἐκκλησιαστικῆς
ἐκκλησιαστικόν
ἐκκλησιαστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ecclesiastical, rule of the church
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐκκλησιαστικόςἐκκλησιαστικήἐκκλησιαστικόν
GENἐκκλησιαστικοῦἐκκλησιαστικῆςἐκκλησιαστικοῦ
DATἐκκλησιαστικῷἐκκλησιαστικῇἐκκλησιαστικῷ
ACCἐκκλησιαστικόνἐκκλησιαστικήνἐκκλησιαστικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐκκλησιαστικοίἐκκλησιαστικαίἐκκλησιαστικά
GENἐκκλησιαστικῶνἐκκλησιαστικῶνἐκκλησιαστικῶν
DATἐκκλησιαστικοῖςἐκκλησιαστικαῖςἐκκλησιαστικοῖς
ACCἐκκλησιαστικούςἐκκλησιαστικάςἐκκλησιαστικά
ἐκκλησιαστικοῦ
ἐκκλησιαστικῶν
ἐκκλησιαστοῦ
ἐκκλησιῶν
ἔκκλητον
ἔκκλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • called forth, in the assembly
  • selected to judge or arbitrate
  • summoned as a defendant
 • Forms:
  • ἔκκλητον Adj: Acc Sing Fem
ἐκκλῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκκλίνω
ἐκκλίνας
ἐκκλίνατε
ἐκκλινάτω
ἔκκλινε
ἐκκλινεῖ
ἐκκλίνει
ἐκκλίνειν
ἐκκλινεῖς
ἐκκλινεῖτε
ἐκκλίνετε
ἐκκλίνῃ
ἐκκλίνῃς
ἐκκλίνητε
ἐκκλινομένων
ἔκκλινον
ἐκκλίνοντας
ἐκκλίνοντες
ἐκκλίνοντος
ἐκκλινοῦμεν
ἐκκλινούσας
ἐκκλίνουσι
ἐκκλινοῦσιν
ἐκκλίνω
 • Meaning:
  • Transitive:
   • to turn off (a current route)
   • to bend away (from straight or correct form)
   • to pervert (something good)
   • to wrong, do injustice to
   • to change, alter
   • to cause to move away
   • to mislead, send someone to the wrong direction
   • to be disposed to prefer
  • Intransitive:
   • to turn away, turn aside
   • to shun, avoid (something bad)
   • to deviate from the right course
   • to take leave of a host
 • Forms:
Present
 • ἔκκλινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκκλίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκκλίνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκκλίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκκλίνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐκκλίνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἐκκλίνητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἐκκλινομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐκκλίνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐκκλίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐκκλίνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐκκλινούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ἐκκλίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκκλίνωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἐκκλίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐκκλίνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐξέκλινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέκλινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐξέκλινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐκκλινῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐκκλινεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκκλινεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐκκλινεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐκκλινοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐκκλινοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐκκλῖναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκκλίνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἔκκλινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξέκλινα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξεκλίναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξέκλιναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέκλινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξεκλίνατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκκλίνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκκλινάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
Perfect
 • ἐκκέκλικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἐκκλινῶ
ἐκκλίνωμεν
ἐκκλίνων
ἐκκλίνωσι, ἐκκλίνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκκλίνω
ἐκκλύζω
 • Meaning:
  • to wash out
  • to wash thoroughly to clean
 • Forms:
  • ἐκκλύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐκκλύσει
ἐκκόλαμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • anything engraved
  • a figurine or letter carved on stone
ἐκκολάπτω
 • Meaning:
  • to sculpture
  • to carve on stone, carve out
  • to chisel out, scrape out, hew
  • to erase, obliterate
 • Forms:
  • ἐκκεκολαμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐκκεκολαμμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἐκκόλαψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: chiseling out (an opening for a door)
ἐκκολυμβάω
 • Meaning: to swim away, escape by swimming
 • Forms:
  • ἐκκολυμβήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐκκολυμβήσας
ἐκκομιδή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • transport, a carrying out
  • act of removing (funds)
 • Forms:
ἐκκομιδήν
ἐκκομιζομένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Meaning: to carry out
 • Root: ἐκκομίζω
ἐκκομίζοντας
ἐκκομίζω
 • Meaning: to carry out (a corpse for burial)
 • Forms:
  • ἐξεκομίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκκοπῇ
ἐκκοπήσῃ
ἐκκοπήσονται
ἐκκοπῆτε
ἐκκοπόω
 • Meaning: to weary out
ἐκκόπτειν
ἐκκόπτεσθαι
ἐκκόπτεται
ἐκκοπτομένου
ἐκκόπτουσι, ἐκκόπτουσιν
ἐκκόπτω
 • Active Meaning:
  • to cut out, knock out, chisel out
  • to cut out eyes, gouge out eyes, blind, chop out
  • to knock out
  • to fell, cut down (a tree)
  • to cut off, eliminate, exterminate (someone)
  • to make an end to
  • to destroy
 • Middle Meaning:
  • to mourn, wail, beat the chest in grief
 • Forms:
Present
 • ἐκκόπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐκκόπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκκοπτομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ἐκκόπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκκόπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐκκοπήσῃ Verb: 2Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐκκοπήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκκόψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐκκόψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκκόψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐκκόψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐκκοπῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἐκκόψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐκκοπῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκκόψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκκόψαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • ἐκκόψας Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐκκόψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκκόψειας Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • ἐκκόψῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἔκκοψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκκόψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐκκόψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐξεκόπη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεκόπης Verb: 2Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐξέκοψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέκοψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξέκοψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκκεκομμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἐκκεκομμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐκκεκομμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐκκεκομμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
ἐκκόπτων
ἐκκόψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκκόπτω
ἐκκόψαισαν
ἐκκόψας
ἐκκόψατε
ἐκκόψει
ἐκκόψειας
ἐκκόψεις
ἐκκόψετε
ἐκκόψῃ
ἐκκόψῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Meaning: to cut out
 • Root: ἐκκόπτω
ἐκκόψητε
ἔκκοψον
ἐκκόψουσι, ἐκκόψουσιν
ἐκκόψω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐκκόπτω
ἐκκόψωμεν
ἐκκράζω
 • Meaning:
  • to cry out
  • to sound forth (e.g., the rooster crows; the horse neighs; the sheep baa)
 • Forms:
  • ἐκέκραγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκέκραγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐκέκραγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐκέκραξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκέκραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκεκράξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐκέκραξε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκκρέμαμαι
ἐκκρεμάννυμι
 • Meaning: to depend
 • Forms:
  • ἐκκρέμαται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκκρεμάσῃ
ἐκκρέμαται
ἐκκρεμάω
 • Meaning:
  • to depend upon
  • to hang (something) out
  • to be very attentive, hang upon (the lips of a speaker)
 • Forms:
  • ἐκκρέμαμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐκκρεμάσῃ Part: Aor Act Dat Sing Fem
  • ἐξεκρέματο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκκρουσθῇ
ἐκκρούω
 • Meaning:
  • to knock out
  • to move forward with great force, esp. the hand
 • Forms:
  • ἐκκρουσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
ἐκκύπτον
ἐκκύπτουσα
ἐκκύπτω
 • Meaning:
  • to emerge out of (something)
  • to peep out of (something)
  • to look out of (something)
  • to proceed from
 • Forms:
  • ἐκκέκυφεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐκκύπτον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ἐκκύπτουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ἐκκύπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐξέκυψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέκυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκκύπτων