μνᾶ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a mna (i.e., mina), a certain weight, equal to 60 drachmas
  • pound (a poor equivalent which is used in older translations)
 • Hebrew:
 • Concord:

  NT: Luke 19:13,16,18,20,24,25
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Note: For contemporary equivalent, see money.
 • Forms:
μναῖ
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: μνᾶ
μνᾶν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem Contracted form
 • Root: μνᾶ
μνάομαι
 • Meaning:
  • to woo, court for one's bride, be engaged
μνᾶς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem Contracted form
 • Root: μνᾶ
μνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • remembrance, memory
  • mention, act of mentioning
  • what is remembered from the past
  • recollection, recital
 • Forms:
μνείᾳ
μνείαν
μνείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: remembrance, memory
 • Root: μνεία
μνῆμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: grave, sepulchre, tomb; a memorial, i.e., sepulchral monument (burial-place)
 • Forms:
μνήμας
μνήμασι, μνήμασιν
μνήματα
μνήματι
μνήματος
μνημάτων
μνημεῖα
μνημείοις
μνημεῖον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something that reminds one of a past event
  • grave, sepulchre, tomb
  • a remembrance, i.e., cenotaph (place of interment)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμνημεῖον
μνημείον
μνημεῖα
GENμνημείουμνημείων
DATμνημείῳμνημείοις
ACCμνημεῖον
μνημείον
μνημεῖα
μνημείον
μνημείου
μνημείῳ
μνημείων
μνήμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • what is remembered from the past
  • remembrance, memory
  • being retained in memory
  • capacity to memorize
Feminine Noun
 SingularPlural
NOMμνήμημνῆμαι
GENμνήμηςμνημῶν
DATμνήμῃμνήμαις
ACCμνήμηνμνήμας
VOCμνήμημνῆμαι
μνήμῃ
μνήμην
μνήμης
μνημόνευε
μνημονεύει
μνημονεύειν
μνημονεύεται
μνημονεύετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: μνημονεύω
μνημονεύητε
μνημονευθέντων
μνημονευόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root:μνημονεύω
μνημονευομένας
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root:μνημονεύω
μνημονευόμενοι
μνημονεύονται
μνημονεύοντες
μνημονευόντων
μνημονεύεσθαι
μνημονευέσθω
μνημονεύουσι, μνημονεύουσιν
μνημονεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: μνημονεύω
μνημονεύσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:μνημονεύω
μνημονεύσαντες
μνημονεύσας
μνημονευσάτω
μνημονεύσει
μνημονεύσομεν
μνημονεύσω
μνημονεύω
 • Meaning:
  • to remember, keep in mind, think of
  • to recall, call to mind
  • to mention, to make mention of, call to someone else's mind
  • to retain in one's memory without forgetting
 • Forms:
Present Verbs
 • μνημονεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • μνημονεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • μνημονευέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperativ 3rd Sing
 • μνημονεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • μνημόνευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • μνημονεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μνημονεύειν Verb: Pres Act Infin
 • μνημονεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • μνημονεύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • μνημονεύητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • μνημονεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μνημονεύωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
Present Participles
 • μνημονευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • μνημονευόμενα
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • μνημονευομένας
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • μνημονεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • μνημονευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • μνημονεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐμνημόνευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐμνημόνευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • μνημονεύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • μνημονεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μνημονεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • μνημονεύσομεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • μνημονεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • μνημονεύσαντα
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • μνημονευθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • μνημονεῦσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • μνημονεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • μνημονεῦσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐμνημόνευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐμνημόνευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐμνημόνευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μνημονεύσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • μνημονευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
μνημονεύωμεν
μνημονεύων
μνημόσυνα
μνημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: memory, remembrance
 • Forms:
μνημόσυνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • memory
  • a memorial offering
  • memorial
  • a reminder (memorandum), i.e., record
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμνημόσυνονμνημόσυνα
GENμνημοσύνουμνημοσύνων
DATμνημοσύνῳμνημοσύνοις
ACCμνημόσυνονμνημόσυνα
μνημόσυνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • likely to remain in one's memory
  • of record, of remembrance, memorable
 • Substantival Meaning:
  • a reminder, what awakens or preserves memory of something
 • Forms:
  • μνημοσυνῶν Adj: Gen Plur MFN
μνημοσύνου
μνημοσύνῳ
μνημοσυνῶν
μνημῶν
μνησθείη
μνησθείης
μνησθείς
μνησθεῖσα
μνησθέντες
μνησθῇ
μνησθῆναι
μνησθῇς
μνησθήσεσθε
μνησθήσεται
μνησθήσῃ
μνησθήσομαι
μνησθήσονται
μνήσθητε
μνησθῆτε
μνήσθητι
μνησθῶ
μνησθῶσι, μνησθῶσιν
μνησικακεῖ
μνησικακεῖτε
μνησικακείτω
μνησικακέω
 • Meaning:
  • to bear someone a grudge for something
  • to resent, hate, remember past wrongs, bear malice
 • Forms:
  • μνησικακῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • μνησικακοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • μνησικακήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐμνησικάκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμνησικάκησεν Verb: FutPerf Act Infin
  • ἐμνησικάκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • μνησικακεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μνησικακεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • μνησικακείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • μνησικακήσῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
  • μνησικακήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
μνησικακήσεις
μνησικακήσῃ
μνησικακήσῃς
μνησικακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vengefulness, bearing a grudge, remembrance of wrongs
 • Forms:
μνησικακίᾳ
μνησικακίαν
μνησικακίας
μνησίκακοι
μνησίκακος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: vengeful, revengeful, bearing malice, holding a grudge
 • Forms:
  • μνησίκακοι Adj: Nom Plur Masc
  • μνησικάκων Adj: Gen Plur MFN
μνησικακοῦντες
μνησικακῶν
μνησικάκων
μνηστευθεῖσα
μνηστευθείσης
μνηστευομένοις
μνηστεύσομαι
μνηστευσόμεθα
μνηστεύω
 • Active Meaning:
  • to espouse
 • Middle Meaning:
  • to become engaged to (a woman)
  • to betroth a woman with a man
  • to court, seek in marriage
  • to arrange an engagement between a man and a woman
 • Passive Meaning:
  • to be betrothed
  • to be engaged (to a woman)
  • to woo and win
 • Concord:

  NT: Matt 1:16, 18; Luke 1:27; 2:5
  LXX: Deut: 20:7; 22:23,25,27,28; Hos 2:192,20
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • μνηστευθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
  • ἐμνηστευμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • ἐμνηστευμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • μεμνηστευμένη Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • μεμνηστευμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • μεμνήστευται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μνηστευθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
  • μνηστευομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • μνηστεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • μνηστευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
μνήσω
μνῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: μνᾶ