ἀμφ’
ἀμφήκης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: two-edged (sword), double-edged
ἀμφί
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • Of Place: about, around (he went around Athens)
  • Of Time: about (it was about midnight)
  • Figurative: about, circiter (he was about 50 years old)
 • Forms:
  • ἀμφ’ Prep
ἀμφιάζω
 • Meaning: to clothe
 • Note: also spelled ἀμφιέζω
 • Forms:
  • ἠμφίασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠμφιασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀμφίασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
ἀμφίασαι
ἀμφίασιν
ἀμφίασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a garment, clothing, a wrap-around cloak
 • Forms:
ἀμφιβαλεῖ
ἀμφιβάλλοντας
ἀμφιβαλλόντων
ἀμφιβάλλω
 • Meaning:
  • to throw around, throw about, cast (a net)
  • to embrace, hug
 • Forms:
  • ἀμφιβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀμφιβάλλοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἀμφιβαλλόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
ἀμφίβληστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • net, fishing net, casting-net
  • anything thrown around (as a garment)
 • Forms:
  • ἀμφιβλήστρῳ Noun: Dat Sing Neut
ἀμφιβλήστρῳ
ἀμφιβολεῖς
ἀμφιβολεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fisherman (who uses a casting-net)
 • Forms:
ἀμφιβολία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a quarrel, the state of being attacked on both sides, double-sided conflict
ἀμφιβολίαν
ἀμφίβολον
ἀμφίβολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to surround, to put around, to encompass
  • to attack on both sides
  • doubtful, ambiguous
ἀμφιγνοέω
 • Meaning:
  • to be doubtful (about something)
  • to not know, not understand
ἀμφιγνοῶν
ἀμφιγνοοῦντες
ἀμφιέζει
ἀμφιέζω
 • Meaning: to clothe
 • Note: also spelled ἀμφιάζω
 • Forms:
  • ἀμφιέζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀμφίεσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἠμφιέσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἠμφιεσμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἠμφιεσμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
ἀμφιέννυμι
 • Meaning: to clothe, enrobe, put around or on
 • Forms:
  • ἀμφιέννυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀμφιέννυσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀμφιέννυσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἀμφιέννυσθαι
ἀμφιέννυσι, ἀμφιέννυσιν
ἀμφίεσαι
ἀμφιλαφεῖς
ἀμφιλαφής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: wide spreading, abundant, enormous, bulky, huge, dense (trees/bushes)
 • Forms:
ἀμφισβητέω
 • Meaning: to go asunder, stand apart
ἀμφιτάποις
ἀμφίταπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: double tapestry, double-sided rug, full bedspread
ἀμφιτάπους
ἄμφοδα
ἄμφοδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a group of houses surrounded by streets
  • a road around houses, a street
  • a fork in the road, an intersection
 • Forms:
  • ἄμφοδα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀμφόδου Noun: Gen Sing Neut
ἀμφόδου
ἀμφόδων
ἀμφοῖν
 • Parse: Adj: Gen/Dat Dual MFN
 • Root: ἄμφω
ἀμφοτεοδεξίου
ἀμφότερα
ἀμφότεραι
ἀμφοτέραις
ἀμφοτέρας
ἀμφοτεροδέξιοι
ἀμφοτεροδέξιον
ἀμφοτεροδέξιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • with two right hands, very dexterous, ambidextrous
  • both ways, either way
 • Forms:
ἀμφοτεροδεξίου
ἀμφότεροι
ἀμφοτέροις
ἀμφότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: both, either
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμφότεροςἀμφοτέραἀμφότερον
GENἀμφοτέρουἀμφοτέραςἀμφοτέρου
DATἀμφοτέρῳἀμφότεραιἀμφοτέρῳ
ACCἀμφότερονἀμφοτερᾶνἀμφότερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμφότεροιἀμφότεραιἀμφότερα
GENἀμφοτέρων
DATἀμφοτέροιςἀμφοτέραιςἀμφοτέροις
ACCἀμφοτέρουςἀμφοτέραςἀμφότερα
ἀμφοτέρους
ἀμφοτέρων
ἄμφω
 • Parse: Adj: Nom/Acc Dual MFN
 • Meaning: both
 • Forms:
  • ἀμφοῖν Adj: Gen/Dat Dual MFN