διαιρεθέντες
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to cleave
 • Root:διαιρέω
διαιρεθήσεται
διαιρεθῶσι, διαιρεθῶσιν
διαίρειν
διαιρεῖν
διαιρεῖσθαι
 • Parse:
  • Verb: Prs Mid/Pass Infin
 • Meaning: to divide
 • Root:διαιρέω
διαιρεῖται
διαιρέσεις
διαιρέσεσιν
διαιρέσεως
διαίρεσιν
διαίρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of dividing
  • act of distributing, apportioning
  • a division, apportionment, distribution, distinction, variety, difference, diversity
  • tearing apart
  • part divided, something distributed
  • team
διαιρετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: divided, separated, divisible
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιαιρετόςδιαιρετήδιαιρετόν
GENδιαιρετοῦδιαιρέτηςδιαιρετοῦ
DATδιαιρετῷδιαιρετῇδιαιρετῷ
ACCδιαιρετόνδιαιρετήνδιαιρετόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιαιρετοίδιαιρεταίδιαιρετά
GENδιαιρετῶνδιαιρετῶνδιαιρετῶν
DATδιαιρετοῖςδιαιρεταῖςδιαιρετοῖς
ACCδιαιρετούςδιαιρετάςδιαιρετά
διαιρέω
 • Meaning:
  • to separate out, divide, distribute
  • to separate out
  • to dispense, apportion, distribute
  • to sever
  • to make a breach in a continuum and diminish, e.g., to shorten the number of months of one's lifespan (Job 21:21)
 • Forms:
Present
 • διαιρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • διαιρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διαιρούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διαιροῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • διαιρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • διαιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διελεῖσθε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • διελεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • διελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • διελοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • διελοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • διελεῖν Verb: Fut Act Infin
Aorist
 • διαιρεθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • διείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • διεῖλε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • διεῖλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • διελέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • διέλετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διέλῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • διῃρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διῃρέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διελεῖν Verb: Aor Act Infin
Perfect
 • διῃρημένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • διῄρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
διαιρούμενοι
διαιροῦν
διαίρω
 • Meaning: to raise up, lift up, go up
 • Forms:
  • διαίρειν Verb: Pres Act Infin
διαιρῶν
διαίσσω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to rush through, rush across; to dart through, dart across
δίαιτα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a way of life, livelihood
  • food, diet
  • habitation, dwelling, abode
 • Forms:
διαίταις
δίαιταν
διαιτᾶσθαι
διαιτάω
 • Active Meaning:
  • to regulate, govern, moderate
  • to keep under control
 • Middle/Passive Meaning:
  • to subject
  • to have a dwelling
  • to lead one's life
  • to live
 • Forms:
  • διαιτώμενον
   • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
   • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • διαιτᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διαιτηθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • διῃτῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
διαιτέω
 • Meaning:
  • to coax (into doing something)
  • to win over by entreaty, regulate by reasoning, control by reason
 • Forms:
  • διαιτηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • διῄτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαίτῃ
διαιτηθῆναι
διαιτηθήσεται
διαίτης
διαιτώμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: διαιτάωz