ἀκιδωτόν
ἀκιδωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pointed, sharp (as sharp arrow or sword)
 • Concord:

  LXX: Prov. 25:18 LXX

 • Forms:
  • ἀκιδωτή Adj: Nom Sing Fem
  • ἀκιδωτόν Adj: Nom Sing Neut
  • ἀκιδωτόν Adj: Acc Sing Masc/Neut
ἀκινάκην
ἀκινάκης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a short straight sword
 • Forms:
  • ἀκινάκην Noun: Acc Sing Masc
ἀκίνδυνοι
ἀκίνδυνον
ἀκίνδυνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: secure, without danger, free from danger
 • Forms:
ἀκινδύνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: securely
ἀκίνητα
ἀκίνητοι
ἀκινήτοις
ἀκίνητον
ἀκίνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • motionless, without movement, immovable, unmoved, very hard to move
  • firmly fixed, stationary
 • Forms:
ἀκινήτους
ἀκινήτῳ
ἀκινήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: motionlessly
ἀκίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a sharp, pointed object
  • arrow, dart, a point, the barb
  • a sharp glance
 • Concord:

  LXX: 2Sam 18:14; Job 16:10

 • Forms:
ἀκίσιν