λύε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λύω
λύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
λύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
λύετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: λύω
λυθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: λύω
λυθεῖσα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
  • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • Root: λύω
λυθείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Root: λύω
λυθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: λύω
λυθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Neut
 • Root: λύω
λυθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: λύω
λυθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: λύω
λυθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
λυθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: λύω
λύθρον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning:
  • gore, defilement from blood
λυθρώδει
λυθρώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: defiled with gore, defiled with blood, clotted
 • Forms:
  • λυθρώδει Adj: Dat Sing Masc/Neut
λύκε
λυκιδεῖς
λυκιδεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wolf's cub
λύκοι
λύκοις
λύκον
λύκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wolf
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλύκοςλύκοι
GENλύκου λύκων
DATλύκῳ λύκοις
ACCλύκονλύκους
VOCλύκε λύκοι
λύκου
λύκους
λυκοφιλία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wolf's friendship, cruel friendship, false friendship
 • Forms:
  • λυκοφιλίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
λυκοφιλίαν
λύκῳ
λύκων
λυμαίνεσθαι
λυμαίνεται
λυμαίνοιτο
λυμαίνομαι
λυμαινόμενοι
λυμαινόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: λυμαίνω
λυμαινόμενος
λυμαινομένου
λυμαινομένους
λυμαινομένων
λυμαίνονται
λυμαίνω
 • Meaning#1:
  • to cleanse from dirt
 • Meaning#2:
  • to injure, damage, spoil, ruin, destroy
  • to ravage, devastate
  • to cause serious harm or damage
  • to treat with indignity, maltreat, mistreat
  • to outrage, vex
 • Forms:
Present
 • λυμαινόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • λυμαινομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • λυμαινόμενον
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • λυμαίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • λυμαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • λυμαίνοιτο Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • λυμαίνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • λυμαινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • λυμαινομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • λυμαίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐλυμαίνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • λυμανεῖσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • λυμανεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • λυμανοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • λυμηνάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐλυμήναντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐλυμήνατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • λυμήνῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἐλυμήνω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
λυμᾶναι
λυμανεῖσθαι
λυμανεῖται
λυμάνῃ
λυμανοῦνται
λυμαντικόν
λυμαντικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: defiled
λυμάνω
 • Meaning: to hurt, tear, ruin
 • Forms:
  • λυμάνῃ Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • λυμᾶναι Verb: Pres Act Infin
λυμεών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • corrupter of morals
  • a destroyer, spoiler
 • Forms:
λύμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: brutal outrage, maltreatment, mistreatment
 • Forms:
  • λύμῃ Noun: Dat Sing Fem
  • λύμης Noun: Gen Sing Fem
  • λύμην Noun: Acc Sing Fem
λύμῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: λύμη
λύμην
 • Parse #1: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: outrage, mistreatment
 • Root: λύμη
 • ——
 • Parse #2: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to loose
 • Root: λύω
λυμηνάμενος
λυμήνῃ
λύμης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: λύμη
λυομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: λύω
λύοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: λύω
λυόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: λύω
λύουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: λύω
λύουσι, λύουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: λύω
λῦπαι
 • Parse:
  • Noun: Dat Sing Fem
  • Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: bodily pain
 • Root: λύπη
λύπαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: λύπη
λύπας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: λύπη
λυπεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπεῖς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: λυπέω
λυπεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: λυπέω
λυπεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λυπείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λυπέω
 • Active Meaningcat
  • to grieve, pain, cause grief
  • to bother, annoy, trouble
  • to displease
  • to vex
 • Middle/Passive Meaning:
  • to be grieved
  • to be depressed
  • to become sad, sorrowful, distressed, fret, be sorry
 • Forms:
Present Verbs
 • λυπείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • λυπεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • λυπεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • λυπεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • λυπεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • λυπεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • λυπῆσθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • λυποῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • λυποῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • λυποῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • λυπῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
 • λυπῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
Present Participles
 • λυπουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • λυποῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • λυποῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • λυπουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • λυπούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • λυπούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • λυπουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • λυπουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
Imperfect
 • ἐλυπούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐλύπεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐλυπεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλυποῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • λυπήσομαι
  • Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • λυπήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • λυπηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • λυπηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • λυπηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • λυπηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • λυπήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist Verbs
 • λυπήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐλυπήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλυπήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐλυπήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐλυπήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐλυπήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐλύπησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐλύπησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐλυπήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐλύπησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • λυπηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • λυπηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐλύπησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • λυπηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • λυπήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • λυπήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
Aorist Participles
 • λυπηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • λυπηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
Perfect
 • λελύπηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • λελύπημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • λελύπησαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • λελύπηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
λύπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • grief, sorrow, pain, affliction, distress, sadness
  • physical pain
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλύπηλύπαι
GENλύπηςλυπῶν
DATλύπῃλύπαις
ACCλύπηνλύπας
VOCλύπηλύπαι
λυπῇ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: λυπέω
λύπῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: λύπη
λυπηθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: λυπέω
λυπηθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: λυπέω
λυπηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπηθῆναι
λυπηθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λυπηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπηθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: λυπέω
λυπηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: λυπέω
λυπήθητελυπήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λυπηθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λύπην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: λύπη
λυπηρά
λυπηράν
λυπηρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: λυπηρός
λυπηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • painful, grievous
  • causing grief
  • distressing, distressful
  • sorrowful, sad
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMλυπηρόςλυπηράλυπηρόν
GENλυπηροῦλυπηρᾶςλυπηροῦ
DATλυπηρῷλυπηρᾷλυπηρῷ
ACCλυπηρόνλυπηράνλυπηρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMλυπηροίλυπηραίλυπηρά
GENλυπηρῶν
DATλυπηροῖςλυπηραῖςλυπηροῖς
ACCλυπηρούςλυπηράςλυπηρά
λυπηροῦ
λυπηρῷ
λύπης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: λύπη
λυπήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to grieve, vex
 • Root: λυπέω
λυπήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: λυπέω
λυπῆσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λυπήσομαι
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Root: λυπέω
λυπήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: λυπέω
λυπήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: λυπέω
λυποῦ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: λυπέω
λυποῦμαι
λυπουμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: λυπέω
λυπούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: λυπέω
λυπούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: λυπέω
λυπούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: λυπέω
λυπουμένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λυπέω
λυπουμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: λυπέω
λυπουμένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: λυπέω
λυποῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to grieve, vex
 • Root: λυπέω
λυποῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: λυπέω
λυποῦσι, λυποῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: λυπέω
λυπῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
 • Root: λυπέω
λυπῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: λύπη
λῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: λύω
λύσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: λύω
λύσαντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: λύω
λύσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: λύω
λύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: λύω
λύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
λύσεις
λύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: λύω
λύσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: λύω
λύσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: λύω
λύσιν
λύσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • release, separation, divorce
  • unravelling, interpretation
λυσιτελεῖ
λυσιτέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: advantage, profit, interests
 • Forms:
λυσιτέλειαν
λυσιτελέστερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: λυσιτελής
λυσιτελεῖν
λυσιτελέω
 • Meaning:
  • to profit someone
  • to be advantageous, be better
  • to be profitable
  • it answers the purpose, i.e., is advantageous
 • Forms:
  • λυσιτελεῖν Verb: Pres Act Infin
  • λυσιτελεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λυσιτελήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
λυσιτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • paying what is due
  • useful, advantageous, good
  • cheap
  • preferable
 • Forms:
λυσιτελήσει
λῦσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λύω
λύσουσι, λύσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: λύω
λυσσάω
 • Meaning: be raving, be insane
 • Forms:
  • λυττῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • λυσσήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • λυσσῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
λυσσῶντες
λύσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: λύω
λυτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • able to loose, laxative
  • able to refute, refutative (of arguments)
λυτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: soluble, easily dissolved, refutable (argument)
λύτρα
λύτροις
λύτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • ransom, price of release, payment
  • ransom payment
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλύτρονλύτρα
GENλύτρουλύτρων
DATλύτρῳλύτροις
ACCλύτρονλύτρα
λύτρου
λυτρούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: λυτρόω
λυτρούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: λυτρόω
λυτρουμένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λυτρόω
λυτρουμένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: λυτρόω
λυτροῦσθαι
λυτροῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λυτρόω
λυτρόω
 • Meaning:
  • to redeem, free by paying a ransom
  • to procure for the release (of someone or something) from bondage
  • to set free, redeem, rescue, deliver
  • to atone for
  • to buy back
 • Forms:
Present
 • λυτρούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • λυτρούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • λυτρουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • λυτρουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • λυτροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • λυτροῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • λυτρώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • λυτρωθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • λυτρωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • λυτρώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • λυτρώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • λυτρώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐλυτρώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐλυτρώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐλυτρωσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐλυτρώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • λυτρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • λύτρωσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • λύτρωσαι Verb: Aor Act Infin
 • λυτρωσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • λυτρωσαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • λυτρώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • λυτρωσάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • ἐλυτρώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • λυτρώσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • λυτρωθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • λυτρωσάμενον Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
 • λυτρωσάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • ἐλυτρώσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
Perfect
 • λελυτρωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • λελυτρωμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • λελυτρωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • λελυτρωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • λελύτρωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
λύτρῳ
λυτρωθείησαν
λυτρωθῇ
λυτρωθήσεσθε
λυτρωθήσεται
λύτρων
λυτρών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: latrine, draught-house
 • Forms:
λυτρῶνας
λύτρωσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: λυτρόω
λυτρωσάμενον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • Root: λυτρόω
λυτρωσάμενος
λυτρωσαμένου
 • Parse: Part: Aor Mid Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λυτρόω
λυτρώσασθαι
λυτρωσάσθω
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: λυτρόω
λυτρώσεται
λυτρώσεως
λυτρώσῃ
λυτρώσηται
λύτρωσι, λύτρωσιν
λύτρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • redemption, a ransoming, releasing, ransom
  • act of obtaining release from bondage
λυτρώσομαι
λυτρώσονται
λυτρωτά
λυτρωταί
λυτρῶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: λυτρόω
λυτρωτήν
λυτρωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a deliverer, a redeemer, ransomer
  • someone who obtains release from bondage
 • Forms:
λυτρωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: redeemable
λύτταν
 • Parse #1:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: rage, fury
 • Root: λύσσα
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to be raging
 • Root: λυσσάω
λυττῶντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λυσσάω
λυχνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a lampstand
  • candlestick, candelabra
 • Forms:
λυχνίᾳ
λυχνίαι
λυχνίαν
λυχνίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: λυχνία
λυχνιῶν
λύχνοι, λυχνοὶ
λύχνοις
λύχνον
λύχνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lamp, candle, light, a portable lamp
λύχνου
λύχνους
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Masc
  • Noun: Gen Sing Neut
 • Note: Then Genitive form is found in Daniel OG introduction
 • Root: λύχνος
λύχνῳ
λύχνων
λύω
 • Meaning:
  • to loose, untie, undo
  • to unbuckle (a sandal)
  • to break (up)
  • to remove the grip of
  • to set free, release
  • to destroy, bring to an end, abolish, do away with
 • Forms:
Present Verbs
 • λύε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
Present Participles
 • λύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • λύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • λύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • λυόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • λυομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Neut
Imperfect
Future
Aorist Verbs
 • ἐλύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔλυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • λυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • λύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • λύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • λύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • λῦσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • λύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • λυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • λῦσαι Verb: Aor Act Mid Imperative 2nd Sing
 • λῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • λύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἔλυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔλυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔλυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔλυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Aorist Participles
 • λυθεῖσαν
  • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
  • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • λυθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • λυθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Neut
 • λυθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • λυθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • λύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • λύσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • λύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • λελυμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • λελυμένας Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • λελυμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • λελυμέναι Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • λελυμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • λελυμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • λελυμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • λελυμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • λελυμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • λελυμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • λελυμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • λέλυσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • λέλυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
λύων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: λύω