λοβόν
λοβός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lobe, lobe of the liver
  • earlobe, tip of the ear
 • Forms:
λοβούς
λόγε
λογεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of collecting (funds)
  • collection (of money)
 • Forms:
λογείαι
λογείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: λογεία
λογεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a speaking-place, stage, oracle
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλογεῖονλογεῖα
GENλογείουλογείων
DATλογείῳλογείοις
ACCλογεῖονλογεῖα
λογείου
λογείῳ
λογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • collection (of money), gathering, contribution
  • oracle
 • Note: for the Neuter see λόγιον
 • Forms:
λόγια
λογίαι
λογίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: λογία
λογιεῖται
λογίζεσθαι
λογίζεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: λογίζομαι
λογιζέσθω
λογίζεται
λογίζῃ
λογίζοιο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Opt 2nd Sing
 • Meaning: to count, reckon
 • Root: λογίζομαι
λογίζομαι
 • Meaning:
  • to reckon, calculate, determine the quantity of
  • to attribute; to credit; to connect
  • to count, take into account
  • to put down (on someone's account)
  • to devise, scheme (with hostile intent)
  • to debate, evaluate, estimate, look upon as, consider
  • to think (about), consider, ponder, let one's mind dwell on
  • to reason, consider
  • to deem, consider
  • to give thought to and take notice of
  • to conclude, come to the realization
  • to think, believe, be of the opinion
  • to regard and treat as belonging to the category of
 • Forms:
Present
 • λογίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • λογίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • λογίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • λογιζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • λογίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • λογίζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • λογιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • λογιζόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • λογιζομένος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • λογιζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • λογιζομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • λογιζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • λογιζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • λογίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐλογίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλογιζόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐλογίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • λογιεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • λογιῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • λογίσῃ Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • λογίσησθε Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • λογισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • λογισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • λογισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • λογιοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • λογιούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • λογιοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • λογίσησθε Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • λογισάσθω Verb: Aor Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • λογίσαιτο Verb: Aor Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • ἐλογισάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐλογισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐλογίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐλογίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐλογίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλογίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐλογίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐλογίσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • λογίσῃ Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • λογίσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • λογισθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • λογισθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • λογισώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • λογισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • λογίσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
Aorist Participle
 • λογισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • λογισθείς Part: Aor Mid/Pass Nom Sing Masc
 • λογισάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • λογισάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • λογισθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
Perfect
 • λελογίσμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • λελόγισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
λογιζόμεθα
λογιζόμενοι
λογιζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: λογίζομαι
λογιζομένος
λογιζομένους
λογιζομένῳ
λογιζομένων
λογίζονται
λογιῇ
λογικὰ
λογικαῖς
λογικήν
λογικῆς
λογικόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: λογικός
λογικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • reasonable, logical
  • of the word
  • rational
 • Note: origin of the English word "logical"
 • Forms:
  • λογικῶν Adj: Gen Plur MFN
  • λογικῆς Adj: Gen Sing Fem
  • λογικὰ
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • λογικαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • λογικήν Adj: Acc Sing Fem
  • λογικόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
λογικῶν
λογικώτερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • more reasonable; more eloquent
λόγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • word, teaching, revelation
  • something said as instruction
  • woven piece of an ephod placed on the breast worn by a high priest and used to arrive at legal decisions by means of δήλωσις καὶ ἀλήθεια (Urim and Thummim)
  • oracle, an utterance (of God), saying
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλόγιονλόγια
GENλογίουλογίων
DATλογίῳλογίοις
ACCλόγιονλόγια
λόγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eloquent; fluent, i.e., an orator
 • Forms:
λογιοῦμαι
λογιούμεθα
λογιοῦνται
λογίσαιτο
λογισάμενοι
λογισάμενος
λογίσασθαι
λογισάσθω
λογίσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: λογίζομαι
λογίσησθε
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • Root: λογίζομαι
λογίσηται
λογισθείη
λογισθείς
λογισθέν
λογισθέντες
λογισθῆναι
λογισθήσεσθε
λογισθήσεται
λογισθήσονται
λογισθήτωσαν
λογισμέ
λογισμοί
λογισμόν
λογισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • calculation, reason, reasoning, reflection
  • thought, what is on one's mind
  • rationale, way of reasoning
  • reasoning power, wisdom
  • category among which someone or something is reckoned
  • settling of an account
  • something that is discussed
  • rational will
  • imagination, computation
 • Forms:
λογισμοῦ
λογισμούς
λογισμῷ
λογισμῶν
λογιστεύειν
λογιστεύω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to administer as
 • Forms:
  • λογιστεύειν Verb: Pres Act Infin
λογιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • one who calculates and designs
  • a calculator, teacher of arithmetic, engineer
λογιστοῦ
λογισώμεθα
λογίων
λογιωτάτην
λογιώτατος
 • Parse:
  • Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most eloquent; most fluent
 • Forms:
  • λογιωτάτην Superlative Adj: Acc Sing Fem
λογογραφεῖν
λογογραφέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to write speeches
 • Forms:
  • λογογραφεῖν Verb: Pres Act Infin
λόγοι
λόγοις
λογομαχεῖν
λογομαχέω
 • Meaning: to dispute about words, split hairs, strive about words; to be disputatious (on trifles)
 • Forms:
  • λογομαχεῖν Verb: Pres Act Infin
λογομαχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • word-battle, dispute about words
  • semantic argument, strife of words
  • disputation about trifles
 • Note: origin of English word "logomachy"
 • Forms:
λογομαχίας
λόγον
λογοποιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: story teller, tale-teller; writer of fables; historian
λόγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Something said
   • proclamation
   • statement, word, thing stated, communication, message
   • assertion, declaration, speech, command
   • questions

    καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ Σαλωμὼν πάντας τοὺς λόγους αὐτῆς
    And Solomon answered her all her questions (1Kings 10:3)

  • Something communicated
   • report, news, rumour
   • story, account, history, chronicle

    καὶ εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμὼν ἀληθινὸς ὁ λόγος
    then she said to king Solomon, the report is true (1Kings 10:6)

   • act of presenting a report (3Macc 5:15)
   • a statement and its implementation

    When Rehoboam announced new idols in Bethel and Dan, and the act was done, then ἐγένετο ὁ λόγος οὗτος εἰς ἁμαρτίαν (1Kings 12:28)

   • a warrant (e.g., an arrest warrant. See 1Sam 20:21)
   • proposal, offer
  • Something reasonable
   • what is a good reason, what might be a good reason (Amos 6:13)
  • Something planned
   • course of action (Ex 33:17)
   • steps to be taken (Zech 8:16)
  • Something discussed
   • issue being discussed (Jer 45:14)
   • subject matter, topic
   • complaint, charge, criticism
   • thing, matter, action taken

    Οὐκ ἀγαθός, ὁ λόγος ὃν ὑμεῖς ποιεῖτε
    the thing that you are doing is not good (Neh 5:9)

   • respect, regard
   • reason, motive
  • Something valued
   • a value placed on someone or something
   • computation, reckoning, account
  • Something considered
   • a person or thing taken into account (Job 14:3; 22:4)
   • consideration
  • Something of an agreed amount
   • a prescribed ration
   • an agreed upon amount
  • Something reasonably expected (3Macc 3:14)
   • reasonable expectation (based on calculation and consideration)
   • ability to think and reason
  • Something credited or debited from an account
   • designated amount (for the treasury)
   • earmarked items (for sacrifices)
   • banked amount (for dowry)
   • settlement of an account
  • Something causing an attitude

   μὴ λόγον ἔχε
   do not worry

λόγου
λόγους
λόγχαι
λόγχαις
λόγχας
λόγχη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: spear, lance, spearhead
 • Forms:
λόγχῃ
λόγχην
λογχῶν
λόγῳ
λόγων
λοιδορεῖν
λοιδορεῖς
λοιδορεῖσθε
λοιδορέω
 • Active Meaning:
  • to insult, scold, berate, complain
  • to rail at, defame
  • to abuse
  • to reproach, vilify
 • Middle Meaning:
  • to insult at, rail at, scoff at
  • to quarrel with one another
 • Concord:

  NT: John 9:28; Acts 23:4; 1Cor 4:12; 1Pet 2:23
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • λοιδοροῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • λοιδορεῖν Verb: Pres Act Infin
  • λοιδορούμεναι
   • Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
   • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
  • λοιδόρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • λοιδόρησον Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • λοιδοροῦνται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Plur
  • ἐλοιδορεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλοιδορήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλοιδόρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐλοιδόρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐλοιδόρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • λοιδορεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • λοιδορεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • λοιδόρου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • λοιδορούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • λοιδορούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • λοιδοροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • λοιδορῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
λοιδόρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: insulting, reviling, railing, abuse, reproach
λοιδόρησον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: λοιδορέω
λοιδορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: insult, abuse, railing, reproach, slander, vituperation
 • Concord:

  NT: 1Tim 5:14; 1Pet 3:9
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
λοιδορίαι
λοιδορίαν
λοιδορίας
λοίδοροι
λοίδορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • insulting, railing, abusive
  • given to railing and abusive language
 • Substantival Meaning:
  • an insulter, contemptuous critic, contemptible critic
  • reviler (i.e., one who speaks abusively or contemptuously)
  • railer (i.e., one who criticizes severely)
  • blackguard (i.e., one who behaves in a dishonourable or contemptible way)
 • Concord:

  NT: 1Cor 5:11; 6:10
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
λοιδόρου
λοιδορούμεναι
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: λοιδορέω
λοιδορούμενοι
λοιδορούμενος
λοιδοροῦνται
λοιδοροῦντες
λοιδοροῦσα
λοιδορῶ
λοιδορῶνται
λοιμά
λοιμεύηται
λοιμεύομαι
 • Meaning:
  • to be harmful, pernicious, dangerous
  • to act harmfully, dangerously
  • to be pestilent, commit injury
 • Forms:
  • λοιμεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
λοίμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pest, pestilence
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλοίμηλοιμά
GENλοίμηςλοιμῶν
DATλοίμῃλοίμαις
ACCλοίμηνλοίμας
VOCλοίμηλοιμά
λοιμήν
λοιμικῆς
λοιμικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pestilential, pestilence
 • Forms:
  • λοιμικῆς Adj: Gen Sing Fem
  • λοιμικοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
λοιμικοῦ
λοιμοί
λοιμοί
λοιμοῖς
λοιμόν
 • Parse #1: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: λοιμός
 • ——
 • Parse #2:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: λοιμός
λοιμός
 • Parse #1: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pestilence, plague, pest
  • pestilent, pernicious, dangerous
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλοιμόςλοιμοί
GENλοιμοῦλοιμῶν
DATλοιμῷλοιμοῖς
ACCλοιμόνλοιμούς
VOCλοιμέλοιμοί
----------
 • Parse #2: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see λοιμότερος
 • Meaning:
  • troublesome, dangerous, pernicious
  • pestilential, diseased, pestilent
  • Substantive: destroyer
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMλοιμόςλοιμήλοιμόν
GENλοιμοῦλοιμῆςλοιμοῦ
DATλοιμῷλοιμῇλοιμῷ
ACCλοιμόνλοιμήνλοιμόν
Plural
 MascFemNeut
NOMλοιμοίλοιμαίλοιμά
GENλοιμῶνλοιμῶνλοιμῶν
DATλοιμοῖςλοιμαῖςλοιμοῖς
ACCλοιμούςλοιμάςλοιμά
λοιμότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of λοιμός
 • Meaning: more troublesome, more dangerous
λοιμοτέρους
λοιμότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: persistent condition
 • Forms:
λοιμότητι
λοιμοῦ
λοιμούς
λοιμῷ
λοιμώδει
λοιμώδης
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pestilential
 • Forms:
  • λοιμώδους Adj: Gen Sing MFN
  • λοιμώδει Adj: Dat Sing MFN
λοιμώδους
λοιμῶν
λοιπά
λοιπαί
λοιπαῖς
λοιπάς
λοιπή
λοιπῇ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem
 • Meaning: remaining, left
 • Root: λοιπός
λοιπήν
λοιπῆς
λοιποί
λοιποῖς
λοιπόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: λοιπός
λοιπός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • remaining
  • left
  • beyond that, besides, in addition
  • other, others, the rest
  • from now on, in the future
  • remnant, residue, rest
  • besides, finally, furthermore, (from) henceforth, moreover, now, remaining time
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMλοιπόςλοιπήλοιπόν
GENλοιποῦλοιπῆςλοιποῦ
DATλοιπῷλοιπῇλοιπῷ
ACCλοιπόνλοιπήνλοιπόν
Plural
 MascFemNeut
NOMλοιποίλοιπαίλοιπά
GENλοιπῶνλοιπῶνλοιπῶν
DATλοιποῖςλοιπαῖςλοιποῖς
ACCλοιπούςλοιπάςλοιπά
λοιποῦ
λοιπούς
λοιπῷ
λοιπῶν
λοξά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: λοξός
λοξός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: slanting, crosswise, oblique
 • Forms:
  • λοξά
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
λουομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: λούω
λουόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: λούω
λοῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: λούω
λουσαμένη
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Fem
 • Root: λούω
λουσάμενος
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Root: λούω
λούσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: λούω
λούσαντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: λούω
λούσασθαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Infin
 • Root: λούω
λούσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: λούω
λούσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: λούω
λούσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: λούω
λούσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: λούω
λούσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: λούω
λούσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: λούω
λούσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: λούω
λούσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: λούω
λούσωμαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Root: λούω
λουτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: washbasin, washing tub, bathing tub
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλουτήρλουτῆρες
GENλουτῆροςλουτήρων
DATλουτῆριλουτῆρσι(ν)
ACCλουτῆραλουτῆρας
λουτῆρα
λουτῆρας
λουτῆρες
λουτήρων
λουτροῖς
λουτρόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a bath, washing, baptism
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλουτρόνλουτρά
GENλουτροῦλουτρῶν
DATλουτρῷλουτροῖς
ACCλουτρόνλουτρά
VOCλουτρόνλουτρά
λουτροῦ
λουτρῷ
λούω
 • Active Meaning:
  • to wash
  • to drench
 • Middle Meaning:
  • to bathe (the whole person)
 • Forms:
Present
 • λουόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • λουομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
Imperfect
 • ἐλούετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλούου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
 • λούσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • λούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • λούσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • λούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • λούσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • λούσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • λουσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἔλουσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐλουσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐλούσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐλούσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἔλουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔλουσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐλούσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • λοῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • λοῦσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • λούσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • λούσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • λούσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • λούσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • λουσαμένη Part: Aor Mid Nom Sing Fem
 • λούσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • λούσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
Perfect
 • λέλουμαι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • λελουμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • λελουμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • λελουσμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • λελουσμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
λοφιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • narrow protruding strip of land
  • crest (of a hill), ridge
  • mane or bristly ridge on the back of animals, mane of horses, bristly back of boars and hyenas
 • Forms:
λοφιάν
λοφιᾶς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: λοφιά
λοχάω
 • Meaning: to lie in wait, ambush
λοχευομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: λοχεύω
λοχεύονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: λοχεύω
λοχεύω
 • Active Meaning:
  • to give birth
 • Middle Meaning:
  • to be pregnant
 • Forms:
  • λοχευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • λοχεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
λοχίζω
 • Meaning: to lie in wait for, prepare for ambush
λόχοις
λόχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ambush
 • Forms:
  • λόχοις Noun: Dat Plur Masc
λοχῶν